Hoppa till innehåll

 

Värdighetsgaranti för hemtjänst inom vård och omsorg

Detta kan du förvänta dig av oss:

Självbestämmande och delaktighet

 • Att insatserna utförs med vägledning av biståndsbeslutet och utformas tillsammans med dig utefter dina behov.
 • Att det utses en kontaktman i samband med att dina insatser startar upp. Kontaktmannen är den person som du i första hand vänder dig till med frågor och önskemål. Du har möjlighet att byta kontaktman vid behov.
 • Att planeringssamtal hålls, samt att en genomförandeplan upprättas av kontaktmannen tillsammans med dig och eventuella anhöriga senast 2-3 veckor efter uppstarten av insatser. Genomförandeplanen beskriver vilka insatser du har, hur insatserna utförs och målsättning utifrån dina individuella behov. Planen följs upp två gånger per år, eller vid behov.
 • Att du och dina anhöriga (om du så önskar) görs delaktiga i utformningen av insatserna.
 • Att det finns tillgång till sociala, medicinska och rehabiliterande insatser som är samordnade och anpassade efter dina behov.

Integritet

 • Att din rätt till privatliv respekteras.
 • Att all personal har tystnadsplikt.

Bemötande

 • Att du får ett gott bemötande, genom att du bemöts med respekt och att personalen är lyhörd för dina behov och önskemål.
 • Att personalen respekterar att de arbetar i ditt hem.

Trygghet

 • Att all personal arbetar utifrån den gemensamma värdegrunden för vård och omsorg.
 • Att den personal du möter har kompetens att utföra planerade insatser.
 • Att du får stöd med det du inte klarar själv.
 • Att vi strävar efter att komma på avtalad tid och informera dig vid eventuella förändringar.
 • Att all personal arbetar med ett stödjande och motiverande arbetssätt som innebär att du kan bibehålla eller förbättra dina funktioner.
 • Att du ges möjlighet att kommunicera utifrån dina behov.
 • Att du får möjlighet att leva efter din kultur, livsåskådning och tro.
 • Att all personal har namnskylt på sig.
 • Att du ges möjlighet att ha någon hos dig vid livets slutskede.

Meningsfullhet

 • Att du utifrån din sociala situation och hjälpbehov ska kunna känna meningsfullhet i de möten du har med vård- och omsorgspersonalen.

Detta förväntar vi oss av dig

 • Att du gör det du själv kan utifrån dina förutsättningar.
 • Att du meddelar oss ifall du inte är hemma eller har annat förhinder
 • Att du för fram dina synpunkter och önskemål till personalen, även om du är missnöjd med något. Du har alltid möjlighet att lämna synpunkter och klagomål skriftligt.
 • Att du medverkar då förändringar behöver göras iditt hem. Detta för att vi ska kunna utföra vården och omsorgen på bästa sätt

KONTAKT

Verksamhetschef för vård och omsorg - hemtjänst
Anna Cederlund
Telefon: 0521-72 13 56
E-post:
anna.cederlund@vanersborg.se

Utvecklingsledare
Marina Svantesson
Telefon: 0521-72 17 52
E-post:
marina.svantesson@vanersborg.se