Hoppa till innehåll

 

Taxor och avgifter 2021

Äldreomsorg och Personligt stöd och omsorg

Avgifterna gäller både för dig som bor hemma och för dig som bor i särskilt boende.

Det är din inkomst och hyra som ligger till grund för din avgift. Makars inkomst slås ihop och delas sedan på två.

Du betalar aldrig mer än maxtaxan, som för närvarande är 2 138 kr. I maxtaxan ingår hemtjänst, omvårdnadsavgift, boendestöd, trygghetslarm och hemsjukvård.

Har du bara trygghetslarm betalar du 340 kr/månad.Har du bara hemsjukvård betalar du 180 kr/besök eller max 360 kr/månad.

Om avgiftsutrymmet är mindre än 2 138 kr, kan din avgift reduceras.

Följande avgifter kommer att gälla från 1 januari 2021.

  • Installationsavgift vid nya larm 155 kr
  • Borttappad larmklocka 515 kr
  • Utkörningsavgift vid matdistribution 105 kr/månad
  • Slutstäd, särskilda boenden inom vård och omsorg och särskilda boenden inom personlligt stöd och omsorg 1 030 kr
  • Höjd kostavgift - se länkar för avgifter nedan

Vid frågor om avgifter kontakta någon av våra avgiftshandläggare. Se under kontakt.

Avgift vid frånvaro

Hemtjänst, vårdavgift och boendestöd vid frånvaro.

Vid sammanhängande frånvaro vid sjukhusvistelse överstigande 7 dagar tas ingen avgift ut.

Övrig frånvaro är avgiftsfri först efter 30 sammanhängande frånvarodagar. Avdraget görs från dag 31. För varje därpå följande frånvarodag reduceras avgiften med 1/30-del.

Autogiro/E-faktura

Inom äldreomsorg och personligt stöd och omsorg kan du som privatperson använda två olika former av E-tjänster för att betala fakturor  till Vänersborgs kommun.

Mer information om autogiro/E-faktura

Inkomstförfrågan

För att räkna ut din avgift behöver vi bl.a uppgifter om din inkomst och hyra. Dessa uppgifter fyller du i på blanketten Inkomstförfrågan (, 273 kB) som du kan skriva ut.

Eller så använder du Inkomstförfrågan - E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Denna tjänst kräver e-identifiering: Bank ID, Nordea e-legitimation, Mobilt Bank ID.

Korttidsboende

Kostavgift tas ut för personer på korttidsboende med 116 kr/dygn. Om vårdtagaren inte har hemtjänst, tas en avgift ut med 1/30 per dag av fastställt avgiftsutrymme per månad, dock högst 71 kr/dygn.

Vid verkställande av beslut om särskilt boende tas en boendeavgift ut med 73 kr/dygn.

Personligt stöd och omsorg

Insatser enligt "Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade" (LSS) är kostnadsfria. Det innebär att du inte betalar någonting för insatserna korttidstillsyn för barn och ungdomar över 12 år, avlösarservice i det egna hemmet, korttidsvistelse/stödfamilj, daglig verksamhet, biträde av kontaktperson, ledsagarservice och biträde av personlig assistent. Vad gäller insatsen bostad med särskild service är själva stödet avgiftsfritt men du betalar för hyra och dina personliga omkostnader.

Köpt plats utanför kommunen
Bostad med särskilt service för barn och unga LSS 9:8 (idag köpt plats utanför kommunen). I dessa beslut tas avgift ut som i storlek motsvarar underhållsbidraget av varje förälder. Uträkning sker utefter SKR:s mall samt respektive underhållsbidrag för varje förälder.
0-11 år: 1573 kr, 11–15 år: 1 723 kr samt 15 år: 2 073 kr. Ny uträkning görs månaden efter man fyllt år.

Har du insatser i form av boendestöd betalar du enligt Socialnämndens gällande hemtjänsttaxa, eftersom dessa båda insatser jämställs och beslutas enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Bor du i en gruppbostad eller servicebostad betalar du för de måltider som du beställt genom boendet. Detsamma gäller för de måltider som du beställt när du exempelvis är på daglig verksamhet eller när du är på korttidsvistelse. Debitering sker utifrån Personligt stöd och omsorgs fastslagna måltidsabonnemang.

Resor till och från daglig verksamhet kostar 637 kr/mån. Reser du på en aktivitet i verksamhetens regi, exempelvis om du gör en utflykt tillsammans med andra, betalar du för detta.

Besök på våra aktivitetshus är avgiftsfritt.

KONTAKT

Avgiftshandläggare Socialförvaltningen

Carina Eriksson
Telefon: 0521-72 12 89 carina.eriksson@vanersborg.se

Sandra Rizko
Telefon: 0521-72 12 88
sandra.rizko@vanersborg.se

Camilla Prins
Telefon: 0521-72 10 94
camilla.prins@vanersborg.se