Hoppa till innehåll

 

Familjerätten i Vänersborg

Familjerätten i Vänersborgs kommun omfattar information, rådgivning, avtal eller utredning i olika frågor som rör relationen mellan barn och föräldrar.

På Familjerätten kan du få hjälp med samarbetssamtal vid separation eller skilsmässa, du kan även få hjälp med att upprätta juridiskt bindande avtal rörande vårdnad, boende och/eller umgänge.

Vi gör även utredningar och lämnar upplysningar på uppdrag av domstolen i vårdnads-, umgänges- och boendeärenden samt utreder och fastställer faderskap.

Vid begäran från domstolen lämnar vi även yttranden i adoptionsärenden och i vissa mål som rör barns efternamn samt äktenskapsdispenser.

Du når oss lättast på telefontiden mellan kl.8.30 och 9.30 på vardagar.

Adoption

Vi ansvarar för alla utredningar som gäller adoption av utländska barn, de barn som är aktuella för internationell adoption är i de flesta fall föräldralösa eller övergivna. Vid utredningen är det barnets intressen som tas tillvara; alltså letar vi inte barn till föräldrar - utan föräldrar till barn.

Adoption innebär att du tar emot ett barn som ditt eget, barnet får samma rättigheter som om det vore ditt biologiska barn. För att ett par ska kunna göra en gemensam adoption måste de vara gifta eller registrerade partners. Det behövs även ett medgivande från Socialnämnden i Vänersborgs kommun. En förutsättning för att få ett medgivande är att du deltagit i föräldrautbildning för blivande adoptivföräldrar. Vi hänvisar till Folkuniversitetet i Göteborg för föräldrautbildningen. Föräldrautbildningen är avgiftsbelagd, se Folkuniversitetets hemsida för aktuella uppgifter, medan kontakten med Familjerätten är kostnadsfri. Länk till Folkuniveristetet finns i informationrutan till höger.

När du genomgått föräldrautbildningen och skickat in din ansökan inleds en utredning som alltid innehåller uppgifter om dina personliga egenskaper, dina sociala förhållanden och nätverk samt din hälsa. Under utredningen kommer du att bli intervjuad av oss på Familjerätten, vi kommer att göra hembesök samt att träffa ditt närmaste nätverk.

Vår uppgift är att försäkra oss om att du har de kunskaper och insikter om adoption och adoptivbarn som behövs för att ge ett adoptivbarn goda uppväxtförhållanden. För att få adoptera ska du ha fyllt 25 år men inte fyllt 43 år vid ansökningstillfället.

När utredningen är klar får du möjlighet att läsa igenom den, vi kommer även att träffa dig för att uppmärksamma dig på de styrkor och sårbarheter som kan vara viktiga att tänka på inför ditt kommande föräldraskap.

På Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd hittar du adresser till auktoriserade adoptionsorganisationer, boktips och svar på vanliga frågor. Se länk till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd i informationsrutan till höger.

Faderskap

Ni som har fått barn och inte är gifta ska fastställa faderskap/föräldraskap hos oss på Familjerätten. Cirka två veckor efter att barnet fötts skickar vi ett brev där vi ber er kontakta oss för tidsbokning.

När ni som föräldrar skrivit på de handlingar som krävs anmäler vi den andre förälderns namn till Skatteverket. Vill ni ha gemensam vårdnad anmäler ni det vid samma tillfälle, om ni inte anmäler att ni vill ha gemensam vårdnad tillfaller den automatiskt mamman. När den andre förälderns namn har registrerats hos Skatteverket kan ni bestämma vilket efternamn barnet ska ha.

Föräldraskap kan fastställas för barn till samkönade par som fått barn genom assisterad befruktning. Mer information om vilka regler som
gäller för er som lever i en samkönad relation och ska fastställa
föräldraskap finns på Socialstyrelsens hemsida.

Om ni vill fastställa faderskap/föräldraskap före barnets födelse tar ni kontakt med oss.

Jämställdhetsbonus

För att ni ska kunna ta del av jämställdhetsbonusen måste ni
ha anmält gemensam vårdnad om barnet. På Försäkringskassans hemsida kan ni läsa om vilka regler som gäller. Se länk till Försäkringskassan i informationsrutan till höger.

Har ni ytterligare frågor om faderskaps- eller föräldraskapsärenden är ni välkomna att kontakta oss på Familjerätten.

Namnärenden

Ändring av barns efternamn görs hos folkbokföringen på Skatteverket. Om ni som föräldrar är oense om vilket efternamn barnet ska ha utreds frågan av Familjerätten. Utifrån denna utredning beslutar sedan tingsrätten vilket efternamn barnet ska ha.

Vill den som är vårdnadshavare byta barnets efternamn, kan han/hon vända sig till domstolen och begära det. Domstolen begär då i regel
ett yttrande från socialnämnden. En utredning vid sådana yttranden görs av socialsekreterare på familjerätten. Är barnet över tolv år krävs också barnets skriftliga samtycke.

