Hoppa till innehåll

 

Årtal i Vänersborgs historia år 1900-1929

1900
Vänersborgs befolkning var 6395 personer.
Äldsta skolbyggnaden "Slottet" Norra skolan byggs. Andra skolbyggnaden "Fängelset" byggs 1917.
Nordfeldts Konditori startar som Nykterhetsvännernas Cafe.

1902
Kallbadhuset på Skräcklan byggdes, revs 1938.
Varmbadhuset uppfört, genom donation av sparbanken, rivs 1981.
Riksbankshuset vid Hamngatan står klart.
IOGT-logen Vänersborgs ordenslokal på Edsgatan står klart.
A.Johan Larssons maskinaffär bildades.

1903
IFK Vänersborg, Idrottsföreningen Kamraterna, bildas.
Monumentet vid Forstena till minne av fältherren greven Lennart Torstensson (1603-1671) avtäcks.
Orebergs skola från 1846, ersätts med ny byggnad, nedlagd 1940.

1904
Skogshyddan byggs och tillbyggs 1906.
En liten dansbana på Karlsberg, Dalbobergen byggs.
Tändsticksfabriken övertas av Jönköping — Vulcans tändsticksfabrik AB.
Livet lördagen den 12 mars 1904 tio över tio i Vänersborgs skildras i Stadsmodellen – Vänersborg från 1983.  
Dårstugan, Vassända-Naglums fattiggård använd 1904 till 1930-talet början, under 1930-1940-talet utnyttjades som arrestlokal, 1948-1978 spannmålsmagasin och hönshus, 1995 flyttad till Vänerparken och numera del av museet.

1905
Landshövding Karl Sigfrid Husberg efterträder Lothigius.
Vänersborgs Hospital och Asyl, sinnessjukhus, mentalsjukhus, inrättas på Restad.
Elektricitetsverket grundades.
Första elektriska gatljuset, helt genomförd 1924.
Vänersborgs Söners Gille bildas.
Metodistförsamlingen bildas.
Vänersborgs Arbetarkommun bildas.
Arbetskonflikt utbröt i skofabriken i en 15 månader lång strejk.
Nabbensbergs Tegelbruk AB bildades, har sina anor redan 1787 då tegel brändes på platsen.
 
1906
Grunnebo upphör att vara militär övningsplats, ditflyttad från Nygårdsängen 1862.
Sundals Ryrs nya kyrka byggs.
Folkets Hus-föreningen bildas.
Regelbundna biograf-föreställningar hos Arbetarföreningen.
I Brålanda totalförstördes 13 hus vid Järnvägsgatan i en våldsam eldsvåda.
Begravningsplatsen vid Restad anlagd och sista gravsättningen var 1957.
Residenset elektrifierades.

1907
Tenggrenstorps tegelbruk, Sveriges näst största, norra Europas största inom ett tak, och Fridhems tegelbruk startar.
Wermlandsbanken öppnar filialkontor i Vänersborg.
En idrottsplats anläggs 1907-1909 vid Skräcklan, norr om Nygatan, ersattes 1926 av Vänersvallen.
 
1908               
Skolhemmet, Drottning Sofias Stiftelse, vid Torpavägen för blinda dövstumma, skapat och lett av Elisabeth Anrep-Nordin, byggdes. Verksamheten flyttade till Lund 1922.
Kapellkyrkogården invigs.
Fridhems tegelbruk stod klart.
Nya skolan i Olofstorp, Vänersnäs, invigs. Nedlagd 1968.

1909
Brålanda Idrottsförening BIF startar.
Konsumföreningen i Vänersborg startar.
Vänersborgs Segelsällskap bildas.
En fast avlönad brandkår inrättades, brandstationen låg på Kyrkogatan 23, flyttades 1956.
 
1910
Vänerns nivå så hög så att delar av Hamngatan låg under vatten.
Tredje vågbrytaren anläggs.
Första konsumaffären Vallgatan 17 öppnas.
Vänersborgs Folkbibliotek i Arbetareföreningens Lilla sal bildas.
Teatern brann, renoverad 1911 och återinvigd 1912.

