Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Värdighetsgaranti för hemtjänst inom vård och omsorg

Detta kan du förvänta dig av oss:

Självbestämmande och delaktighet

 • att insatserna utförs med vägledning av biståndsbeslutet och utformas tillsammans med dig utefter dina behov.
 • att det utses en kontaktman i samband med att dina insatser startar upp. Kontaktmannen är den person som du i första hand vänder dig till med frågor och önskemål. Du har möjlighet att byta kontaktman vid behov.
 • att planeringssamtal hålls, samt att en genomförandeplan upprättas av kontaktmannen tillsammans med dig och eventuella anhöriga senast 2-3 veckor efter uppstarten av insatser. Genomförandeplanen beskriver vilka insatser du har, hur insatserna utförs och målsättning utifrån dina individuella behov. Planen följs upp två gånger per år, eller vid behov.
 • att du och dina anhöriga (om du så önskar) görs delaktiga i utformningen av insatserna.
 • att det finns tillgång till sociala, medicinska och rehabiliterande insatser som är samordnade och anpassade efter dina behov.

Integritet

 • att din rätt till privatliv respekteras.
 • att all personal har tystnadsplikt.

Bemötande

 • att du får ett gott bemötande, genom att du bemöts med respekt och att personalen är lyhörd för dina behov och önskemål.
 • att personalen respekterar att de arbetar i ditt hem.

Trygghet

 • att all personal arbetar utifrån den gemensamma värdegrunden för vård och omsorg.
 • att den personal du möter har kompetens att utföra planerade insatser.
 • att du får stöd med det du inte klarar själv.
 • att vi strävar efter att komma på avtalad tid och informera dig vid eventuella förändringar.
 • att all personal arbetar med ett stödjande och motiverande arbetssätt som innebär att du kan bibehålla eller förbättra dina funktioner.
 • att du ges möjlighet att kommunicera utifrån dina behov.
 • att du får möjlighet att leva efter din kultur, livsåskådning och tro.
 • att all personal har namnskylt på sig.
 • att du ges möjlighet att ha någon hos dig vid livets slutskede.

Meningsfullhet

 • att du utifrån din sociala situation och hjälpbehov ska kunna känna meningsfullhet i de möten du har med vård- och omsorgspersonalen.

Detta förväntar vi oss av dig

 • att du gör det du själv kan utifrån dina förutsättningar.
 • att du meddelar oss ifall du inte är hemma eller har annat förhinder
 • att du för fram dina synpunkter och önskemål till personalen, även om du är missnöjd med något. Du har alltid möjlighet att lämna synpunkter och klagomål skriftligt.
 • att du medverkar då förändringar behöver göras iditt hem. Detta för att vi ska kunna utföra vården och omsorgen på bästa sätt

KONTAKT

Verksamhetschef för vård och omsorg - hemtjänst
Anna Cederlund
Telefon: 0521-72 13 56
E-post:
anna.cederlund@vanersborg.se