Hoppa till innehåll

Publicerad 2008-02-14

Firandet af Konungens Namnsdag.

Vänersborgs stad beslutar att inte fira Kung Carl XV på hans namnsdag.

Utdrag af Stadsfullmäktiges protokoll 27 Januari 1863.

§ 2.
Ordförande tillkännagaf anledningen till dagens sammankomst wara en hos
deputerade för anordnandet af festen instundande Carlsdag från flera håll
gjord framställning om inställande af den dervid beslutade allmänna och
önskningswis framställda enskilda illumination, af skäl att dels Hans Majt
Konungen, efter hvad som försports, i Hufvudstaden undanbedt sig den der
tillämnade illumination, dels att den ihållande stormiga väderleken möjligen skulle kunna göra ett sådant arrangement af eldfarlig beskaffenhet, oroade som en del af Stadens invånare blifvit efter nyss i dessa dagar inträffad eldswåda, hvarjemte önskningsvis blifvit framstäldt, att beslut i denna del så måtte förändras, att det dermed afsedda uttrycket af kommunens tillgifvenhet för Konungen kunde blifva ytterligare en anledning till glädje på denna dag hos en annan del af stadens befolkning eller s:k. pauvres honteux till hvilka man önskat att den kostnad, som illuminationen kunde erfordra måtte utdelas.
Sedan Fullmäktige fått yttra sig i denna fråga, alla hufvudsakligen gäl-
lande den gjorda framställningen, stadnade fullmäktige, på derom nu gjord
framställning, i följande beslut:
1:o Att den förut beslutade allmänna illuminationen Carlsdagen inställes;
2:o Att på Stadskassans bekostnad en utdelning af 250 Riksdaler Riksmynt motswarande kostnaden för illuminationen, skall nämnde dag utdelas till s.k. pauvres honteux inom samhället; samt
3:o Att åt de deputerade för Carlfestens anordnande öfverlemnas utförandet af detta Stadsfullmäktiges nu fattade beslut.

KONTAKT

Lokalhistoria - SLHD

Kontaktperson:
Helena Wiman-Feldth

Telefon:
0521-72 23 53

E-post:
helena.falt@vanersborg.se

Besöksadress:
Kommunkansliet
Sundsgatan 29
Vänersborg