Hoppa till innehåll

 

Några exempel på nämnder och styrelser

Drätselkammaren är föregångaren till kommunstyrelsen. Dess protokoll och handlingar innehåller mycket information om händelser i kommunernas historia. Så som uppgifter om kommunens privilegier och fastigheter, utredningar om industrier, Vänerns reglering, inkorporering av närliggande kommuner och socknar och brandväsendet.

I arkivet finns också ekonomiska handlingar så som hundskatteregister, köpe- och arrendeavtal, lönelängder för anställda Skolornas arkiv innehåller skolprotokoll, elevmaterial, betygskataloger, dagböcker m m från och med 1863. Här finns även Flickskolans avgångsskrivningar från 1940-1995. Från skolstyrelsen finns protokoll med handlingar, byggnadsritningar och förteckningar över lärare o s v.

Byggnadskontoret innehåller ritningar och kartor för kommunernas stadsplanering med bestämmelser angående kvarter, gator, vatten- och avlopp, o dyl. Även ritningar över vissa byggnader finns med.

Miljö-och hälsovårdsnämnden innehåller uppgifter om befarade epidemier, reglementen ang renhållning, husdjur, torghandel m m.

Sammanläggningsdelegerade är berättelsen om förarbetet och slutprodukten vid samgåendet av de olika kommunerna, som kom att ingå i Vänersborgs kommun 1974.

Även avslutade kommunala bolags handlingar, t ex fastighetsbolagen, Vänersborgs energi AB och Vänersborgshälsans AB bevaras i arkivet. Brålanda har en unik kristidsnämnd med 10 hyllmeter ifyllda ansökningar av privatpersoner t ex tobaksransonering, förmalningskort, foder för djur.

KONTAKT

Besöksadress:
Kommunarkivet
Sundsgatan 29
Vänersborg

Administratör arkivet
Monica Larsson

Telefon:
0521-72 23 49

E-post myndigheten:
arkiv@vanersborg.se