Hoppa till innehåll

 

Hemtjänst

Anita undersköterska i hemtjänst.

Hemtjänst är ett samlingsbegrepp för den service, omvårdnad och sjukvård som vid behov ges i det egna hemmet. Hemtjänst innebär att möjliggöra att den enskilde ska kunna bo kvar i sitt egna hem.

Vi arbetar för en mångfald bland våra medarbetare där alla uppfyller kompetenskraven och arbetar med ett gott bemötande.

 

Det här kan du få hjälp med

 • Personlig omvårdnad
 • Skötsel i hemmet, exempelvis städning och tvätt
 • Inköp och ärenden, exempelvis apoteksärenden och inköp av dagligvaror
 • Matdistribution, hemleverans av kylda matlådor

Hemtjänsten är biståndsbedömd och kan också kompletteras med andra tjänster i hemmet, exempelvis hemsjukvård och trygghetslarm.

Information om fast omsorgskontakt

De flesta som har hemtjänst vill få stöd och hjälp av personal som de känner igen och där en ömsesidig och förtroendefull relation har byggts upp. Många anhöriga upplever också att de behöver ta ett stort ansvar för kontakter med olika yrkesgrupper runt omsorgstagaren.

Regeringen har nu beslutat att de som har hemtjänst ska erbjudas en så kallad Fast omsorgskontakt. Den fasta omsorgskontakten ska tillgodose behoven av trygghet, kontinuitet, individanpassad omsorg och samordning när en hemtjänstinsats verkställs. Skyldigheten ska införas i 4 kap. 2 b § SoL.

Kravet på att erbjuda en fast omsorgskontakt börjar gälla den 1 juli 2022. Här informerar vi om hur vi kommer erbjuda detta stöd till dem med hemtjänstinsatser.

Hemtjänsten i Vänersborg har s.k. Kontaktteam, en form av kvalitetssäkring där hemtjänstpersonal delar på ansvaret för ett antal personer med hemtjänstinsatser. Genom kontaktteam skapas en ökad kontinuitet mellan personen och hemtjänstpersonalen. Kontaktteamet ska arbeta relationsbyggande för att personen ska känna delaktighet och uppleva trygghet. Kontaktteamet ska i dialog säkerställa att personen upplever att beviljade insatser utförs samt är av god kvalitét.

Kontakteamen kommer finnas kvar men med kravet på att det ska finnas en fast omsorgskontakt så kommer vi från 1 juli 2022 utse Gruppledaren i varje hemtjänstgrupp som den fasta omsorgskontakten.

Ett brev kommer lämnas ut till alla berörda personer under juli månad där namn och kontaktuppgifter finns beskrivna.

Under hösten 2022 ska vi utveckla rollen ännu mer och vi kommer ut med mer information när vi är klara.

Så här jobbar vi i hemtjänsten

Personal från hemtjänstgrupp i Vänersborgs centrum. Foto.

Personal från hemtjänstgrupp i Vänersborgs centrum.


Så här jobbar vi i hemtjänsten

Biståndsbeslutet du fått ligger till grund för vilka insatser hemtjänsten utför. Det kan vara insatser som till exempel hjälp med personlig hygien, frukost, bädda sängen, ta på och av stödstrumpor samt hjälp med dusch och städ. Tvätt och inköp utförs av Samhall. Städ utförs av kommunens Lokalvård.

När gruppledaren inom hemtjänsten får till sig biståndsbeslutet så upprättas en första kontakt med dig, oftast genom telefon. Där kommer vi överens om när insatserna ska påbörjas.

Vid första mötet med hemtjänsten ger vi dig information om hur det är att ha hemtjänst och hur vi jobbar. Vi lämnar en pärm med kontaktuppgifter hos dig, men viktigast av allt så försöker vi få en bild av hur du vill ha din hjälp utförd.

Inom två veckor kontaktas du av ditt kontaktteam och en genomförandeplan upprättas tillsammans med dig. Anhöriga kan också vara delaktiga om önskemål om detta finns. I genomförande-
planen beskrivs vilka insatser du är beviljad samt hur du önskar att insatserna ska bli utförda. Det kan exempelvis vara så att du är beviljad hjälp i samband med dusch, och i genomförandeplanen beskrivs hur du vill att det momentet utförs, vad du klarar själv och vilket stöd du behöver av personalen.