Samarbetssamtal

Om ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende och umgänge kan ni vända er till Familjerätten för samarbetssamtal. Samarbetssamtalen är frivilliga, kostnadsfria och sker under sekretess. Ni som föräldrar behöver ha en uppriktig vilja att lyssna på varandra och söka nya lösningar för att det skall bli bra för era barn.

Samarbetssamtal är strukturerade samtal under ledning av en eller två familjerättssekreterare. Även tingsrätten kan besluta om samarbetssamtal om någon av er har vänt er dit i vårdnads-, boende- eller umgängesfrågan.

Vi har som rutin att inleda med enskilda samtal för att få en beskrivning av det som varit. I de gemensamma samtalen fokuserar vi på barnens situation och ert fortsatta gemensamma föräldraskap. Om det är lämpligt träffar vi också barnen. Om ni är eniga kan samtalen avslutas med en muntlig eller skriftlig överenskommelse. Vi kan även upprätta juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och/eller umgänge.

Vi rekommenderar er även att läsa "Barn med föräldrar på olika håll" inför samarbetssamtalet. Ta även gärna del av det material som finns på hemsidan i högerspalten. För mer information går det bra att ringa familjerätten på telefontid 8:30-9:30.

Ansökan kan ske antingen genom e-ansökan eller genom att ni skriver ut blanketten ”Ansökan om samarbetssamtal". E-ansökan kräver att ni har tillgång till bankID

Separation/Skilsmässa

Separation/Skilsmässa

Om du vill skiljas ska du ansöka om äktenskapsskillnad vid den tingsrätt som din kommun tillhör.

Om ingen av er bor tillsammans med egna barn och ni gemensamt ansöker om skilsmässa kan tingsrätten meddela dom så snart som möjligt. Om ni vill, kan ni få betänketid innan ni skiljer er.

Om ni/du har hemmavarande barn under 16 år (dina, din makes/makas eller gemensamma barn) eller om en av er inte vill skiljas, får ni alltid betänketid.

Betänketiden är alltid på minst sex månader och högst ett år. Observera att om ni fortfarande vill skiljas när de sex månaderna gått, måste ni meddela det till tingsrätten (så kallad fullföljd). Meddelandet måste komma in till tingsrätten efter att de sex månaderna har gått. Ingen särskild blankett behövs. Ni måste då också ge in nya personbevis. Om meddelandet om fullföljd inte kommer till tingsrätten inom ett år från det att betänketiden började löpa, avskrivs ärendet.

Om ni har bott isär mer än två år kan ni få skilsmässa direkt, även om ni har barn eller inte är överens om att skiljas. I så fall ska du bifoga ett särlevnadsintyg undertecknat av två personer som känner er väl.

Mer information finns på Vänersborgs Tingsrätts hemsida. Se länk till Tingsrätten i informationrutan till höger.

Hur gör vi om vi vi skilja oss?

Om ni vill skiljas vänder ni er till tingsrätten, ni kan ansöka om skilsmässa enskilt eller gemensamt. Om ni har gemensamma minderåriga barn krävs sex månaders betänketid innan skilsmässan blir definitiv. Information och blanketter finns på Vänersborgs tingsrätts hemsida.

Viktigt att tänka på

Om ni har barn och bestämt er för att separera eller skiljas är det viktigt att tänka på barnets situation. Det finns många praktiska frågor att ta ställning till när separationen/skilsmässan är ett faktum.

Barnen

När, var och hur ska vi informera barnen? Vem av oss tar ansvar för vad? Vem ska barnen bo hos? Hur ska umgänget med den andre föräldern se ut? Ska vi ha delad eller gemensam vårdnad? Hur gör vi vid födelsedagar, andra högtider och semestrar?

Var ska barnen bo?

Barnen kan bo antingen i huvudsak hos en av er eller växelvis hos er båda enligt ett rullande schema, till exempel varannan vecka. Barnen kan bara vara folkbokförda hos en av er även om det bor växelvis.

Om barnen i huvudsak bor hos en av er ska den föräldern se till att barnens behov av umgänge med den andra föräldern tillgodoses. Det finns inte någon regel för hur umgänget ska se ut, till exempel varannan helg eller varannan vecka, utan det ska utformas efter varje barns specifika behov, det vill säga i första hand efter överenskommelse mellan er föräldrar.

Förskola och skola

Hur löser vi hämtning, lämning till förskola eller skola? Hur gör vi när barnen är sjuka? Hur ska vi göra vid föräldramöten, utvecklingssamtal och utflykter?

Framtiden

Hur hanterar vi förändringar som eventuell flytt, ny skola eller förändring av fritidsaktiviteter för barnen? Hur hanterar vi eventuella nya partners?

Hur gör vi om vi inte är överens?

Kan ni inte kan komma överens i frågor kring vårdnad, boende och umgänge vänder ni er i första hand till Familjerätten. Här försöker vi genom samarbetssamtal försöka hitta lösningar som är bra för barnen och som båda föräldrarna kan acceptera.

