Hoppa till innehåll

Publicerad 2008-02-14

Auktion på Slagthus

Förslag på auktion eller försäljning av Slagthus.

Utdrag af Stadsfullmäktiges protokoll 9 Mars 1865.

Till Herrar Stadsfullmäktige i Wenersborg.

Enligt stadens innevånares beslut den 22 Juli 1858, har under påföljande året på det allmännas bekostnad uppförts ett slagtarhus, derför kostnaden uppgått till 1380 Riksdaler Riksmynt. Detta skulle i beräkning att stadens slagteri-idkare äfvensom andra personer skulle komma att vid slagtning af kreatur begagna lokalen emot erläggande af bestämd afgift. Men oaktadt vederbörande blifvit genom kungörelse i stadens tidning underrättades om den vidtagna anordningen, hafva likwäl hvarken slagteri-idkarne eller
andre begagnat sig af ifrågavarande slagtarhus hvilket således förfelat sitt åsyftade ändamål att till renlighetens och sundhetens befrämjande förflytta slagtningen af kreatur utom stadens tomtområde.
Wid sådant förhållande har drätselkammaren ansett sig härigenom böra till stadsfullmäktiges bepröfvande hemställa, att omförmälda hus måtte antingen å offentlig auktion säljas, eller ock bortarrenderas för att begagnas till annat ändamål. Wenersborg den 26 Januari 1865.

På Drätselkammarens wägnar
A J Landström
J. N. Freding

(Nr 39. 9 mars 1865.)

KONTAKT

Lokalhistoria - SLHD

Telefon:
0521-72 23 49

E-post:
arkiv@vanersborg.se

Besöksadress:
Kansliet
Sundsgatan 29
Vänersborg