Genomförandeplanen uppdaterar vi två gånger om året, eller vid förändringar.

Vem kan få hemtjänst?

Vem kan få hemtjänst?

Har du på grund av funktionshinder eller sjukdom svårt att klara de dagliga sysslorna så kan du få hjälp av hemtjänsten. 

Hur ansöker jag om hemtjänst?

Hur ansöker jag om hemtjänst?

Du ansöker om hemtjänst hos en handläggare på biståndsenheten. Handläggaren utreder och beslutar enligt Socialtjänstlagen och individuella behov.

Ansöka om hemtjänst - kontakta biståndsenheten. Öppnas i nytt fönster.

Vad kostar hemtjänst?

Vad kostar hemtjänst?

Biståndsenhetens avgiftshandläggare kan svara på dina frågor om avgifter.

Kontakta biståndsenhetens avgiftshandläggare. Öppnas i nytt fönster.

Hur ansöker jag om trygghetslarm?

Ett trygghetslarm och larmklocka. Foto.

Ett trygghetslarm och larmklocka.

Hur ansöker jag om trygghetslarm?

Trygghetslarm ger dig trygghet att vid en akut situation i hemmet kunna påkalla kunnig personal och få hjälp dygnet runt.

Du ansöker om trygghetslarm genom att ta kontakt med biståndsenheten. En handläggare går igenom ärendet och gör en bedömning om behovet finns för ett trygghetslarm.

Läs om trygghetslarm och hur du ansöker Öppnas i nytt fönster.

Nyckelfria lås - Trygghetsskapande teknik

Nyckelfria lås

Det nyckelfria systemet innebär att personalen istället för vanliga nycklar använder sig av så kallade digitala nycklar. Med hjälp av mobiltelefoner, med ett särskilt program, öppnar och låser personalen lägenhetsdörren hos vårdtagaren.

Information om digtala nycklar. Öppnas i nytt fönster.

Samhall - Serviceinsats inköp och tvätt

Samhall - serviceinsats inköp och tvätt

Vänersborgs kommun och Samhall har avtal gällande inköp av dagligvaror samt serviceinsatsen tvätt. Nedan följer information om hur detta kommer att påverka dig som har hjälp med denna hjälpinsats.

Information till dig som har hjälp med inköp. , 468 kB, öppnas i nytt fönster. (, 468 kB)

Information till dig som har hjäp med tvätt. , 539 kB, öppnas i nytt fönster. (, 539 kB)

Städ i ordinärt boende

Städ i ordinärt boende

Enheten Lokalvård tillhör Fastighet och service, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vänersborgs kommun. Enheten utför städ i kommunala verksamheter samt på uppdrag av hemtjänsten hos vårdtagare.

På enheten Lokalvård är cirka 40 medarbetare tillsvidareanställda. Alla medarbetare har relevant utbildning för uppdraget, även inom bemötande och service.

Arbetslaget som utför städ åt hemtjänsten består av cirka 6 medarbetare. Det möjliggör en kontinuitet och kompetens i uppdraget. Alla medarbetare har arbetskläder med Vänersborgs kommuns logotyp. Alla har även ID-kort.

Hemtjänsten tillhandahåller all den information och utbildning inom området vård och omsorg som krävs för att lokalvårdarna ska kunna utföra sitt uppdrag på bästa sätt. Lokalvårdarna kommer att ha tillgång till det nyckelsystem som används.

Alla lokalvårdare har skrivit på en sekretessförbindelse.

Uppföljning av städuppdraget sker kontinuerligt med hemtjänsten.

Metod som används
Lokalvården utförs enligt en enhetlig städmetod, fuktmetoden.

Det innebär att moppar och dukar är lätt fuktade och moppar är preparerade med rätt doserat medel. Det innebär även att med mindre vatten binds dammet, det är lättare att få upp smutsen och på det sättet undvika att smutsen sprids eller ligger kvar på golven. Mindre vatten innebär även att golven håller bättre.

Moppar och dukar tvättas i maskin efter varje användning. För en renare miljö och högre kvalité används material som byts ofta. Till varje utrymme byts det duk och mopp, och inget material förs vidare från ett utrymme till ett annat.

