Hoppa till innehåll

Publicerad 2008-02-14

Gasverk och Gaslysning

Anbud för anläggandet av ett Gasverk i Wenersborg.

Utdrag af Stadsfullmäktiges protokoll 27 Januari 1865.

Till Kommittèen för Gaslysningsfrågan i Wenersborg

Härmedelst får jag göra följande anbud för Gasanläggning i staden Wenersborg.

1:o att för stadens räkning anlägga gasverk, i enlighet med  de af Ingeniör Hammar uppgjorde ritningar och kostnadsförslager, mot villkor att derför erhålla liqvid då arbetet är färdigt och af sakkunnige män godkändt.

2:o att sjelf bekosta anläggnadet af gasverk samt att derifrån förse stadens gatulyktor med gas, till ett pris af 30 Riksdaler Riksmynt pr. år för hvarje låga, beräknad att brinna 1200. timmar om året med en ljusstyrka motsvarande 12 normala vaxljus, äfvensom att förse enskilde personer med gas till ett pris af 7 Riksdaler pr. 1,000:de kubikfot, medgifvande jag
derjemte staden rättighet att, när den så för godt finner, tillösa sig gasverket emot det pris som af sakkunnig män efter värdering bestämmer
men förbehåller mig, intill dess ett sådant tillösen skett, uteslutande rättighet att, emot de villkor och under den tid kontraktet kommer att bestämma, ombesörja den allmänna gatubelysningen i staden, samt att under samma tid ingen annan än mig tillerkännes rättigheten att å stadens gator
anbringa gasrör; samt

3:o att å plats som bestämmes uppbygga gasverk efter af Ingeniör Hammar upprättad och af staden godkände ritningar samt till ett i förslaget bestämt pris af 62,500. Riksdaler Riksmynt, i hvilken summa jemväl inberäknas kostnaden för åtskillige i förslaget är glömde men ytterst nödvändige apparater, såsom Condensator, Profklocka, Photometer, Tryckvisare m.m. äfvensom arfvode åt ingeniören; och erbjuder jag mig att såsom liqvid för ofvanstående belopp antaga, af Wenersborgs stad utgifne, och med 6% löpande Obligationer, hvilka staden när som helst eger att till betalning inom sex månader uppsäga, men förbehåller jag mig dock att åtnjuta ränta å 1/3:del af anläggningskostnaden från arbetets början, samt å 1/3:del från hufvud-rörledningens nedläggning allt till arbetets aflemnande i fullfärdigt skick och utfärdandet af omnämnde Obligationer.

Wenersborg den 25. Januari 1865.
Henry, Beatly,

Kommentar: 1 Riksdaler Riksmynt motsvarar idag c:a 50 kr.

(Nr 39. 9 mars 1865.)

KONTAKT

Lokalhistoria - SLHD

Telefon:
0521-72 23 49

E-post:
arkiv@vanersborg.se

Besöksadress:
Kansliet
Sundsgatan 29
Vänersborg