Hoppa till innehåll

Värdighetsgaranti för dagverksamheter inom äldreomsorg 

Vi garanterar

Delaktighet och självbestämmande

Att du erbjuds ett förberedande möte då vi presenterar verksamheten innan uppstart av dagverksamheten.

Att du får ett ankomstsamtal med utsedd kontaktman inom en vecka från uppstart.

Att en genomförandeplan upprättas tillsammans med dig och din kontaktman inom 4 veckor.

Att om du så önskar, bjuder vi in dina anhöriga att göras delaktiga i utformningen av dina insatser.

Att vi uppmuntrar och efterfrågar egna initiativ.

Att du har möjlighet att tacka nej till erbjudna aktiviteter.

Integritet

Att tystnadsplikten respekteras.

Att vår personal värnar om att samtal på dagverksamheten hålls med respekt för varandras åsikter.

Bemötande

Att du får ett gott bemötande, genom att du bemöts med respekt och att personalen är lyhörd för dina behov och önskemål.

Att du, om du så önskar, ges möjlighet att lämna synpunkter och/ eller klagomål angående insatsernas utförande.

Trygghet

Att du får en utsedd kontaktman. Du har möjlighet att byta kontaktman vid behov.

Att vi kontaktar dig ifall du uteblivit från ett besök. Ditt välbefinnande är viktigt för oss.

Att vi vid behov samverkar med andra, såsom hemvården, hemsjukvården, färdtjänst och biståndshandläggarna.

Att våra lokaler är ändamålsenliga och skapar trygghet.

Att vi tar en första kontakt med dig, via telefon, inom två veckor efter att beslutet om dagverksamhet är fattat.

Att informera dig ifall det blir några ändringar i det vi kommit överens om gällande din vistelse på dagverksamheten.

Att vår personal kan legitimera sig när dom besöker dig i ditt hem. På dagverksamheten bär personalen alltid en namnskylt.

Meningsfullhet

Att om du så önskar, ges möjlighet till enskilda samtal med personalen.

Att du ges möjlighet att delta i fysiska, sociala och kulturella aktiviteter i samvaro med andra.

Detta förväntar vi oss av dig

Att du, om möjligt, meddelar oss innan kl 09.00, ifall du inte kan komma till oss.

KONTAKT

Verksamhetschef för vård, stöd och utredning
Kristina Wallstedt
Telefon: 0521-72 13 21
E-post:
kristina.wallstedt@vanersborg.se

Enhetschef dagverksamhet
Maria Bergqvist
Telefon: 0521-72 19 51
E-post:
maria.bergqvist@vanersborg.se