Hoppa till innehåll

Publicerad 2008-02-14

Nervsvage personer med dåligt bröst.

På grund av det ständiga blåsandet i staden tvingas nervsvage personer med dåligt bröst att flytta.

Utdrag af Stadsfullmäktiges protokoll 22 Juni 1863

Inkom den 20 Junij 1863.

Till Stadsfullmäktige i Wenersborg!

Ehuru, efter den erfarenhet undertecknad inhemtat om Wenersborgs helsotillstånd, jag måste erkänna denna stad vara en av bland de friskaste städer i Sverige, hvilket måste tillskrifvas dess fria läge med
planteringar af träd i nästan alla delar af staden, har jag dock ständigt hört en allmän och rättvis klagan öfver det envisa blåsandet härstädes, som
för nervsvaga och personer med dåligt bröst är särdeles pinsamt och till och med föranledt sådana personer att flytta härifrån. Det är med anledning häraf, som jag wågar hos Stadsfullmäktige föreslå att Stadsfullmäktige täcktes uttänka medel häremot. Då staden i nästan alla wäderstreck är öppen för vinden, vore önskligast om den på alla sidor kunde omgifvas med trädplanteringar men, om detta icke låter sig göra, åtminstone i norr och söder, mot norr medelst planteringar utefter Wenerns strand först med al, derbakom björck eller kanske popplar, som växa ovanligt fort upp men fordra att sättas tätt tillsammans, samt åter bakom dem trenne rader Furu, som stodo i Zicksack mot söder först löfträd och der bakom trenne rader furu. Det säges att försök förut blifvit gjorda med trädplanteringar utefter Wenerns strand på några ställen men att dessa icke fått vara i fred för okynniga personer, skulle man derföre kanske kunna hjelpa det med plickter och med att befria de jordegare, som fingo sina egor gränsande till dessa planteringar, från skatt för jorden till staden mot villkor att de eftersågo och wårdade dessa planteringar samt pålade åter skatten så snart de visade wårdslöshet dervid. Kan något bättre förslag finnas, ser jag det med tacksamhet, blott något skydd för de skarpa nordliga och sydliga vindarne kunde uptänkas.

Wenersborg den 19 Junij 1863.
C,Z, Kuylenstjerna
Stadsläkare.

KONTAKT

Lokalhistoria - SLHD

Kontaktperson:
Helena Wiman-Feldth

Telefon:
0521-72 23 53

E-post:
helena.falt@vanersborg.se

Besöksadress:
Kommunkansliet
Sundsgatan 29
Vänersborg