Hoppa till innehåll

Utredningsgrupp barn och unga

Utredningsgruppen barn och unga arbetar med barn och unga 0-20 och deras föräldrar/familjer.

Exempel på insatser som utredningsgruppen barn och unga kan besluta om:

  • Familjearbete via Plantaget
  • Kontaktperson
  • Kontaktfamilj
  • Familjehem
  • Institutionsvård

Ansökan och Anmälan

När du själv ansöker om hjälp på grund av bekymmer i din familj öppnas alltid en utredning.

När någon anmält oro för barn, tonåring eller vuxen görs en förhandsbedömning om utredning ska inledas eller inte.

Förhandsbedömningen får ta två veckor. Vid beslut om att inleda utredning lämnas ärendet över till utredningsgrupp barn och unga.

Hur går en utredning enligt Socialtjänstlagen till?

Du och din familj kommer att möta en eller två socialsekreterare. Utredning inleds med att ni gör en utredningsplan. Datum för möten bokas, det bestäms om t ex skola/förskola, sjukvård, släkt eller polis ska kontaktas.

Utredningstid

En utredning ska göras skyndsamt och vara klar inom 4 månader. Möjlighet till förlängning finns om det föreligger särskilda skäl. Särskilda skäl är sådant socialtjänsten inte kan råda över.

Barns behov i centrum (BBIC)

Utredningen görs enligt BBIC och går igenom familjens bakgrund, förhållande till släkt och vänner, boende, arbete, ekonomi och resurser i närområdet.

Avslutning

När alla intervjuer är gjorda och uppgifter inhämtats färdigställs utredningen. Familjens styrkor och svagheter vägs samman utifrån barnets behov i en analys. Analysen leder fram till en bedömning och beslut om eventuell insats. Till alla insatser görs en vårdplan som beskriver målen i insatsen.

Vad är en insats?

Insatser är ett bistånd enligt SoL - socialtjänstlagen. Beslut om insats kan också ske enligt LVU - lagen om vård av unga i de fall familjen själv eller den unge inte ser problemet och riskerna med t ex missbruk eller våld i nära relation. Ett sådant beslut avgörs i förvaltningsrätten. 

Uppföljning, förändring och avslut av insatser.

Alla insatser följs upp från allt mellan varje vecka till 4 gånger per år. Vid uppföljning intervjuar socialsekreteraren och den som utför insatsen om hur insatsen fungerar. När målen i vårdplanen är uppnådda avslutas insatsen. 

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress: Residensgatan 20

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
social@vanersborg.se

MER information