Hoppa till innehåll

Publicerad 2008-02-14

Förslag till Sundhets-Ordning

Kongl. Majt:s Förordning för Sundhets Nämnder i Riket.

Utdrag af Stadsfullmäktiges protokoll 6 Maj 1864.

Härvid gjorde nämnden ingen annan anmärkning än att den icke ville bestämma några vitesbelopp, ej eller fördelningen af desamma på grund af ofvan-stående Kongl Majt:s Förordning för Sundhets Nämnder. Dessutom ville Nämnden upplysa om dödsförhållandet under de sednare 6 åren, under hvilka Wenersborg likväl varit hemsökt af epidemier, nemligen åren 1858 - 59 af Koppor och Gulsot, åren 1860 - 61 Kikhosta (70 kända fall, deraf 8 döda), 1862 Messling, deruti 31 dogo samt ögonsjukdom: 1858 - 80 döda, deraf 2 drunknade och 1 ihjelfrusen, hvarföre egentliga dödsnummren blir 77; 1859 - 83 döda, deraf 3 drunknade, således egentligen 80 döda; 1860 - 68 döda; 1861 - 81 döda, 1862 - 121 döda deraf 1 drunknad, således 120 döda; 1863 - 82 döda, deraf 5 drunknade och 1 quäfd af ett köttstycke, således 76 döda. Då man sammanlägga talen 77, 80, 68, 81, 120, 76 = 502 och dividerar detta tal med 6, blir medeltalet per år för döda 83,66, hvilket på en folkmängd af 4,300 gör 19,45 på 1000:det och tillika har det visat sig att både Koppor, Skarlakansfebrar och Elakartad Halssjukdom gått epidemiskt i angränsande Socknar och Städer och Wenersborg undsluppit med några spridda fall af dessa sjukdomar, hvarföre Wenersborgs Stad torde böra anses vara ett mera friskt samhälle, hvartill möjligen de på sednare åren anlaggda trummorna, folkets aftagande superi samt Fattigvårdens större omvårdnad om de fattiga torde mycket hafva bidragit, ehuru Sundhets Nämnden lifligt önskar ännu mindre dödlighet och derföre ifrigt förordar detta förslag.
Nämnden, som vet sig hafva bekant att redan för 2 år sedan Sockenstämma beslutat uppförandet af ett nytt hus för Folkskolan, har ständigt hoppats på verkliggörandet af detta beslut men förgäfves och, då  Nämnden anser nuvarande Folkskolehus i högsta grad osundt, såsom varande både för litet för den närvarande mängden af skolbarn, för fucktigt, för lågt i taket och med otillräckliga luftvexlingsmedel försedt och sålunda i högsta grad menligt inverkande på helsan hos den der sammanpackade hop af det upväxande slägtet, anser Nämnden sin pligt fordra att lägga Stadsfullmäktige på hjertat ombestyrandet af ett nytt, rymligt, fuktfritt och med tillräcklig luftvexling försedt Folkskolehus.

Wenersborg i Mars 1864.
På Sundhets Nämndens vägnar
C, Z, Kuylenstjerna

(Nr 28. 22 juli 1864.)

KONTAKT

Lokalhistoria - SLHD

Kontaktperson:
Helena Wiman-Feldth

Telefon:
0521-72 23 53

E-post:
helena.falt@vanersborg.se

Besöksadress:
Kommunkansliet
Sundsgatan 29
Vänersborg