Hoppa till innehåll

 

Medborgarlöfte 2022

Benny Augustsson och Jenny Wester skriver under medborgarlöftet.

Benny Augustsson och Jenny Wester skriver under medborgarlöftet. Bilden är från 2021 då möte inte kunde hållas 2022 på grund av pandemin.

Syftet med medborgarlöftet är att öka invånarnas trygghet och att minska brottslighet.

Brottslighet kostar samhället mycket pengar och att minska brottsligheten är viktigt för hela kommunen. Även otrygghet kan få stora konsekvenser för samhället och dess invånare.

Otrygghet är det som människor känner. Den känslan får stora konsekvenser, inte bara för den enskilda individen utan för samhället i stort. Därför är ökad trygghet ett viktigt mål, precis som att förebygga brott. Det ska finnas goda förutsättningar för alla grupper i befolkningen att delta i samhället, men otryggheten kan begränsa tillgången till det offentliga rummet för delar av våra invånare. Därför är det viktigt att arbeta både med att minska brottslighet och att öka tryggheten.

För att få fram en lokal lägesbild som berättar vad som är angeläget för att invånarna ska känna sig trygga bygger medborgarlöftet på bred dialog. Dialogen kan föras på olika sätt, framför allt genom att människor och aktörer från olika sammanhang möts eller att kommunen tillsammans med polisen skapar enkäter och ställer frågor till invånarna.

Medborgarlöftets grund

  • Skapa och ta tillvara på engagemang i lokalsamhället
  • Öka samverkan mellan Polisen och kommunen
  • Kommunicera brottsförebyggande och trygghetsskapande aktiviteter till allmänheten
  • Involvera de som bor och vistas i kommunen i det brottsförebyggande arbetet

Samverkan

Polisen och Vänersborgs kommun arbetar tillsammans för ökad trygghet. Vänersborgs kommun strävar efter att vara ett socialt hållbart samhälle där alla människor får sina rättigheter respekterade oavsett behov och förutsättningar. För att nå dit är trygghet en viktig förutsättning, vilket i sin tur är beroende av ett fungerande brottsförebyggande arbete.

– Samverkan mellan polis och kommun är grunden för bra trygghet för våra medborgare, säger kommunalrådet Benny Augustsson.

- Polisens målsättning är att i samverkan med kommunen öka tryggheten för medborgarna i Vänersborgs kommun genom att tydligt prioritera det brottsförebyggande arbetet. Vi har under fjolåret lyssnat av såväl medborgare som medarbetare och utifrån detta tillsammans med kommunen beslutat oss för de aktuella fokusområdena, säger Jenny Wester, lokalpolisområdeschef för Östra Fyrbodal.

Medborgarlöften 2022

För 2022 väljer Vänersborgs kommun och Polisen att arbeta vidare med två fokusområden; aktivitetsområdet Sanden och bostadsområdet Torpa.

Aktivitetsområdet Sanden

Vänersborgs kommun och Polisen väljer att fokusera på aktivitetsområdet Sanden under 2022 för att skapa varaktighet i de åtgärder som gjorts och som planeras. Det kommande arbetet ska inriktas på att minska brottsligheten, öka tryggheten och skapa förutsättningar för en ökad vuxennärvaro, vilket har identifierats genom lägesbild som tagits fram och i med dialog med de föreningar som finns verksamma på Sanden.

- Sanden är Vänersborg kommuns största event- och aktivitetsområde, men också största båthamn. Allt från festivaler, segeltävlingar och ungdomsaktiviteter inryms inom område och i närtid kommer även nya bostäder att etableras på Sandens södra del. Från Polisens sida ser vi det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet som en naturlig och viktig del i denna utveckling av området, säger Jenny Wester, polisområdeschef östra Fyrbodal.

Bostadsområdet Torpa

Undersökningar och samtal med människor som bor i Torpaområdet visar att man upplever en större otrygghet än i andra delar av kommunen. För att få en tydligare bild av varför man känner sig otrygg och för att genomföra nödvändiga åtgärder för att minska antalet brott samverkar polisen och kommunen med lokalsamhället. Under 2021 skapades en dialoggrupp i samverkan med invånare och civilsamhälle i området. Syftet med gruppen är att säkerställa ett tydligt invånarperspektiv i arbetet som bygger på delaktighet och inkludering. Invånarna är de som känner området bäst och ska därför ses som resurser – i allt från att identifiera problem till att börja jobba med åtgärder, säger Erika Johansson utvecklingsledare social inkludering.

– Det är oerhört viktigt att invånarna i Vänersborgs kommun ska känna en ökad trygghet oavsett var man bor i vår kommun. I Vänersborgs kommun ska det finnas mer jämställda och jämlika förutsättningar att påverka sina liv. Förutsättningen för att det ska lyckas är att vi samarbetar utifrån en gemensam lägesbild och målbild, säger Benny Augustsson.

Filmen är från 2021, då möte inte kunde hållas 2022 på grund av pandemin.

KONTAKT

Beredskapssamordnare
Jessica Roth Andersson
Tel: 0521-72 11 63
E-post:
jessica.rothandersson@vanersborg.se

Säkerhetssamordnare
Per Edensvärd
Tel: 0521-72 14 52
E-post: per.edensvard@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29