Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Agenda 22

(Handlingsplan för jämlikhet, tillgänglighet och delaktighet)

Bakgrund

År 1993 instiftade Förenta Nationerna (FN) riktlinjer för hur medlemsstaterna ska förhålla sig till människor med funktionshinder. Dessa riktlinjer kallas för Agenda 22 och är utställda i 22 olika punkter. Syftet var att garantera människor med funktionshinder full delaktighet, tillgänglighet och jämlikhet i samhället.

Nationell handlingsplan

Sveriges riksdag och regering har ställt sig bakom reglerna och omvandlat dem till en nationell handlingsplan. I handlingsplanen står det fastslaget att "alla enkelt avhjälpta hinder" i samhället ska vara borta senast år 2010. (När detta skrivs är denna vision tyvärr ej uppnådd)

Vad innebär Agenda 22 i Vänersborgs kommun?

Agenda 22 är en kommunal handlingsplan som grundar sig på FN:s antagna regler för hur medlemsstaterna ska förhålla sig för att beakta handikapperspektivet i sina respektive länder.

De 22 punkterna är nedbrutna till kommunal nivå, där de lokala förutsättningarna ligger till grund för utarbetandet av dokumentet.

Avsikten med en handikappolitisk plan är att människor med funktionshinder ska kunna bo, arbeta, leva och verka på samma betingelser som icke funktionshindrade i vår kommun.

Målet är också att sprida kunskap om hur det är att leva med funktionshinder och bryta ner mentala spärrar och fördomar, som ofta är det största hindret för funktionshindrade för att uppnå full delaktighet i samhället.

När man talar om delaktighet och tillgänglighet är det inte bara trottoarkanter, trappor, vägkorsningar, hörslingor och automatiska dörröppnare man tänker på. Det är även alla människors självklara rätt att ha ett arbete att gå till. Endast ett litet antal av de människor som har någon form av funktionshinder har ett arbete. De allra flesta är utestängda från arbetsmarknaden och har därmed ingen möjlighet till egen försörjning, utan är hänvisade till ett livslångt bidragsberoende.

Agenda 22 är ett aktivt dokument som kontinuerligt revideras. Vart annat år begär KRF in handlingar från kommunens förvaltningar, där de ombedes att inkomma med upplysningar om hur deras förvaltning har arbetat för att förbättra situationen för funktionshindrade.

Därefter görs en sammanställning av svaren, som sedan överlämnas till kommunfullmäktige för påseende och beslut.

Handikappfrågor är en angelägenhet som berör hela kommunen. Ansvaret för handikappfrågorna delas därför av samtliga förvaltningar, kommunala bolag, styrelser och nämnder. Tillämpningen av Agenda 22 är fastslagen och beslutad av kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun.

Regelverket för Agenda 22 (, 59 kB)