Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Värdighetsgaranti för särskilt boende inom vård och omsorg

Detta kan du förvänta dig av oss:

Självbestämmande och delaktighet

 • att insatserna utförs med vägledning av biståndsbeslutet och utformas tillsammans med dig utefter dina behov.
 • att det utses en kontaktman när du flyttar in på äldreboendet. Kontaktmannen är den person som du i första hand vänder dig till med frågor och önskemål. Du har möjlighet att byta kontaktman vid behov.
 • att planeringssamtal hålls, samt att en genomförandeplan upprättas av kontaktmannen tillsammans med dig och eventuella anhöriga senast 2-3 veckor efter inflyttning. Genomförandeplanen beskriver vilka insatser du har, hur insatserna utförs och målsättning utifrån dina individuella behov . Planen följs upp två gånger per år, eller vid behov.
 • att du och dina anhöriga (om du så önskar) görs delaktiga i utformningen av insatserna.
 • att du har möjlighet att vara med och föra fram synpunkter på brukarråd/anhörigträffar.
 • att det finns tillgång till sociala, medicinska och rehabiliterande insatser som är samordnade och anpassade efter dina behov.

Integritet

 • att din rätt till privatliv respekteras.
 • att all personal har tystnadsplikt.

Bemötande

 • att du får ett gott bemötande, genom att du bemöts med respekt och att personalen är lyhörd för dina behov och önskemål.
 • att personalen respekterar att de arbetar i ditt hem.

Trygghet

 • att all personal arbetar utifrån den gemensamma värdegrunden för vård och omsorg.
 • att du får stöd med det du inte klarar själv.
 • att den personal du möter har god kompetens att utföra omvårdnadsinsatser.
 • att all personal arbetar med ett stödjande och motiverande arbetssätt som innebär att du kan bibehålla eller förbättra dina funktioner.
 • att du ges möjlighet att kommunicera utifrån dina behov.
 • att du får möjlighet att leva efter din kultur, livsåskådning och tro.
 • att det finns personal och möjlighet att påkalla hjälp via larm dygnet runt.
 • att all personal har namnskylt på sig.
 • att du får en varierad kost och att kosten är anpassad efter dina individuella behov. Personal medverkar vid måltiderna.
 • att du ges möjlighet att ha någon hos dig vid livets slutskede.

Meningsfullhet

 • att du erbjuds individuella aktiviteter utifrån dina intressen i samråd med din kontaktman.
 • att du erbjuds gemensamma aktiviteter/ social samvaro med andra minst två gånger per vecka.
 • att du erbjuds att komma ut i friska luften, minst en gång i veckan.

Detta förväntar vi oss av dig

 • att du gör det du själv kan utifrån dina förutsättningar.
 • att du för fram dina synpunkter och önskemål till personalen, även om du är missnöjd med något. Du har alltid möjlighet att lämna synpunkter och klagomål skriftligt.
 • att du medverkar då förändringar behöver göras i ditt hem. Detta för att vi ska kunna utföra vården och omsorgen på bästa sätt.

KONTAKT

Verksamhetschef för vård och omsorg - särskilda boenden
Maria Sundvall Möller
Telefon: 0521-72 13 62
E-post:
maria.moller@vanersborg.se