Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Begreppsförklaringar

Funktionshinder

Ett funktionshinder kan vara bestående eller vara av övergående karaktär.

Funktionshinder kan till exempel vara:

  • Svårt att se
  • Svårt att höra
  • Svårt att röra sig
  • Svårt att tolka, bearbeta och förmedla information
  • Svårt att tåla vissa ämnen
  • Psykiska funktionsnedsättningar
  • Åldersrelaterade funktionsnedsättningar

Att ha funktionshinder innebär att man har ett eller flera hinder som medför att man har svårt att utföra vissa saker. Men det innebär absolut inte att man inte kan utföra någonting över huvudtaget. Det är viktigt att komma ihåg att den funktionshindrade frånsett sitt funktionshinder har full funktionsduglighet för övrigt.

Handikapp

Att vara funktionshindrad innebär inte att man är handikappad. Ett handikapp uppkommer först när miljö och omgivning inte är anpassad för den funktionshindrades fysiska och psykiska behov. Handikapp är inte någon egenskap hos den enskilde, utan ett förhållande mellan individen och dennes omgivning. Det är miljön som sätter gränserna, inte själva funktionshindret. I vilken utsträckning funktionshindret blir ett handikapp bestäms av den miljö och de hinder som den funktionshindrade ställs inför i sin vardag.

Rehabilitering

Rehabilitering syftar till att genom träning återge individen de funktioner som denne haft tidigare. Exempelvis efter en sjukdom eller olycka.

Habilitering

Habilitering syftar till att individen genom träning ska bibehålla sina nuvarande förmågor och funktioner. Det avser också att bromsa ett upptrappande sjukdomsförlopp och förhoppningsvis utveckla och lära in nya färdigheter.