Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-05-26

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Försiktig höjning av näringslivsklimatet

Försiktig höjning av näringslivsklimatet i Vänersborg.

Svenskt Näringsliv genomför årligen en enkätundersökning av sina medlemmar som sen resulterar i en ranking där kommunerna i Sverige jämförs. I början på året skickades enkäten till 200 av Vänersborgs runt 4 000 företagare i Vänersborg. Vänersborg höjer sig i det sammanfattande omdömet av företagsklimatet 2021. Den slutliga placeringen på rankingen presenteras i september.

De områden som Vänersborg särskilt höjt sitt omdöme inom är tillgång till relevant kompetens, mobilnät och bredband samt skolans kontakter med det lokala näringslivet.

Områden att fortsätta prioritera förbättringsarbete kring är brottslighet mot företag, dialog med beslutsfattare och attityder hos tjänstepersoner.

- Detta resultat visar att vi är på rätt spår med vårt arbete, brottslighet mot företag är ett av de fokusområden vi startat upp under året, och vi har haft bra dialogmöten med åtgärdsförslag tillsammans med näringsliv, polis och organisationer i frågan. Men det är ett långsiktigt arbete där vi måste arbeta tillsammans för att komma vidare, säger Jill Stor, näringslivschef.

Under året så har Vänersborgs kommun i samråd med näringslivsrådet tagit fram fokusområden för att förbättra företagsklimatet. Utöver området brottslighet mot företag, så har dialog skett kring upphandling, efter sommaren planeras uppstart kring fokusområde service och bemötande. Arbete för att stärka kontakten kring kompetens har pågått under en längre tid med insatser som att stärka kopplingen mellan näringslivet, utbildningsinstitutioner och kommunen.

- Det är viktigt att vi får förmedlat branschens önskemål om framtida kompetenser, för att kunna planera och erbjuda rätt utbildningar för att bemöta kompetensbehov framåt. Likaså är insatser för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden viktigt, där näringslivet har en roll i att tillsammans med parter hitta upplägg för personer att få in en fot på arbetsmarknaden, fortsätter Jill Stor.

Svenskt Näringslivs undersökning ger en fingervisning i vilka arbetsområden som är prioriterade, så den är viktig. Ännu viktigare är det dock att ha den dagliga dialogen direkt med företagen, där vi får möjlighet att djupdyka i de behov som efterfrågas.

- Det är glädjande att Vänersborgs kommun har förstärkt sitt företagsklimat. Man har varit lyhörd och valt att aktivt fokusera på för företagen viktiga områden så som tillgång på relevant kompetens och brottlighet mot företag. Utan att tappa fokus på dessa frågor hoppas jag på en utökad satsning inom kommunens service och bemötande till företagen. Att kontinuerligt möta företagen, lyssna på deras synpunkter och i handling visa att deras frågor prioriteras är en förutsättning för ett förbättrat företagsklimat, menar Susann Haggren, områdesansvarig Fyrbodal på Svenskt Näringsliv.

- Innan pandemin, genomfördes företagsbesök varannan vecka, där kommunalråd, näringslivsavdelning och nyckelfunktioner inom Vänersborg kommunen träffade företag för att lyssna in nuläge och kommande behov. På grund av pandemin har inga fysiska besök kunnat genomföras, men så fort det blir möjligt så kommer vi kunna vara nära våra företagare igen – det ser vi verkligen fram emot, avslutar Jill Stor.

För mer information, kontakta
Näringslivschef Jill Stor, tfn 0521-72 13 63


KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se