Gå till innehåll

Verktygsfält

Juridik och säkerhetsavdelning

Juridik och säkerhetsavdelningen bistår nämnder, förvaltningar och bolag med råd och stöd i juridiska frågor.

Avdelningen utför rättsutredningar, upprättar, tolkar och granskar avtal, gör sekretessprövningar samt är delaktiga i rättsliga processer i förvaltnings- och allmän domstolar.

Avdelningen ansvarar för det strategiska och samordnande arbetet med skydd och säkerhet inkluderande krishantering och informationssäkerhet.

Överförmyndarverksamheten och dess kansli ingår i Juridik och säkerhetsavdelningen, som rapporterar till överförmyndarnämnden.
I arbetsuppgifterna ingår att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare samt att handlägga ärenden om förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 maj 2023