Hoppa till innehåll

 

Skydda dig mot översvämning

Råd och information om översvämning av Vänern


Vad är en översvämning?

Med översvämning menas att vatten täcker ett område som normalt inte står under vatten. Den vanligaste orsaken till översvämningar är kraftiga regn. Andra orsaker kan vara snösmältning och dammbrott. I framtiden beräknas översvämningar bli vanligare mot bakgrund av klimatförändringarna. Hur stor översvämningsrisken är samt hur konsekvenserna av en översvämning ter sig beror till stor del på vilka förebyggande åtgärder som vidtagits. För att förhindra skador behöver översvämningsriskerna kartläggas. Nedan kan du läsa om arbetet med detta i Vänersborg, vad som är ditt respektive kommunens ansvar samt tips och råd vid och inför en översvämning.

Översvämning i Vänersborg - Vänern

Vänern är och har genom historien varit en viktig förutsättning för samhällsutvecklingen i Vänersborgs kommun. Vattnet är attraktivt för både kommunens invånare och besökare, med kvalitéer som vattennära boenden och rekreation. Vänern har tidigare drabbats av översvämningar vilka beräknas öka i omfattning i framtiden mot bakgrund av klimatförändringarna. Ett exempel är översvämningen i januari 2001 när stora nederbördsmängder ledde till att Vänerns nivå nådde den högsta som uppmätts sedan regleringen 1937. Som exempel kan nämnas att Hamngatan i centrala Vänersborg behövde vallas in, vattennivån låg vid det tillfället cirka 20 cm över kajkant på Hamngatan.

För att Vänersborgs kommun långsiktigt ska kunna utvecklas på ett hållbart sätt krävs en kartläggning av översvämningsrisker vid Vänerkusten. Kartläggningen ska ligga till grund för att hitta lösningar som måste vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara. Detta arbete är en del i att anpassa Vänersborg efter ett förändrat klimat. Du kan ta del av detta genom att läsa kommunens Översvämningsprogram, vilket går att finna i informationsrutan till vänster. Kommunen har för sitt arbete med bland annat dessa frågor tilldelats 2016 års pris för årets klimatanpassningskommun.

Vems är ansvaret vid en översvämning?


Samhällets ansvar

Kommunen och Länsstyrelsen har ett ansvar att arbeta med förebyggande frågor gällande översvämningar. Detta arbete sker bland annat genom att ta hänsyn till olika risker i samhällsplaneringen samt ha en beredskap inför översvämningar så att samhällsviktiga funktioner fungerar som de ska. Exempel på sådana funktioner kan vara reningsverk, vattenverk med mera. Övergripande ansvarar kommunen tillsammans med Räddningstjänsten för att skydda liv, hälsa, miljö, infrastruktur och samhällsviktiga funktioner.

Ditt ansvar

Vid och inför en översvämning har du som enskild individ det övergripande ansvaret för att skydda din privata egendom. Detta ansvar ligger inte på kommun eller Räddningstjänst. Det är i första hand du som fastighetsägare som ska ansvara samt vidta och beskosta eventuella åtgärder för att minska konsekvenserna vid och inför en översvämning. Det kan därför vara fördelaktigt att utöver en bra försäkring veta vilka risker som föreligger för just det område där du bor samt veta hur man hanterar en översvämning.

Åtgärder du kan göra

Det finns en rad olika åtgärder du kan göra för att minska skador på din egendom i det förebyggande skeder, exempel kan vara att:

  • Undersöka om området du bor på har en risk för att drabbas av översvämningar
  • Se över dina försäkringar, vilka villkor finns för ex. vattenskador?
  • Se över fastighetens dränering
  • Se över din källare, finns det risk för att detta översvämmas? Förvara saker du är rädd om på ex hyllor.

I informationsrutan till höger kan du ta del av kommunens Översvämningsprogram samt av en informationsfilm från Din säkerhet vilken tar upp råd och tips som du kan använda dig av för att skydda din egendom vid och inför översvämningar.

Om du har övriga frågor kring översvämningar och vill veta mer är du välkommen att kontakta kommunens beredskapssamordnare och säkerhetssamordnare. Kontaktuppgifter finner du i kontaktrutan till höger.

KONTAKT

Beredskapssamordnare
Jessica Roth Andersson
Tel: 0521-72 11 63
E-post:
jessica.rothandersson@vanersborg.se

Säkerhetssamordnare
Per Edensvärd
Tel: 0521-72 14 52
E-post: per.edensvard@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29