Enheten Lokalvård arbetar hela tiden aktivt för att minska kemikalieförbrukning och färre antal produkter i den regelmässiga städningen.

Moment som utförs enligt beslut från Socialförvaltningen

 • Dammsugning av entré/dörrmatta
 • Dammsugning golv och mattor
 • Rengöring av golv med förfuktad mopp
 • Damning/avtorkning av fria ytor samt golvlister och element
 • Avtorkning runt strömbrytare, handtag (köksluckor och dörrar) och karmar
 • Avtorkning av kakelytor, handfat, spegel, toalettstol, duschutrymme och rörledningar
 • Källsortering till återvinningsstation

Avvikelser kan förekomma.

Service för källsortering

Service för källsortering

TMR är ett företag som erbjuder en tjänst som gör det möjligt för privatpersoner i hela Sverige att få förpackningar av papper, plast och metall hämtade hemma vid dörren.

Läs mer om service för källsortering på TMR:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som inte själv eller på annat sätt kan tillgodose behovet av stöd vid källsortering, kan kontakta biståndsenheten och ansöka om sådant bistånd. Vid ett bifall kan t ex hjälp med att teckna sig för tjänsten via TMR och boka/hantera hämtning ingå.

Information om service för källsortering för utskrift , 257 kB, öppnas i nytt fönster. (, 257 kB)

Matdistrubition

Matdistribution

Socialförvaltningen erbjuder, efter behovsbedömning, kyld mat som matdistribution i eget boende. Om du inte själv kan tillaga din mat kan du ansöka om matdistribution. Ansökan sker via biståndsenheten.

Hur fungerar matdistribution? Öppnas i nytt fönster.

Lilla hjälpen

Vad kan Lilla hjälpen erbjuda?

Lilla hjälpen kan hjälpa pensionärer och funktionshindrade kostnadsfritt med enklare sysslor som t.ex. byta glödlampor, hänga upp gardiner och tavlor, ta ner saker från höga skåp med mera.

Arbetsmarknadsenhetens webbsida om Lilla hjälpen Öppnas i nytt fönster.

Tystnadsplikt

Tystnadsplikt

All personal som jobbar inom hemtjänsten har tystnadsplikt som även gäller om personen slutat sin anställning. 

Värdegrund

Värdegrund

Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Därför har riksdagen infört en ny bestämmelse i Socialtjänstlagen som säger att äldreomsorgen ska arbeta utifrån en nationell värdegrund.

I Vänersborgs kommun finns:
- Gemensam värdegrund för vård och omsorg , 150 kB, öppnas i nytt fönster. (, 150 kB)
- Värdighetsgarantier för hemtjänst , 355 kB, öppnas i nytt fönster. (, 355 kB)

Rättigheter i vård och omsorg

Rättigheter i vård och omsorg

Värdigt bemötande
Hemtjänsten ska arbeta utifrån den nationella värdegrunden. Det innebär i korthet att du ska kunna få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Personalen ska så långt som möjligt göra dig delaktig i hur insatserna genomförs och vi ska värna och respektera ditt privatliv. Du ska känna dig trygg när du får stöd och hjälp av oss och du ska uppleva att vi har ett professionellt och gott bemötande. Du ska i mötet med oss känna att du förstår oss och att du blir förstådd.

Vård och omsorg av god kvalitet
Hemtjänsten i Vänersborg har i uppgift att bedriva lika vård oberoende var man bor i kommunen. Det är i första hand ditt omvårdnadsbehov som avgör vilken personal som är bäst lämpad att utföra besöket. Vi ansvarar för att personal med rätt kompetens kommer till dig för att kunna ge en god och säker vård. Vi arbetar i team för att säkerställa trygga hemgångar från sjukhuset och för att du ska få rätt stöd i rätt tid.

Hemtjänstens medarbetare
Vi som arbetsgivare i Vänersborgs kommun ska vara en förebild och aktivt arbeta för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. Vänersborgs kommun accepterar varken kränkningar eller någon form av trakasserier.

Hos oss är mångfald positivt, alla är vi olika och det är en tillgång. Som vårdtagare eller anhörig har man därför inte rätt att ställa diskriminerande krav på att bli vårdad av personal som har ett visst kön, etniskt ursprung, religion eller andra krav som strider mot diskrimineringslagen.

