Hoppa till innehåll

Publicerad 2008-02-14

Frivilliga Brankåren

Wenersborgs Frivilliga Brankår behöfver hjelp.

Utdrag af Stadsfullmäktiges protokoll 18 November 1864

Till Herrar Stadsfullmäktige. Venersborg

Friv; brandkåren vänder sig till herrar fullmäktige för att få följande behof af hjelpt: Kåren har neml. en stor del af sin wattentillbringnings-servis placerad hos enskilta personer här i staden, hvilken servis det skulle åligga innehafvarne att vårda och skyndsamt hålla tillhanda vid förefallande eldsvådan. Kårens fördel och önskan hafva i detta hänseende
icke blifvit motsvarade, emedan nämde servis för det mesta förvaras under bar himmel, utsatt för alla vädervexlingar, hvarigenom täta reparationer och nykompletteringar drabbat kårens kassa, hvarförutan kårens intendent vid sist hållen inventering funnit wattenmaterielen hos några innehafvare sålunda fördelad, att slipen förvarats i ett hörn af gården, vattentun-
nan i ett annat och stängerna i ett tredje, alltsammans belamradt, så att allvarsamma hinder måste uppstå, den stund brandsignalerna kalla till eldsläckning.
Förmanskapet har, med anledning häraf, velat en förändring, så att alla kårens vattenfordon kunde förvaras på ett ställe och i närheten af sundet, der desamma kunde hållas wattenfyllda under sommarn och i god ordning till hästs försättande vid eldsvåda.
Fråga är således, huruvida herrar Stadsfullmäktige skulle wilja anvisa friv. brandkåren en plats på hvilken kåren finge uppföra en förvaringsbod
att tillsvidare begagnas för inrymmandet af kårens wattenmateriel?
Förmanskapet har med rådman Storck träffat öfverenskommelse, om upplåtande af lemplig plats å den till tullhus ämnade s. k. Stalltomten, vid hamn-
gatan, om denna plats upplåtande, till ifrågavarande behof, af herrar Stadsfullmäktige gillas.

Wenersborg den 18 Nov 1864
Å Kårens wägnar
P, H, Skarin
chef
Rud. Landqvist
f: s:

(Nr 33. 18 novenber 1864.

KONTAKT

Lokalhistoria - SLHD

Kontaktperson:
Helena Wiman-Feldth

Telefon:
0521-72 23 53

E-post:
helena.falt@vanersborg.se

Besöksadress:
Kommunkansliet
Sundsgatan 29
Vänersborg