Gå till innehåll

Verktygsfält

Upplåtelse av kommunens mark

Mark- och exploatering upplåter mark som är lämplig för en rad olika ändamål, som exempelvis jakt, jordbruk, odlingslotter, parkering eller upplag. Upplåtelse gäller mark som är detaljplanerad som kvartersmark eller utanför detaljplanerat område.

Markupplåtelser kan ske genom nyttjanderättsavtal eller avtalsservitut. En nyttjanderätt innebär att en fastighet eller en del av en fastighet får användas av någon annan för ett visst ändamål. Arrende är en typ av nyttjanderätt.

En upplåtelse ska alltid ske genom att ett skriftligt avtal tecknas mellan kommunen och den enskilda eller juridiska personen. Ett avtal får inte överlåtas utan Vänersborgs kommuns medgivande.

Vill du nyttja kommunens mark? Skicka din ansökan till mark- och exploatering, och beskriv ditt tänkta ändamål och önskad plats, gärna angivet med fastighetsbeteckning.

Gällande upplåtelse av offentlig plats finns information på polisens hemsida. Länk hittar du nedan.

Arrende är en form av nyttjanderätt som innebär att en markägare upplåter mark till en arrendator mot ersättning. Kommunen arrenderar ut mark för olika ändamål till både enskilda personer och företag. Vid kommunens samtliga markupplåtelser tecknas skriftliga avtal som reglerar villkoren för den specifika upplåtelsen.

Reglerna om arrende finns i 7–11 kapitlet i Jordabalken och skiljer sig åt beroende på ändamålet. Det finns fyra olika typer av arrenden; jordbruksarrende, bostadsarrende anläggningsarrende och lägenhetsarrende.

Nyttjanderätt kan upplåtas i maximalt 50 år, eller 25 år om marken är inom detaljplanerat område.

Vid utarrendering ska områden väljas som är lämpliga med avseende på placering, storlek och användning med utgångspunkt från översiktsplanen och övrigt gällande planer.

Arrenden ska skötas så att inga störningar på miljö och omgivning uppkommer.

Som fastighetsägare kan du även ansöka om ett så kallat avtalsservitut, om din fastighet på något sätt behöver nyttja kommunens mark.

Servitut är en rättighet som till skillnad från nyttjanderätter är knuten till en fastighet. Vanliga exempel på servitut är dricksvattentäkt, väg eller brygga. Servitut ger en fastighet rätt att nyttja mark på en annan fastighet för ett visst ändamål. Servitut gäller i regel för evigt vilket också är en skillnad mot nyttjanderätterna.

För servitutsupplåtelser tas en marknadsmässig engångsavgift ut, vilket kallas intrångsersättning. Ersättningens storlek värderas för varje specifikt fall.

Jakträttsupplåtelse innebär att en person eller en sammanslutning, till exempel ett jaktlag, ges rätt att jaga på någons annan fastighet. Kommunen upplåter områdesvis mark för jakt genom jakträttsavtal. Syftet med jakträttsupplåtelser på kommunens mark är att säkerställa en god viltvård.

Grunden för god viltvård och jakt är kunskap, kompetens, engagemang och kontinuitet. Kännedom om geografin, bygden och det faktiska naturlivet är också en viktig faktor för att lyckas som jakträttsinnehavare.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 september 2023