Din synpunkt är värdefull
Vi hoppas att du ska känna dig nöjd med oss i hemtjänsten. Har du några synpunkter, både om det som är bra och det som behöver förbättras? Använd blanketten "Synpunkter och klagomål" eller kontakta oss på annat sätt. Vi är öppna för att förbättra oss och din synpunkt är viktig.

Socialtjänstlagen, SoL

Socialtjänstlagen

Varje kommun ansvarar för socialtjänsten inom sitt område och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och dne hjälp de behöver.

Vad innebär Socialtjänstlagen? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvalitetsuppföljning och jämförelser

Syn- och hörselnedsättning

Stöd och hjälp vid syn- och hörselnedsättning

I kontakten med biståndshandläggare, vårdpersonal och tjänstemän inom hemtjänsten ser vi det som positivt om olika samtalstjänster används för att underlätta kommunikationen. Vid uppstarten av hemtjänstinsatserna kommer vi överens om hur du önskar att insatserna utförs och även hur du önskar att vi kommunicerar med varandra i olika situationer. Vi utgår alltid från dina specifika behov och formar stödet tillsammans med dig. I länken nedan finner du olika samhällstjänster och tjänster som finns inom Västra Götalands regionen som vi kan använda oss av:

Information om vård och stöd vid syn- och hörselnedsättning

BRÅDSKANDE ÄRENDE

Behöver du nå personal under kvällar och helger och där du inte kan vänta tills nästa dag ring 0736-610314.

OBS! Telefonen är öppen kvällar fram till kl 21.15 samt helger kl 07.00-21.15.

KONTAKT

TELEFONTID GRUPPLEDARE
MÅN-FRE KL. 08.30-10.00

SÖDRA grupp 1 och 2
Gruppledare

Susanna Arenstrand
Tfn: 0521-72 15 45

Enhetschef 
Lisa Rebelius
Tfn: 0521-72 15 00
E-post:
lisa.rebelius@vanersborg.se

MARIEDAL
Gruppledare

Elin Jonsson
Tfn: 0521-72 19 07

Enhetschef
Pia Lindberg
Tfn: 0521-72 16 28
E-post:
pia.lindberg@vanersborg.se

CENTRUM grupp 3 och 5
Gruppledare

Jeannette Hansson
Tfn: 0521-72 16 11

Enhetschef
Emma Jardemark
Tfn: 0521-72 24 80
E-post:
emma.jardemark@vanersborg.se

CENTRUM grupp 2 och 8
Gruppledare

Leila Pipic
Tfn: 0521-72 16 15

Enhetschef
Katarina Karlsson
Tfn: 0521-72 24 47
E-post:
katarina.karlsson@vanersborg.se

CENTRUM grupp 1 och 4
Gruppledare

Katarina Larsson
Tfn: 0521-72 16 10

Enhetschef
Karin Hecktor
Tfn: 0521-72 22 46
karin.hecktor@vanersborg.se

VARGÖN
Gruppledare

Isma Kucukovic
Tfn: 0521- 72 23 35

Enhetschef
Maria Nielsen
kTfn: 0521-72 23 25
E-post:
maria.nielsen@vanersborg.se

FRÄNDEFORS
Gruppledare

Connie Larsson
Tfn: 0521-72 22 54

Enhetschef
Carina Jägerbrand
Tfn: 0521-72 22 80
E-post:
carina.jagerbrand@vanersborg.se

BRÅLANDA
Gruppledare

Michaela Landström
Tfn: 0521-72 26 35

Enhetschef
Ted Fransson
Tfn: 0521-72 26 40
E-post:
ted.fransson@vanersborg.se

NATTPATRULLEN OCH LARMMOTTAGING
Enhetschef
Simone Sjöling
Tfn: 0521-72 21 73
E-post: simone.sjoling@vanersborg.se

VERKSAMHETSCHEF
HEMTJÄNST
Anna Cederlund
Tfn: 0521-72 13 56
E-post:
anna.cederlund@vanersborg.se

Lämna synpunkter

Här kan du lämna synpunkter på våra verksamheter.
Lämna synpunkter här