Hoppa till innehåll

 

Västbus och SIP

Vad är Västbus?
Ibland kan barnet/den unges behov medföra att man som familj behöver stöd och insatser från både kommun och landsting, exempelvis från primärvård, barn- och ungdomshabilitering, elevhälsa, barn- och ungdomspsykiatri och socialtjänst. Då finns Västbus riktlinjer.

Västbus är en överenskommelse om hur verksamheter som arbetar med
barn och unga till och med 20 år i Västra Götaland ska hjälpas åt när ett barn eller en ungdom har inte mår bra och eller har en social problematik. Det kan handla om problem i skolan eller med kompisar, psykisk ohälsa som ångest eller depressioner men också olika typer av funktionsnedsättningar.

I Vänersborg arbetar vi enligt Västbus riktlinjer. Västbus är antagen av alla verksamheter som arbetar med barn och unga i Västra Götalandsregionen, både kommun och sjukvård. Det gör att alla har samma skyldighet att komma på ett Västbusmöte om man blivit kallad.

Varför finns Västbus?
När ett barn eller en ungdom inte mår bra eller när situationen omkring inte riktigt fungerar kan det behövas hjälp från flera håll. Då kan det vara viktigt att snabbt träffas för att se vad man tillsammans kan göra för att situationen ska bli bättre.
Det kan göras genom ett Västbusmöte. Enligt överenskommelsen ska Västbusmöte ske senast inom 3 veckor.

Vad är ett Västbusmöte?
Istället för att du som förälder ska behöva ha flera möten på olika ställen om ditt barn, försöker man samlas tillsammans på ett så kallat Västbusmöte. Alla som jobbar med barn och ungdomar kan föreslå ett Västbusmöte. Under mötet upprättas en gemensam handlingsplan, som kallas Samordnad Individuell Plan.

Enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukhuslagen är kommun och landsting sedan 2010 skyldiga att tillsammans med den enskilde göra en Samordnad Individuell Plan (SIP) när det behövs för att den enskildes behov ska bli tillgodosedda.

Vilka kan vara med?
Det är barnets eller ungdomens behov av stöd som avgör vilka som kallas, men det kan till exempel vara personal från
ungdomsmottagning, skola, habilitering, vårdcentral/BUP
och socialtjänst som träffas tillsammans med familjen.

Du som förälder samtycker och bestämmer vilka som ska vara med på mötet. Även närstående kan delta, om ni önskar.

Bilden illustrerar olika myndigheter som pusselbitar, vilka ska samverka vid Västbusmöten

 

 

 

 

 

 

 

 

Mötet kan handla om att:
... få en gemensam bild av stödbehov.
... dela varandras kunskaper.
... se till att hjälp sker i rätt ordning.
... säkerställa att viktig information når alla.
... följa upp hur det går.
... mötet ska dokumenteras i en samordnad individuell plan, (SIP), så att 
    alla som deltar på Västbusmötet vet vad som bestämts.

Tystnadsplikt
För att ett Västbusmöte ska kunna hållas måste du som vårdnadshavare ge ditt samtycke till samverkan. Samtycke från ungdomen måste också inhämtas om ungdomen är 18 år eller äldre.

Samtyckes ges skriftligen, är tidbegränsad, och du kan när du vill ta tillbaka samtycket.

Genom samtycket bryts sekretessen under själva mötet, som annars finns mellan verksamheterna.  

Vad händer efter mötet?
Det som bestämts under Västbusmötet skrivs ner i en plan som kallas SIP, samordnad individuell plan. Det är allas gemensamma
dokument, även din familjs, för att veta vad som har beslutats och för att kunna följa upp hur det går. Det kan till exempel bestämmas att man
behöver träffas igen, kanske bjuda in någon ytterligare person som kan vara till hjälp eller att göra olika saker mellan mötena.

Rutin i Vänersborg
Sedan hösten 2014 har vi i Vänersborg infört en rutin kring Västbusmöten. Rutinen innebär att den verksamhet som kallar till ett möte ansvarar dels för att prata med dig som vårdnadshavare innan kallelsen till möte skickas samt dels prata med barnet/ungdomen. Syftet är att ni som vårdnadshavare samt att ditt barn/den unge ska ges möjlighet till att lämna  synpunkter och bestämma vilka som ska bjudas in till mötet.  Det är viktigt att era tankar tas tillvara. Därigenom  stärks barnperspektivet, barnets perspektiv och barnens rättigheter vid mötet.

Om du vill att ditt barn skall få ett möte enligt Västbus eller om du har frågor, så kontakta den person inom kommun eller landsting som du har mest kontakt med.

KONTAKT

Har du behov av akut hjälp?

Här finns telefonnummer som du kan ringa till om du upplever att du behöver akut hjälp vid psykisk ohälsa för barn eller unga.

SOS Alarm
Tel. 112
Socialtjänst 
Mottagare - familj/missbruk

Tel. 0521-72 17 73, 72 17 26

Socialjouren 
Tel. 0522-69 74 44

Barn- och ungdomspsykiatri, BUP
Tel. 010-435 17 12

Sjukvårdsupplysning
Tel. 1177

Akutmottagningen NÄL
Tel. 010-473 81 00

Råd om vård på webben
1177

Akutmottagning vuxenpsykiatri 010-435 04 70

För de professionella

Handbok om Västbus (, 856 kB)

Handbok om SIP (, 606 kB) 

Rapport om Västbus och SIP 2014 (, 651 kB)

Till Västbus webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - där ni kan hämta blanketter mm