Hoppa till innehåll

 

Sevesoanläggningar

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet.

I Sverige är direktivet infört genom Sevesolagstiftningen, som omfattar lagen (1999:381) förordningen (2015:236) och föreskrifterna (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, samt miljöbalken (1998:808), lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och plan- och bygglagen (2010:900).

Inom direktivet finns olika kravnivåer:

Lägre kravnivå

Den lägre kravnivån innebär att företaget är skyldigt att göra en anmälan, kompletterat med en beskrivning till Länsstyrelsen och Arbetsmiljöinspektionen hur företaget kan förebygga riskerna för en allvarlig kemikalieolycka. Dessutom är företaget skyldigt att skapa ett handlingsprogram för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor.

Högre kravnivå

Företag som omfattas av den högre kravnivån ska, utöver skyldigheten enligt den lägre kravnivån, redovisa en säkerhetsrapport som ska förnyas vart tredje år, eller vid större förändringar. Säkerhetsrapporten ska beskriva verksamheten, verksamhetens risker, farliga ämnen, handlingsplan samt en intern nödlägesberedskap vid en allvarlig kemikalieolycka.

För dessa verksamheter gäller följande:

  • Verksamheten ska göra en anmälan till länsstyrelsen eller lämna motsvarande information vid tillståndsansökan.
  • Verksamheten ska ta fram ett handlingsprogram som ska skickas till länsstyrelsen.
  • Verksamheten ska ta fram information till allmänheten som ska finnas tillgänglig via kommunens och räddningstjänstens webbplatser.

Sevesoverksamhet inom Vänersborgs kommun

Inom Vänersborgs kommun finns två Sevesoanläggningar. Bergtäkten Granen, fastighetsbeteckning Granen 1:6, är belägen i sydöstra delen av Kroppefjäll ca 3 km nordväst om Sundals-Ryrs kyrka. Bergtäkten Almås, fastighetsbeteckning Almås 3:3, 3:4 och 3:5, ligger 800 m söder om väg 44 och 697 mellkan Vänersborg och Uddevallla. Svevia är verksamhetsutövare för båda bergtäkterna.

Verksamhet vid Granen och Almås

Vid täkterna kan ske avtäckning, borrning, sprängning, skutknackning, krossning, sortering, upplagshantering samt transporter till och från täkten. Det kan ske mottagning av rena jord- och schaktmassor till efterbehandling och till viss del återvinning av dessa massor. Vid Granen kan det under vissa perioder även ske asfaltstillverkning.

De kemikalier som används vid täkterna är drivmedel och oljor. Sprängmedel förvaras enbart vid täkten i samband med sprängning.

Hur varnas du och vad ska du göra

Om en olycka sker vid täkten kommer räddningstjänsten att larmas till platsen. Om händelsen bedöms vara så allvarlig att människor i omgivningen riskerar att drabbas kommer räddningstjänsten att skicka ut ett Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA). VMA sänds via telefon, sms, i radio och i TV samt som ljudsignal. Om du mottar ett VMA ska du gå in, stänga dörrar, fönster och ventilation. Lyssna på Radio P4 för löpande information.

Tillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för att bedriva tillsyn vid anläggningarna.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se

Kontaktuppgifter till Svevia

Adress:
Svevia AB
Box 4018, 171 04 Solna

Kontaktperson:
Bo Persson

Telefon:
0722-23 68 70

E-post: bo.persson@svevia.se