Hoppa till innehåll

Skolfrånvaro

Grundskola

Alla barn i Sverige har en lagstadgad rätt till utbildning och har skolplikt. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. skyldighet att delta i den utbildningen som anordnas, om barnet inte är sjukt eller har annat giltigt skäl att utebli.

Långvarig frånvaro innebär att rätten till utbildning inte blir tillgodosedd.För det enskilda barnet kan en omfattande frånvaro från den obligatoriska skolan leda till stora svårigheter. En ofullständig grundskoleutbildning ger små möjligheter på arbetsmarknaden och kan innebära utanförskap och lidande.

Alla barn som omfattas av den allmänna skolplikten har rätt att kostnadsfritt erhålla grundläggande utbildning i allmän skola.

Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt.

Skolan ger möjlighet att utvecklas tillsammans med andra, både i det gemensamma skolarbetet och genom umgänget med andra elever. Om ett barn eller ungdom hittar bra kompisar i skolan kan de ge det stöd och bekräftelse som man behöver. Hur man trivs i skolan hänger ofta ihop med hur skolarbetet går. Därför behöver man som förälder hålla sig uppdaterad om hur det går med studierna och försöka stötta om det behövs.

Skolan ansvarar för barnen under skoldagen. Det är viktigt att skolan får daglig kännedom om vilka barn som finns i verksamheten. Rutiner och insatser kring frånvarorapportering ger en trygghet för alla - inte minst för det enskilda barnet.

Om barnet ofta är borta från skolan påverkar det identitetsutvecklingen och de framtida livsmöjligheterna på ett negativt sätt.

Ogiltig frånvaro från skolan är en signal om att allt inte står rätt till och ska alltid tas på allvar. Ogiltig frånvaro kan bero på allt från morgontrötthet, problem med skolarbetet, att vara mobbad, ha svårigheter i det sociala samspelet, till att barnet oroar sig för en förälder som har problem. Man behöver dessutom vara uppmärksam på om barnet/den unge missbrukar alkohol eller droger eller om det förekommer kränkningar och utanförskap.

Skolan arbetar främjande för att stärka de positiva förutsättningarna för närvaro och för att stärka barns hälsa. Skolan arbetar förebyggande så att frånvaro inte uppstår. Skolan anpassar och tillsätter insatser utifrån frånvaroorsak.

I Vänersborg jobbar man aktivt med att öka skolnärvaron. Det finns klara och tydliga rutiner om hur skolfrånvaron skall hanteras, från förskolan till och med gymnasiet.

Gymnasium

Utbildningen i gymnasieskolan är frivillig. Men har en elev väl börjat i gymnasieskolan är närvaron vid undervisningen obligatorisk. Kravet på närvaro finns för att du ska kunna nå målen för utbildningen och för att läraren ska kunna bedöma dina kunskaper. Om elever är borta från skolan utan giltigt skäl kan CSN dra in elevens studiehjälp. Detta kan i sin tur påverka övriga familjens rätt till andra bidrag.

Alla kommuner är skyldiga att hålla sig informerad om vad kommunens ungdomar som inte går i gymnasieskolan och ännu inte fyllt 20 år är sysselsatta med och att erbjuda insatser. Detta kallas för det kommunala informationsansvaret. Ungdomar som hoppat av sin gymnasieutbildning, eller aldrig inlett den, har möjlighet att få individu­ellt utformade insatser som kan leda vidare till fortsatta studier, praktik eller arbete. Därför finns Ungdomscentrum - för att motivera sysslolösa ungdomar utan fullständiga gymnasiebetyg att förändra sin situation, få större självkänsla, kartlägga nuläget och skapa en framtidsplan.