1910 - 1911
Vattentornet tillbyggnad är klar.
Lilla Vassbotten torrläggs och utfylls.

1911
Borgarbrandkåren bildades.

1912
Svängbron vid Gropbron invigs och är i bruk till 1966.
Skräcklans parkområde påbörjas.
Vargöns Idrottsförening bildas cirka 1912.
Smältverket i Vargön grundas.
Skogssällskapet bildas.

1913
Lundborgs herrekipering startar.
IFK Vänersborg bildas.
Tredje vågbrytaren anläggs 1913-14.

1914
Bältesspännarna, staty i brons, sattes upp på Plantaget, flyttades undan 1936 och på grund av skada gjordes en nygjutning, vilken uppsattes vid Vänersborgs Museum 1964.
Kommunalhuset Kyrkogatan 22 tas i bruk.
Nya fattighuset på landeriet Hanslunds mark invigs.
Vänersborgs Roddklubb bildas.
Dalbobergens sanatorium byggs.
Blåsutskolan byggs

1915
Frälsningsarméns hus vid Gasverksgatan invigs.
Missionskyrkans nya kyrka vid Norra Järnvägsgatan 18 invigs av P.P. Waldenström.
Minnessten restes vid Brinkebergskulle för 654 krigare som avled av nöd och sjukdom efter krig mot Norge 1808-1809.
 
1916
Kungliga Västgöta regemente i Vänersborg inledde sin verksamhet, avvecklades 1927.
Militär flygbas Tenggrenstorpsfältet 1916 — 1918.
Nya Trafikkanalen står klar, grävningsarbetet inleddes 1909.
Järnvägsbron över nya hamnkanalen togs i bruk.
Dalbobron (nr 9), svängbron, över nya hamnkanalen togs i bruk, rivs 1965.
Strömslund med flera områden övergår från Vassända-Naglums kommun till nybildade Trollehätte stad, och Vassbotten inkorporeras med Vänersborgs stad.
Rånnum byter namn till Vargön.
Margarinfabriken läggs ner.
Slussarna i Brinkebergskulle invigs.
Monumentet invigs vid Brinkebergskulle över soldater i 1808-1809 års krig döda på fältlasarettet på Restad.
 
1917
Vargöns skola invigs och gamla skolhuset från 1865/1866 byggs om till lärarbostäder.
Läroverkets gymnastiksal, uppförd 1872, brinner ner till grunden.
Handringning i kyrkklockorna ersätts med elringning.
Brandlarmskanonerna i Plantaget används för sista gången.
Norra skolan byggs till med två byggnader.
Wermlandsbankens hus, senare PK-banken, hörnet av Edsgatan och Kungsgatan byggs.
Skyttepaviljongen på Holmängen invigs.
Ett stickspår från UVHJ  till Länsan på Skräcklan anläggs för Tändsticksfabrikens behov.
Vänersborgs Möbelaffär/Galles bildades.

1918
Musikpaviljongen, den gamla, i Plantaget klar.
Träsliperiet i Vargön brinner.
Epidemisjukhuset vid Torpavägen står klart.
Ett stort antal personer insjuknar och avlider i "Spanska sjukan", en influensapandemin.
Landområdet Vassbotten, mellan nya och gamla vattenleden, införlivas med Vänersborg.
Första arkeologiska utgrävning av Brätte.
Järnväg anlades på Hunneberg för transport av torv. Torvtäkten upphörde 1921.

1919
Katrinedals kyrkogård invigs.
Brandkåren får sin första motorbrandspruta.
Vänersborgsbankens, sedan 1943 Svenska Handelsbanken, hus påbörjas, klart 1922.
Smalspårig järnväg anläggs på Hunneberg.
Konsumförening i Vargön startar på nytt efter ett kortvarigt försök 1917. 1921 köptes tomten där affären Coop Nära låg tills den upphörde 2011. Nya konsumhallen invigdes 1965.
Skogsjärnvägen på Hunneberg anläggs, revs 1937.
Dubbelmonumentet restes vid Gestad kyrka, över bland annat Axel Erik Roos, en av Karl XII:s kända drabanter och sedermera landshövding i Vänersborg. Roos är känd för att han under kalabaliken i Bender 1713 räddade livet på kungen tre gånger samma dag.
Sjöstads Elektriska bildades.

