Hoppa till innehåll

 

Vad gör en god man eller förvaltare?

Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser (11 kap. 4 § och 11 kap. 7 §). God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Det gäller personer som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med ekonomisk förvaltning, rättshandlingar, personlig omvårdnad etc. En person som har god man/förvaltare kallas för huvudman.

Det finns en avgörande skillnad mellan godmanskap och förvaltarskap. En god man är endast ett biträde till huvudmannen, som har kvar sin rättshandlingsförmåga. Det betyder att gode mannen måste inhämta huvudmannens samtycke till rättshandlingar, utom de som berör den dagliga hushållningen. Saknar huvudmannen förmåga att kunna ge sitt samtycke är den gode mannen behörig att själv företa rättshandlingar inom ramen för sitt förordnande och för huvudmannens bästa.

En förvaltare har, inom ramen för sitt förordnande, ensam behörighet att företa rättshandlingar för huvudmannens räkning, utan att inhämta dennes samtycke.

Det är tingsrätten som efter utredning av överförmyndarnämnden fattar beslut om anordnande, utökning eller minskning av godmanskap och förvaltarskap. Det är också tingsrätten som upphäver godmanskap och förvaltarskap.

Vid byte av god man och förvaltare fattas beslut av överförmyndarnämnden. Det bör observeras att den gode mannen/förvaltaren kvarstår tills ny god man/förvaltare är förordnad.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Besökstid:
Enbart bokade besök

Expeditionstid:
Måndag-fredag
kl. 10.00-12.00

Telefon:
0521-72 10 74

Telefontid:
Måndag och onsdag
kl. 10.00-12.00

E-post myndigheten:
overformyndar@vanersborg.se