Hoppa till innehåll

 

Statliga näringslivsfrämjande åtgärder

Här följer information om det krispaket som regeringen beslutat om.

Anstånd med betalning av skatt:

Regeringen har tagit fram ett nytt lagförslag som ger näringsidkare med betalningssvårigheter en möjlighet att ansöka om anstånd för betalningar av avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 7 april. Det är först när lagen har trätt i kraft som Skatteverket kan fatta beslut om anstånd med betalning enligt de föreslagna bestämmelserna.

klicka här för att läsa mer hos Skatteverket.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Korttidspermittering införs:

Korttidspermittering innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får 90 procent av lönen. Staten går in med kraftiga subventioner för att täcka en del av kostnaden. Detta är en viktig åtgärd nu när många företag är pressade med anledning av covid-19.

Arbetstagaren kan gå ned i arbetstid och ändå få ut över 90 procent av lönen. Staten täcker upp stora delar av kostnaden. Syftet är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder.

Går det att ansöka om korttidsstöd fortfarande?
Det går inte att ansöka om korttidspermittering, ansökan stängde den 31 december 2020. Det går ännu inte att söka stöd för korttidsarbete 2021 eftersom det nya regelverket inte trätt i kraft.

Klicka här för att läsa mer hos Tillväxtverket.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Finansiellt stöd från Riksbanken

Riksbanken har beslutat att låna ut pengar för att hjälpa företag som drabbas ekonomiskt till följd av coronaviruset. Det är din bank som sedan förmedlar pengarna vidare till dig som företagare.

Riksbanken erbjuder bankerna upp till 500 miljarder kronor som sedan kan förmedlas vidare till dig som driver företag med verksamhet i Sverige.

Klicka här för att läsa mer hos Riksbanken.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Staten står för sjuklönekostnader:

Regeringen föreslår att staten tillfälligt tar hela kostnaden för sjuklöner för dig som arbetsgivare. Reglerna berör dig som driver aktiebolag. De nya reglerna genomförs genom att reglerna blir mer generösa för det befintliga stödet Ersättning för höga sjuklönekostnader.

För dig med F-skattsedel förlängs förslaget om slopat karensavdrag under dag ett, så att det gäller dag 1–14. Det innebär att du får sjukpenning för alla dessa dagar. De nya reglerna föreslås att gälla under april och maj 2020.

Klicka här för att läsa mer hos Försäkringskassan.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karensavdraget slopas tillfälligt:

För att minska smittspridningen av coronaviruset och covid-19 kommer karensavdraget för sjuklön och sjukpenning tillfälligt tas bort. Det är staten som står för kostnaderna för de tillfälliga reglerna. De nya reglerna gäller från den 11 mars till och med den 11 maj 2020. Du som arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt. Även du som egenföretagare kommer att kompenseras för en karensdag.

Åtgärden innebär att den anställde i efterhand får söka ersättning för den första dagen i sjukfallet från staten. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan.

Klicka här för att läsa mer hos Försäkringskassan.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förslag om tillfälligt avskaffat läkarintyg:

Regeringen har föreslagit att kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden tillfälligt avskaffas. Förslaget innebär att en medarbetare som är sjuk kan vara hemma från jobbet i upp till 14 dagar utan läkarintyg. För dig som arbetsgivare innebär det att medarbetaren inte behöver lämna läkarintyg till dig.

Klicka här för att läsa mer hos Försäkringskassan.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Smittbärarpenning:

En läkare kan besluta att du inte får arbeta eftersom du är – eller kan vara – smittad av en samhällsfarlig sjukdom, dit coronavirussjukdomen covid-19 räknas. Du kan då ha rätt till ersättning i form av smittbärarpenning.

Det här gäller för aktiebolag.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det här gäller för enskild firma.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beslut om regionala anslag:

Anslag på 10 miljoner till Almi Väst
Västra Götalandsregionen har beslutat om ett extra anslag på 10 miljoner kronor till Almi Företagspartner Väst. Almi har idag ett nationellt låneutrymme om ca 1,5 miljarder kronor av sin lånefond. Befintliga företagskunder kan beviljas amorteringsfrihet via ett förenklat förfarande. I grunden lönsamma och livskraftiga företag, som på grund av den rådande pandemin har svårt att upprätthålla sina verksamheter och riskerar uppsägningar och konkurser, kan beviljas lån. Västra Götalandsregionen, som äger Almi Företagspartner Väst tillsammans med staten och Business Region Göteborg, vill bidra till att stärka upp organisation så att så många företag som möjligt kan få rådgivning, uppskov med befintliga lån och nya lån.

8 miljoner till kulturella och kreativa näringar
Flera av de rådgivande organisationer som VGR finansierar riktar nu sina erbjudanden till mer akut hjälp till företag. Regionens företagscheckar, som vanligtvis kan sökas för tillväxt- och utvecklingsinsatser, kommer att riktas till särskilda insatser för att möta den nya ekonomiska verkligheten. Regionutvecklingsnämnden har ökat ramen för pågående utlysning för kulturella och kreativa näringar från 4 till 8 miljoner kronor.

Läs mer hos Västra Götalandsregionen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher

För att hjälpa branscher som sällanköpshandel (t.ex kläder, leksaker och elektronik), hotell och restaurang har regeringen förslagit att påskynda omförhandling av hyror. Förslaget är att staten står för 50 procent av hyresnedsättningen och upp till 50 procent av den fasta hyran. Stödet gäller från 1 april – 30 juni 2020 och kan sökas i efterhand.

Regeringen har beslutat om en andra stödperiod för det statliga lokalhyresstödet. Stödet kan sökas av hyresvärdar som gett rabatt på hyran till hyresgäster i branscher drabbade av pandemin. Stödet avser första kvartalet 2021 och går att ansöka om från den 3 maj.

