Hoppa till innehåll

Publicerad 2008-02-14

Inquartering af Beväringar

Skrifelse om härbergande af beväringar.

Utdrag af Stadsfullmäktiges protokoll 22 Juli 1864.

§ 3
Från Drätselkammaren hade inkommit en sålydande skrifvelse:
"Till Herrar Stadsfullmäktige etc se bil n:o 1.
Warande vid denna skrifvelse fogade dels utdrag af Inquarterings- kommissionens protokoll för den 13 sistlidne maj, utvisande, att kommissionen beslutat, för härbergerande af det beväringsmanskap som på genomtåg till Grunnebohed den 29 maj och 20 juni innevarande år borde i Staden inquarteras, att träffa aftal med magasinsegare om manskapets mottagande för en ersättning af högst 12 ½ öre pr man, dels och Bryggaren Blüchers räkning å 28 Riksdaler 25 öre för inquarterade 226 man.
Stadsfullmäktige funno skäligt medgifva, att fordrade ersättningen må af Stadskassan utbetalas, hvarom Drätselkammaren skulle underrättas.

Kommentar: 1 Riksdaler motsvarar idag c:a 50,-

(Nr 30. 13 augusti 1864.)

KONTAKT

Lokalhistoria - SLHD

Kontaktperson:
Helena Wiman-Feldth

Telefon:
0521-72 23 53

E-post:
helena.falt@vanersborg.se

Besöksadress:
Kommunkansliet
Sundsgatan 29
Vänersborg