Hoppa till innehåll

 

Värdighetsgaranti för dagverksamheter inom äldreomsorg 

Vi garanterar


Delaktighet och självbestämmande

 • Att du erbjuds ett förberedande möte då vi presenterar verksamheten innan uppstart av dagverksamheten.
 • Att du får ett ankomstsamtal med utsedd kontaktman inom en vecka från uppstart.
 • Att en genomförandeplan upprättas tillsammans med dig och din kontaktman inom 4 veckor.
 • Att om du så önskar, bjuder vi in dina anhöriga att göras delaktiga i utformningen av dina insatser.
 • Att vi uppmuntrar och efterfrågar egna initiativ.
 • Att du har möjlighet att tacka nej till erbjudna aktiviteter.

Integritet

 • Att tystnadsplikten respekteras.
 • Att vår personal värnar om att samtal på dagverksamheten hålls med respekt för varandras åsikter.

Bemötande

 • Att du får ett gott bemötande, genom att du bemöts med respekt och att personalen är lyhörd för dina behov och önskemål.
 • Att du, om du så önskar, ges möjlighet att lämna synpunkter och/ eller klagomål angående insatsernas utförande.

Trygghet

 • Att du får en utsedd kontaktman. Du har möjlighet att byta kontaktman vid behov.
 • Att vi kontaktar dig ifall du uteblivit från ett besök. Ditt välbefinnande är viktigt för oss.
 • Att vi vid behov samverkar med andra, såsom hemtjänsten, hemsjukvården, färdtjänst och biståndshandläggarna.
 • Att våra lokaler är ändamålsenliga och skapar trygghet.
 • Att vi tar en första kontakt med dig, via telefon, inom två veckor efter att beslutet om dagverksamhet är fattat.
 • Att informera dig ifall det blir några ändringar i det vi kommit överens om gällande din vistelse på dagverksamheten.
 • Att vår personal kan legitimera sig när dom besöker dig i ditt hem. På dagverksamheten bär personalen alltid en namnskylt.

Meningsfullhet

 • Att om du så önskar, ges möjlighet till enskilda samtal med personalen.
 • Att du ges möjlighet att delta i fysiska, sociala och kulturella aktiviteter i samvaro med andra.

Detta förväntar vi oss av dig

 • Att du respekterar att vi på dagverksamheten bemöter våra medmänniskor respektfullt oavsett sexuell läggning, etnicitet, religion, ålder, kön eller funktionsnedsättning.
 • Att du, om möjligt, meddelar oss innan kl 09.00, ifall du inte kan komma till oss.

KONTAKT

Verksamhetschef för vård, stöd och utredning
Kristina Wallstedt
Telefon: 0521-72 13 21
E-post:
kristina.wallstedt@vanersborg.se

Enhetschef dagverksamhet
Maria Bergqvist
Telefon: 0521-72 19 51
E-post:
maria.bergqvist@vanersborg.se