Hoppa till innehåll

 

Myndighetens arkiv är en del

av det nationella kulturarvet

Vänersborgs kommunarkiv är inrymt i kommunhuset och är öppet under kontorstid.

Genom SLHD-projektet kommer protokoll och handlingar att bli tillgängliga via webben. Man kan ju säga att öppettiden är obegränsad, plus att läsbarheten är perfekt.

Arkiven förvarar handlingar från 1600-talet och framåt. Kommunarkiven grundades 1863, då den första kommunallagen trädde i kraft. Innan dess är det sockenböckerna som gäller.

1974 var kommunsammanslagningen i Vänersborg ett faktum, Vassända Naglum, Väne Ryr, Brålanda, Frändefors och Tunhem  ingick i Vänersborgs kommun.

I arkivet finns, i första hand, material från kommunal verksamhet och kommunala företag.

I stadsfullmäktigehandlingarna finns uppgifter om stadens beslut angående t ex budgeten på 1870-talet, hur det sociala skyddsnätet fungerade, var de gamla byskolorna låg, vilka nämnder och styrelser som fanns, och vad som beslöts och vilka som satt på olika poster som förtroendemän

Drätselkammaren är föregångaren till kommunstyrelsen. Dess protokoll och handlingar innehåller mycket information om händelser i kommunernas historia.
T ex kommunens privilegier och fastigheter, utredningar om industrier, Vänerns reglering, inkorporering av närliggande kommuner och socknar och brandväsendet. I arkivet finns också ekonomiska handlingar så som hund- och nöjesskatteregister, köpe- och arrendeavtal, lönelängder för anställda.

Byggnadskontoret innehåller ritningar och kartor för kommunernas stadsplanering med bestämmelser angående kvarter, gator, vatten- och avlopp, o dyl. Även ritningar över vissa byggnader finns med.

Miljö-och hälsovårdsnämnden innehåller uppgifter om befarade epidemier, reglementen ang renhållning, husdjur, torghandel m m.

Sammanläggningsdelegerade är berättelsen om förarbetet och slutprodukten vid samgåendet av de olika kommunerna, som kom att ingå i Vänersborgs kommun 1974.

Även avslutade kommunala bolags handlingar, t ex fastighetsbolagen, Vänersborgs Energi AB och Vänersborgshälsans AB bevaras i arkivet

KONTAKT

Lokalhistoria - SLHD

Telefon:
0521-72 23 49

E-post:
arkiv@vanersborg.se

Besöksadress:
Kansliet
Sundsgatan 29
Vänersborg