Hoppa till innehåll

 

God man, förvaltare, förmyndare

Överförmyndarnämnden är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män.

Förmyndare, förvaltare eller god man är en ställföreträdare för någon som inte själv kan sköta sina angelägenheter.

En förmyndare är en person som företräder ett barn under 18 år (en underårig) i frågor som gäller barnets egendom. Normalt är en eller båda föräldrarna tillsammans barnets förmyndare.

En god man är en man eller kvinna som har till uppgift att t ex hjälpa en äldre sjuklig eller psykiskt funktionshindrad person med att sköta ekonomin, bevaka personens rätt i olika situationer eller sörja i övrigt för personen. Till god man förordnas vanligtvis lekmän.

Förvaltare förordnas för de personer som på grund av sjukdom eller psykiskt funktionshinder är ur stånd att sköta sina angelägenheter. Den som får en förvaltare förordad för sig mister i motsvarande mån sin egen rättshandlingsförmåga.

För uppdraget som god man eller förvaltare utgår skäligt arvode.

Information från Vänersborgs överförmyndarnämnd:

Granskning av årsräkningar pågår och utbetalning av arvode sker när årsräkningen har granskats. Årsräkningarna granskas efter ankomstdatum.

Vissa ärenden beslutas av överförmyndarnämnden som sammanträder en gång i månaden. Det är ärendets karaktär och omfattning som avgör om överförmyndarnämnden ska ta beslut i ärendet. Exempel på ett ärende som överförmyndarnämnden beslutar om är ansökan om samtycke till köp eller försäljning av fast egendom, tomträtt och bostadsrätt.

På grund av nämndadministrationen behöver kompletta ansökningar med erforderligt underlag vara överförmyndarnämnden tillhanda senast två veckor innan sammanträdet, det vill säga stoppdagen. Justering av sammanträdesprotokoll sker vanligtvis en vecka efter sammanträdet.

Vid försäljning eller köp av fast egendom, tomträtt och bostadsrätt ser överförmyndarnämnden gärna att tillträdesdatumet är minst två månader efter att komplett ansökan med erforderligt underlag inkommit till överförmyndarnämnden. Varje ärende är unikt och omfattningen av utredningen som överförmyndarnämnden måste göra kan därför variera.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress
Sundsgatan 29
Expeditionstid 09:00-12:00 måndag-fredag

Telefon
0521-72 10 74
Telefontid 10:00-12:00 måndag-torsdag  

Telefax
0521-72 19 60

E-post myndigheten:
overformyndar@vanersborg.se

Intresseanmälan

Överförmyndar-nämndens samman-trädes-datum 2020

 • 14 januari (stoppdatum 30 december 2019)
 • 18 februari (stoppdatum 4 februari 2020)
 • 10 mars (stoppdatum 25 februari 2020)
 • 7 april (stoppdatum 24 mars 2020)
 • 5 maj (stoppdatum 21 april 2020)
 • 9 juni (stoppdatum 26 maj 2020)
 • 25 augusti (stoppdatum 11 augusti 2020)
 • 15 september (stoppdatum 1 september 2020)
 • 13 oktober (stoppdatum 29 september 2020)
 • 10 november (stoppdatum 23 oktober 2020)
 • 8 december (stoppdatum 20 november 2020)