Samarbetssamtalen är frivilliga, kostnadsfria och sker under sekretess. Om ni ändå inte kan komma överens, kan ni vända er till tingsrätten som gör en utredning för att bedöma vad som är det bästa för barnen. Under tiden utredningen pågår kan tingsrätten fatta ett tillfälligt beslut. Skulle ni komma överens under tiden utredningen pågår kan ni när som helst återkalla ärendet från tingsrätten.

Vårdnad, boende och umgänge

Vårdnad, boende och umgänge

Vid en separation eller skilsmässa kan det ibland vara svårt att komma överens om vem som ska ha vårdnaden om barnen, var barnen ska bo och hur umgänget med den andre föräldern ska se ut.

Om ni som föräldrar är överens kan vårdnaden, var barnen skabo och hur umgänget med den andre föräldern ska se ut, regleras i ett avtal som
godkänns av Familjerätten. Ett sådant har samma verkan som en dom, vilket bland annat innebär att den kan verkställas (det vill säga genomföras tvångsvis) om inte avtalet följs, och om beslutet bedöms vara till barnets bästa.

Vårdnadsutredning

Är ni inte överens vänder ni er till tingsrätten. Familjerätten gör då en utredning på tingsrättens uppdrag för att fastställa vårdnads-, boende och umgängesfrågan. Syftet med utredningen är att ta reda på vad som är bäst för barnet. En utredning inleds oftast med att vi träffar er föräldrar på ett enskilt samtal då vi bl.a. går igenom hur en utredning går till. Därefter fortsätter vi att träffa er enskilt och gör hembesök när barnet är där. Om barnet har tillräcklig mognad och vi bedömer det lämpligt pratar vi även med barnet.

Vi pratar också med människor som genom sitt arbete kommer i kontakt med barnet, till exempel på förskolan eller i skolan, samt eventuella nya partners. I samband med utredningen tas även registerutdrag från
socialtjänsten och polisen. Utredningen ska se till er förmåga att se barnets behov efter skilsmässan eller separationen, och er förmåga att uppmuntra och tillåta barnets kontakt med den andre föräldern. Vi gör även en bedömning av er känslomässiga kontakt med barnet och förmåga att förstå barnets känslor och behov, och att tillgodose barnets grundläggande behov av skydd och av fysisk och psykisk omvårdnad. Vi ser till barnets behov av stabilitet och varaktighet, skolgång och utbildning samt vilken inställning och eventuell vilja barnet själv har.

Innan utredningen skickas till domstolen får ni ta del av den och får tillfälle att lämna eventuella synpunkter som skickas med utredningen när den sänds till domstolen.

Syftet med socialtjänstens medverkan är att trygga barnets
intressen och möjlighet att behålla en nära relation med båda sina föräldrar.

Viktigt att veta

Barnet har rätt att uttrycka sin åsikt, men har ingen skyldighet att välja mellan er. Utredningen kan när som helst begäras vilande av domstolen om ni vill försöka enas genom samarbetssamtal. Utredningen kan också avbrytas om ni kommer överens. Det som en av er berättar eller på annat
sätt delger utredaren har även den andre föräldern rätt att ta del av.

Vad menas med vårdnad, boende och umgänge?

Vårdnad kan översättas med föräldraansvar, som förälder har du vårdnad för ditt barn tills han eller hon fyller 18 år eller gifter sig. Att vara vårdnadshavare innebär också att du har informationsrätt om ditt barn. Informationsrätt betyder attdu har rätt att få information om det som rör barnet från till exempel förskola, skola, sjukvård,  socialtjänst, polis och andra myndigheter.

 

Gemensam vårdnad

Gemensam vårdnad innebär att ni som föräldrar gemensamt har ansvaret för ert barn, och att ni gemensamt bestämmer i frågor som rör barnet, oavsett om ni bor ihop eller inte.

Gifta föräldrar har automatiskt gemensam vårdnad om sina gemensamma barn. Om föräldrarna inte är gifta med varandra när barnet föds, blir mamman automatiskt ensam vårdnadshavare. Ogifta föräldrar kan få gemensam vårdnad genom en anmälan till Skattemyndigheten.
Vårdnaden fortsätter att vara gemensam även om föräldrarna skiljer sig eller flyttar isär, såvida inte någon av dem eller båda begär enskild vårdnad.

Enskild vårdnad


Enskild vårdnad innebär att en av föräldrarna ensam har ansvaret för barnet och bestämmer i frågor som rör barnet.

Hur vårdnaden ser ut påverkar i sig inte umgängesfrågan.

Umgänge

Det finns inte någon regel för hur umgänget ska utformas, till exempel varannan helg, eller varannan vecka, utan umgänget skall utformas efter varje barns specifika behov, dvs i första hand efter beslut av och/eller överenskommelse mellan föräldrarna själva.

Boende

Om föräldrarna inte bor tillsammans, kan barnets boende antingen vara huvudsakligen hos en av dem eller växelvis hos båda föräldrarna. Växelvis boende innebär att barnet bor lika mycket hos respektive förälder enligt ett rullande schema, till exempel varannan vecka. Barnet kan endast vara folkbokfört hos en av föräldrarna och det gäller även om barnet bor växelvis.