Hoppa till innehåll

 

Medborgarlöfte 2021

Syftet med medborgarlöftet är att öka invånarnas trygghet och att minska brottsligheten. Brottslighet kostar samhället stora summor och ett minskat antal brott har därför stora samhällsekonomiska fördelar. Medborgarlöftet grundas på dialog, avsedd att få fram en lägesbild som berättar vad som är angeläget för att invånarna ska känna sig trygga. Dialogen kan föras på olika sätt, framför allt genom att mötas eller att kommunen tillsammans med polisen skapar enkäter och ställer frågor till invånarna.

Summerat

  • Skapa och ta tillvara på engagemang i lokalsamhället
  • Öka samverkan mellan Polisen och kommunen
  • Kommunicera brottsförebyggande och trygghetsskapande aktiviteter till allmänheten
  • Involvera de som bor och vistas i kommunen i det brottsförebyggande arbetet

Samverkan

Polisen och Vänersborgs kommun arbetar tillsammans för ökad trygghet. I ett gemensamt medborgarlöfte för 2021 har aktivitetsområdet Sanden och bostadsområdet Torpa valts som fokusområden.

Vänersborgs kommun strävar efter att vara ett socialt hållbart samhälle där alla människor får sina rättigheter respekterade oavsett behov och förutsättningar. För att nå dit är trygghet en viktig förutsättning, vilket i sin tur är beroende av ett fungerande brottsförebyggande arbete.

– Samverkan mellan polis och kommun är grunden för bra trygghet för våra medborgare, säger kommunalrådet Benny Augustsson.

Kommunen och Polisen har analyserat aktuell brottsstatistik och genomfört medarbetardialog och medborgardialog för att skapa en lägesbild över utmaningar i kommunen. Den insamlade informationen ligger till grund för inriktningen på det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet under 2021, där medborgarlöftena är en viktig del.

- Polisens målsättning är att i samverkan med kommunen öka tryggheten för medborgarna i Vänersborgs kommun genom att tydligt prioritera det brottsförebyggande arbetet. Vi har under fjolåret lyssnat av såväl medborgare som medarbetare och utifrån detta tillsammans med kommunen beslutat oss för de aktuella fokusområdena, säger Jenny Wester, lokalpolisområdeschef för Östra Fyrbodal.

Medborgarlöften 2021

För 2021 väljer Vänersborgs kommun och Polisen att jobba med två fokusområden; aktivitetsområdet Sanden och bostadsområdet Torpa.

Aktivitetsområdet Sanden

Vänersborgs kommun och Polisen väljer att fokusera på aktivitetsområdet Sanden. Det kommande arbetet ska inriktas på att minska brottsligheten, öka tryggheten och skapa förutsättningar för en ökad vuxennärvaro, vilket har identifierats genom den lägesbild som tagits fram.

- Sanden är Vänersborg kommuns största event- och aktivitetsområde, men också största båthamn. Allt från festivaler, segeltävlingar och ungdomsaktiviteter inryms inom området. Från Polisens sida ser vi det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet som en naturlig och viktig del i denna utveckling, säger Jenny Wester, polisområdeschef östra Fyrbodal.

Bostadsområdet Torpa

Utifrån genomförd medborgardialog med människor som bor i Torpaområdet påvisar den en större upplevd otrygghet än i andra delar av kommunen. Kommunen och Polisen vill i samverkan med lokalsamhället identifiera orsakerna till otryggheten och genomföra nödvändiga åtgärder för att minska antalet anmälda brott och öka tryggheten i bostadsområdet Torpa.

- Det är oerhört viktigt att invånarna i Vänersborgs kommun ska känna en ökad trygghet oavsett var man bor i vår kommun. Förutsättningen för att det ska lyckas är att vi samarbetar tillsammans, säger Benny Augustsson.

KONTAKT

Beredskapssamordnare
Jessica Roth Andersson
Tel: 0521-72 11 63
E-post:
jessica.rothandersson@vanersborg.se

Säkerhetssamordnare
Per Edensvärd
Tel: 0521-72 14 52
E-post: per.edensvard@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29