Hoppa till innehåll

 

God man, förvaltare, förmyndare

Begränsad telefontid hos överförmyndarnämnden

Från och med den 2 januari 2023 och tillsvidare har vi telefontid måndag och onsdag 10.00-12.00.

Överförmyndarnämnden är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män.

Förmyndare, förvaltare eller god man är en ställföreträdare för någon som inte själv kan sköta sina angelägenheter.

En förmyndare är en person som företräder ett barn under 18 år (en underårig) i frågor som gäller barnets egendom. Normalt är en eller båda föräldrarna tillsammans barnets förmyndare.

En god man är en man eller kvinna som har till uppgift att t ex hjälpa en äldre sjuklig eller psykiskt funktionshindrad person med att sköta ekonomin, bevaka personens rätt i olika situationer eller sörja i övrigt för personen. Till god man förordnas vanligtvis lekmän.

Förvaltare förordnas för de personer som på grund av sjukdom eller psykiskt funktionshinder är ur stånd att sköta sina angelägenheter. Den som får en förvaltare förordad för sig mister i motsvarande mån sin egen rättshandlingsförmåga.

För uppdraget som god man eller förvaltare utgår skäligt arvode.

Information från Vänersborgs överförmyndarnämnd:

Vissa ärenden beslutas av överförmyndarnämnden som sammanträder en gång i månanden, dock inte under juli månad. Det är ärendets karaktär och omfattning som avgör om överförmyndarnämnden ska ta beslut i ärendet.

På grund av nämndadministration behöver kompletta ansökningar med erforderligt underlag vara överförmyndarnämnden tillhanda senast två veckor innan sammanträdet, det vill säga stoppdagen. Varje ärende är unikt och omfattningen av utredningen som överförmyndarnämnden måste göra kan därför variera.

Justering av sammanträdesprotokollet sker vanligtvis inom en vecka efter sammanträdet.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Besökstid:
Enbart bokade besök

Expeditionstid:
Måndag-fredag
kl. 10.00-12.00

Telefon:
0521-72 10 74

Telefontid:
Måndag och onsdag
kl. 10.00-12.00

E-post myndigheten:
overformyndar@vanersborg.se

Intresseanmälan

Överförmyndar-nämndens samman-trädestider 2023

 • 10 januari
 • 21 februari
 • 14 mars
 • 11 april
 • 16 maj
 • 20 juni
 • 22 augusti
 • 26 september
 • 24 oktober
 • 28 november
 • 19 december