Hoppa till innehåll

 

Råd och stöd - öppenvårdsverksamhet

- för dig som behöver stöd i att vara förälder

Verksamheten är till för familjer och ungdomar i åldern 0-20 år som har behov av stöd och hjälp till förändring i sin familj. Inom verksamheten arbetar Familjebehandlare och fältsekreterare.

Råd och stöds öppenvårdserksamhet omfattar bl a råd och stöd till föräldrar, ungdomsrådgivning, familjesamtal, nätverksarbete, rePULSE - för dig som vill ha hjälp med din impulskontroll, Komet-föräldrastödsprogram i grupp; barngrupp 3-11 år, ungdomsgrupp 12-18 år, barngruppen Kaktus för barn och unga i missbruksmiljöer och fältarbete. 

Vi arbetar vi med:

Familjebehandling

Socialtjänstens uppgift är att i nära samarbete med föräldrar ge stöd till barn, ungdomar och deras familjer vid svårigheter och problem. Ibland kan detta innebära något samtal, ibland behövs det långvariga och mer omfattande hjälpinsatser. 

Familjebehandling är ett bistånd av socialtjänsten och som du kan beviljas. Det är då Plantagets öppenvårdsverksamhet som du kommer att få träffa.

Om du behöver extra stöd i ditt föräldraskap  finns familjebehandlare  som under en begränsad tid och efter gemensam planering kan ge råd, stöd och behandling.

Stöd till familjer

Råd och stödsamtal 

Kommunens öppenvård erbjuder kostnadsfria råd och stödsamtal till föräldrar eller hela familjen.

Ibland räcker det med den kostnadsfria insatsen men ibland kan man behöva mer eller annat stöd i familjen. En del av syftet med samtalen är att identifiera familjens behov och hänvisa vidare till andra insatser.

Familjebehandlare nås via öppenvården på 0521-72 10 26. Efter kontorstid eller vid behov kan du ringa råd- och stödtelefonen 0521-72 10 26 och tala in ett meddelande för att bli uppringd så snart det går.

IUF - Individuellt Utformad Familjebehandling

IUF är en biståndsbedömd insats till föräldrar och familjer utifrån deras specifika behov.

Insatsen föregås av en utredning av familjens behov hos kommunens Individ och Familjeomsorg, Familjestöd som beviljar bistånd till insats.

Behandlingen kan utgå från olika metoder och arbetssätt och utformas i samklang med familjen för att passa just deras behov av stöd.

PYC - Parating Young Children 

Parating Young Children PYC är ett föräldrastödsprogram till föräldrar med barn 0-6 år, som är i behov av extra stöd i sitt föräldraskap på grund av olika kognitiva funktionsvariationer.

Umgängesstöd enligt dom

Umgängesstöd föregås alltid av ett beslut från Tingsrätten om hur umgänget ska utformas och hur ofta ett umgänge ska ske.

Familjerätten ger uppdrag till öppenvårdens umgängesstödjare att genomföra umgänget på det sätt Tingsrätten beslutat.

Komet - ett föräldrautbildningsprogram

Det är vanligt att barn/tonåringar bråkar med sina föräldrar och syskon. Ibland kan det vara svårt att som förälder veta hur man ska hantera det. Komet är en utbildning för dig som vill träna dig på att hantera bråk och konflikter med ditt barn/tonåring mer framgångsrikt. Både i Sverige och i andra länder har föräldrautbildningsprogram som Komet visat sig fungera bra - barnen/ungdomarna bråkar mindre, konflikterna blir färre och föräldrarna är nöjda med utbildningen. Utbildningen är kostnadsfri för föräldrar boende i Vänersborgs kommun.

För föräldrar som inte kan delta i föräldragrupp finns det möjlighet att ta del av ett internetbaserat program iKomet. Föräldrarna går hela kursen via familjewebben.se med stöd av en familjeguide som finns på Plataget.

För kontakt och vidare information kontakta 1:e behandlingssekreterare på Plantaget tel 0521-72 10 26. 

RePULSE

RePULSE är en välbeprövad arbetsmetod för att arbeta med impulskontroll och social färdighetsträning. Metoden syftar till att lära känna sina egna reaktionsmönster och på så sätt hitta strategier för att bättre kunna hantera situationer som uppstår. 

För kontakt och vidare information kontakta 1:e behandlingssekreterare på Plantaget tel 0521-72 10 26.