1920
Minnesstenen vid Brätte gamla stad restes.
Minnesstenen vid Grunnebo hed efter Kungliga Västgöta-Dals regemente restes.
Hantverks- och industriutställning i Vänersborg. 
Folkbiblioteket flyttar till Drottninggatan 26. Inkorporeras Lilla Vassbotten (Sanden) med Vänersborg. Vänersborgs befolkning var 8793 personer. Musikkåren Lyran i Vargön bildas, har sitt ursprung från tidigare musikkårer gamla Lyran 1905 – 1913, Stjärnan 1915-?. Bergagården på Hunneberg används som förläggning för vapenfria tjänstepliktiga VTP-personal 1920 – 1939.

1921
Vänersborgs tegelbruk, ”Norskens” brann. Startade 1890-talet.
Omläggning av stadens gator med tuktad gatsten.
Halvord Lydellbysten avtäcks vid Dalaborgsbergen vid Skogshyddan, flyttades senare till Plantaget. Halvord Lydell 1867-1919 verkade bl.a. för Dalbobergens förskönande.
Linbanan vid Björndals klev, Lilleskog, uppförs och användes fram till 1938.
Epidemisjukhuset utmed Torpavägen tas i bruk.
Concordia av Lidköping förliser efter grundstötning.

1922
Landshövding Axel von Sneidern efterträder Husberg.
Verksamheten vid Skolhemmet för blinda dövstumma, vid Torpavägen, flyttade till Lund och här inrättades i stället Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor, vilken flyttades till Laxå 1965.
Belfrageska gravstenen sätts upp i Vänersborgs kyrkas vapenhus, återfunnen på Överby 1920.
Brandstationen på Kyrkogatan 23 byggs, ombyggnad 1941.
Brandbil anskaffas till brandkåren.
Elljus i Vänersborgs kyrka.
Värmeledning drogs in i residenset.

1923
Metodistkyrkan byggs vid hörnet av Kyrkogatan och Södergatan.
Pingstförsamlingen Tabor bildas, namnbyte till Filadelfia 1935.
Läroverkets nya gymnastikbyggnad invigs, ersätter till grunden nedbrunnen 1917.

1924
Gasljusen i staden ersätts med elljus.
Första körskolan inrättas i Vänersborg.

1925
Omfattande reparation i Vänersborgs kyrka, långsidornas läktare rivs, altartavlan "Den Törnekrönte" av Georg von Rosen sätts upp och ny sakristia byggs.
Sångsällskapet Sjung Sjung bildas, upphör 2012.

1926
Vänersvallen anläggs och invigs.
Föreningen Folkets Park u.p.a. bildas.
Timmerviks kyrka byggs, invigd 1927.
 
1927
Kungliga Västgöta regemente i Vänersborg avvecklades, startade 1916.
Landstingsbyggnad uppförs vid Änggatan.

1928
Vänersborgs Stadsmusikkår startar upp sin verksamhet.
Musikens Dag firas för första gången i Vänersborg.
Folkets Hus vid Kyrkogatan 36 står klart.
Vargöns första riktiga idrottsfält invigs, ersätts 1961 av Hallevi.
Cykelklubben CK Wänershof bildas.
Grönviks uddes fyr byggs.
Automobilbilfirman Bröderna Karlge bildades.

1929
Birger Sjöberg avlider.
Juldekoreringen av Edsgatan för första gången.
1,6 miljoner tändsticksaskar tillverkas dagligen i Vänersborgs tändsticksfabrik.

KONTAKT

Besöksadress:
Kommunarkivet
Sundsgatan 29
Vänersborg

Administratör arkivet
Monica Larsson

Telefon:
0521-72 23 49

E-post myndigheten:
arkiv@vanersborg.se