Hoppa till innehåll

Misstanke om barn som far illa eller behöver stöd

Om du är orolig för hur barn har det, misstänker att ett barn far illa och behöver stöd eller skydd genom socialtjänsten bör du anmäla detta till socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Är du tveksam till om du ska göra en anmälan eller ej kan du kontakta mottagande socialsekreterare och rådfråga om hur du ska göra utan att nämna vem det gäller.

Socialtjänsten måste undersöka om det finns skäl till oron för barnet. Om anmälan är allvarlig kan socialtjänsten göra utredning mot familjens vilja.

Oavsett vem som tar kontakten med oss är vårt första steg alltid att vända oss direkt till familjen. Det är familjens bild av situationen samt den oro som framkommit från andra som blir utgångspunkt för vårt fortsatta arbete. Ofta är det bra att de människor som engagerar sig för barnen och föräldrarna träffas gemensamt exempelvis anhöriga, vänner och myndighetspersoner såsom skola, barnomsorg   m m.

Man kan vara anonym

Om du vill vara anonym så har du rätt till detta och socialtjänsten måste ändå ta din anmälan på allvar. Vill du vara anonym är det viktigt att du inte talar om ditt namn eftersom huvudregeln är att socialsekreteraren ska berätta för den som blivit anmäld vem som gjort anmälan.

Om mottagande socialsekreterare känner till vem du är ska hon ta reda på om det innebär fara för dig att bli röjd. Om socialtjänsten beslutar att inte röja ditt namn kan detta överklagas av den du anmält till kammarrätten.

För socialtjänsten innebär det svårigheter med anonym anmälan, då det inte finns möjlighet att ta ny kontakt om oklarhet i uppgifter framkommer.

Vilka kan hjälpa mig med stöd?

Mer information finns i broschyren "En hjälp till dig som anar, en broschyr om anmälningsplikt" från BRIS.  

Alla 49 kommuner i Västra Götalandsregionen deltar i ett arbete som kallas Västbus. Det handlar om att arbeta för att barn- och ungdomar med psykisk, psykiatrisk och social problematik inte ska hamna mellan "stolarna", det vill säga komma i kläm mellan verksamheter. Berörda verksamheter är socialtjänst, skola, elevhälsa och BUP (barn- och ungdomspsykiatrin).

KONTAKT

Individ- och familjeomsorg
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Residensgatan 20

Telefon:
Mottagare - familj, barn och ungdom

0521-72 26 60, 72 17 73 och 72 17 26 

Telefax:
0521-72 17 31

E-post myndigheten:
social@vanersborg.se