BIM - Barnahusets insatsmodell

Barnahusets insatsmodell är ett utarbetat sätt att strukturera arbetet i mötet med barn 0-18 år som upplevt våld i hemmet och deras föräldrar. 

Syftet med modellen är;

 • att barnen ges möjlighet att bearbeta sina upplevelser av våld
 • att barnen nås av insatsen tidigt
 • att våldet ska upphöra

Barnahusets insatsmodell är indelad i två faser;

 • Stabiliserande stödinsats, till barn och föräldrar genom information, hembesök och stödsamtal.
 • Förändringsinriktad stödinsats, till barn och föräldrar genom samtal kring olika tema och aspekter som rör våldet. 

Ungdomsbehandling

Ungdomsbehandling

Ungdomsbehandling riktas till ungdomar där behandling inte
omfattar ungdomens familj. Vid behov ges stöd till ungdomar i eget boende. Ungdomsbehandling kan också vara att samordna insaster runt ungdomar som varit placerade på institution och säkerställa att behandlingen som påbörjats under
placeringstiden fullföljs på hemma plan.

Behandling för riskbruk eller missbruk för dig från 18 år. Missbrukstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Ungdomsvård

En påföljd som tingsrätten beslutar enligt Lagen med
särskilda bestämmelser om unga lagövertädare. Den kan bestå av olika insatser som ska syfta till en gynnsam utveckling hos den unge och förebygga återfall i kriminalitet.

Ungdomstjänst

En påföljd som tingsrätten beslutar enligt Lagen med
särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. Det innebär att ungdomen ska arbeta oavlönat mellan 20-150 timmar på sin fritid.

CPU - Cannabisprogram för ungdomar

Cannabisprogram för ungdomar CPU, är ett  6-veckors strukturerat och pedagogiskt program för ungdomar 12-18 år som rökt en del cannabis och deras föräldrar. I programmet ingår samtal med hela familjen tillsammans, enskilda samtal med ungdomen och enskilda samtal med föräldrarna. I programmet ingår även en återträff 2-3 månader efter avslutad 6-veckorsperiod. Under programmet gäller total nykterhet vad gäller alkohol och narkotika.

Varje vecka har sitt eget tema t.ex. medicinsk inriktning med fakta om cannabis, fokus på känslor kopplat till cannabis, kommunikation i familjen, sociala aspekter av cannabismissbruk och återallsprevention.

Behandling för riskbruk eller missbruk för dig från 18 år. Missbruksstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Stöd till barn och unga

Trappan

Trappan är en samtalsmetod för barn som bevittnat eller utsatts för våld. Som stöd för barn att kunna tala om och bearbeta varit med om har  Rädda barnen utarbetat en metod, Trappan som vänder sig till barn 4-18 år. För kontakt och vidare information kontakta 1:e behandlingssekreterare på Plantaget tel 0521-72 10 26.


Kaktusen

Kaktusen är för barn och ungdomar från 7 år och uppåt, som har eller har haft föräldrar med alkohol- eller drogproblem eller psykisk sjukdom.

I Kaktusen träffas man i grupp om ca 5 ungdomar och 2 gruppledare.

Vad erbjuder Kaktusen? Genom Kaktusen får du möjlighet att:

 • Träffa andra som lever i en liknande situation
 • Lära mer om vad alkohol- och drogberoende innebär
 • Lära mer om vad psykisk sjukdom innebär
 • Stärka ditt självförtroende
 • Sätta ord på känslor
 • Dela upplevelser med andra och se att du inte är ensam
 • Ha roligt och fantisera
 • Höra och förstå att just du är en viktig och värdefull person                                                                                         

Fältverksamhet

Fältarna i Vänersborg arbetar uppsökande med ungdomar i åldern 12 till 20 år. Vi rör oss i miljöer där ungdomar är. Man kan träffa oss på skolor (främst högstadieskolor), fritidsgårdar, mötesplatser och ute på stan. Vi jobbar både dag- och kvällstid.

Vårt arbete innebär att se hur du och andra ungdomar har det och stötta dig i olika situationer.

Länk till kommunens fältverksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


KONTAKT

Individ- och familjeomsorg
Råd och stöd öppenvårdsverksamhet
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Belfragegatan 2

Telefon:
1:e behandlingssekreterare 0521-72 10 26             

Råd och stödtelefon: (efter kontorstid) 0521-72 10 26. Tala in ett meddelande så blir du uppringd så snart det går.

E-post myndigheten:
social@vanersborg.se