Hoppa till innehåll

Gemensam värdegrund för äldreomsorg i Vänersborgs kommun

Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, artighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är”

Värdigt liv

Delaktighet
Jag ska ha möljighet att påverka och vara delaktig i hur hjälpinsatserna för mig utförs.

Hjälpinsatserna ska utformas utifrån mina egna behov, vanor och resurser. Insatserna skall leda till en känsla av ökad självständighet.

Integritet
Jag har rätt till personlig integritet och sekretess gällande min person.

Bemötande
Jag ska i mina kontakter med vård och omsorg uppleva ett gott bemötande.

Välbefinnande

Trygghet
Jag ska uppleva trygghet i hjälpinsatsernas utförande.
Jag ska känna mig sedd och bekräftad för den jag är.
Jag ska ges möjlighet att uttrycka mina åsikter och synpunkter.

Meningsfullhet
I mina möten med vård oh omsorg ska jag ges möjlighet att framföra vad som är meningsfullt för mig.

KONTAKT

Verksamhetschef för vård, stöd och utredning
Kristina Wallstedt
Telefon: 0521-72 13 21
E-post
kristina.wallstedt@vanersborg.se

Verksamhetschef för vård och omsorg - hemtjänst
Anna Cederlund
Telefon: 0521-72 13 56
E-post: anna.cederlund@vanersborg.se

Verksamhetschef för vård och omsorg - särskilda boenden
Maria Möller
Telefon: 0521-72 13 62
E-post: maria.moller@vanersborg.se

Utvecklingsledare
Jarmo Lahtinen
Telefon: 0521-72 14 56
E-post:
jarmo.lahtinen@vanersborg.se

MER information