Klicka här för att läsa mer hos Regeringen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Klicka här för att läsa mer hos Boverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillfälligt sänkte arbetsgivaravgifter och egenavgifter

En tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna kommer att föreslås under perioden 1 mars – 30 juni 2020 så att enbart ålderspensionsavgiften betalas. Nedsättningen föreslås gälla för upp till 30 anställda och på den del av lönen för den anställde som inte överstiger 25 000 kronor per månad. Det medför en skattelättnad med upp till 5 300 kronor per anställd och månad. För att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare föreslås även en nedsättning av egenavgifterna.

Från och med 1 juli 2020 gäller ordinarie avgifter.

Klicka här för att läsa mer hos Regeringen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Statlig företagsakut för drabbade små och medelstora företag inrättas

För att göra det lättare för företagen att finansiera sig föreslås en statlig lånegaranti. Förslaget innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som på grund av det nya coronavirusets följder fått ekonomiska svårigheter, men i övrigt är livskraftiga. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen.

Lånegarantin riktar sig primärt till små och medelstora företag, men det finns ingen formell begränsning på företagsstorlek för att kunna delta i programmet.

Företag kan ansöka om ett lån med statlig kreditgaranti genom att vända sig till en bank.

Klicka här för att läsa mer hos Regeringen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Omställningsstöd för företag baserat på omsättningstapp

Omställningsstöd innebär att du som företag kan få stöd för dina fasta kostnader om ditt företag har tappat i omsättning under maj respektive juni och juli 2020 på grund av coronaviruset.

Omställningsstödet för maj, juni och juli kommer gå att söka från och med den 20 oktober 2020 till och med den 30 november 2020 genom en tjänst på Skatteverket.se.

Förslag om förlängning

Regeringen föreslår ett förlängt omställningsstöd för företag som ska gå att söka för stödperioderna augusti-oktober, november-december samt januari-februari.

Stödet kan användas av företag som haft ett omsättningstapp på minst 30, 40 eller 50 procent beroende på vilken stödperiod företaget ansöker om.

När beslutet är fattat kommer ansökan att kunna göras på Mina sidor hos Skatteverket.

Läs mer och ansök på på Skatteverket webblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Många enskilda näringsidkare har drabbats hårt ekonomiskt till följd av den pågående pandemin, inte minst enskilda näringsidkare inom kultursektorn och besöksnäringen. Vissa av dessa företag har inte kunnat dra nytta av de åtgärder som inledningsvis presenterades, exempelvis stöd vid korttidspermittering och omställningsstöd. Mot denna bakgrund beslutade regeringen den 5 november 2020 om ett nytt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare. Beslut om stöd att fattas av Länsstyrelsen och betalas ut av Boverket.

Omsättningsstöden
✔ Stöden kan sökas av enskilda näringsidkare och handels- och kommanditbolag som har minst en fysisk person registrerad som delägare. Den sökande ska vara godkänd för F-skatt när ansökan görs.


✔ För att stöd ska beviljas krävs det att omsättningstappet uteslutande beror på effekterna av pandemin.


✔ För att stöd ska beviljas krävs det att nettoomsättningen för hela räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2019 uppgick till minst 180 000 kronor per enskild näringsidkare respektive delägare i handels- och kommanditbolag.


✔ Stöden är uppdelade i 3 olika stödperioder; juli, augusti och september 2021. För att kunna söka stöd för dess perioder krävs att verksamheten har tappat minst 30 procent i omsättning jämfört med motsvarande period 2019. Stöd kan utgå med 90 procent av omsättningstappet upp till 24 000 kronor per stödperiod.


✔ Ansökan öppnar den 1 oktober 2021 och stöden kan sökas fram till och med den 30
november 2021.

Omsättningsstöden till enskilda näringsidkare och
handelsbolag förlängs
Stöden till enskilda näringsidkare och handelsbolag som drabbats ekonomiskt till följd av den pågående pandemin förlängs med perioden juli-september 2021. De nya reglerna träder i kraft den 1 oktober 2021. Stöden kommer fortsatt att handläggas av länsstyrelserna och ansökan
görs via en e-tjänst på Boverkets hemsida.

Läs mer och ansök på Boverket.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillfälligt slopad förmånsbeskattning för parkering och gåvor till anställda

Det ena förslaget innebär en tillfällig skattefrihet för de som har tillgång till fri parkering på sin arbetsplats. Skattefriheten ska gälla retroaktivt från och med april och resten av året och gäller alla yrkesgrupper och i hela landet. Syftet är att minska smittspridningen i samhället genom att underlätta för de som behöver ta sig till och från arbetet utan att öka trängseln i kollektivtrafiken.

Det andra förslaget gäller tillfällig skattefrihet för gåvor upp till ett värde på 1 000 kronor per anställd som arbetsgivare kan ge till sina anställda. Skattefriheten ska gälla utöver möjlighet att lämna skattefria gåvor som redan finns idag, till exempel i form av julgåvor. De nya reglerna föreslås gälla från och med juni och fram till årets slut. Genom de skattelättnader som nu föreslås kan de anställda få till exempel presentkort för att handla och därigenom stödja det lokala näringslivet.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/05/tillfalligt-slopad-formansbeskattning-for-parkering-och-gavor-till-anstallda/länk till annan webbplats

Medel till kulturlivet

Västra Götalandsregionen, förvaltningen för kulturutvecklinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Konstnärsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sveriges förfarttarfondlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svenska filminstitutetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Statens kulturrådlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utöver det extra stödet kommer regeringens redan aviserade stöd till företag och jobb också komma kultursektorn till del.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Näringslivsavdelningen
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

Vid frågor rörande näringslivets påverkan av covid-19
Kontaktpersoner Näringslivsavdelningen