Hoppa till innehåll

Publicerad 2008-02-14

Röstning till Stadsfullmäktige.

Transsumt af protokollet, hållet hos Magistraten i Wenersborg den 18 December 1862.

Genom behörigt kungörande hade Stadens innewånare blifvit kallade till sammanträde inför Magistraten denne dag, för wal afStadsfullmäktige, hwilket ärende å utsatt timme nu företogs. Emot röstlängden, som warit till granskning utlagd å Bokhandlanden Zettergrens butik, förekom icke någon anmärkning; och sedan de blifwande Stadsfullmäktiges antal blifwit bestämdt till tjugofem, verkställdes valet, enligt de närvarandes enhälliga önskan, medelst slutna sedlar, hvilka, wid inlemnandet åtecknade det röstetal, som på den röstande sig belöpte, förseddes med nummer i den ordning de öppnades. Bland desse sedlar blefwo 23 stycken, såsom ofullständige, otydlige eller felaktige, kasserade, nemligen n:o 3, gällande för 5 röster, n:o 17, gällande för 3 röster, n:o 19, gällande för 38 röster, n:o 21, gällande för 20 röster, n:o 22, gällande för 21 röster, n:o 25, gällande för 11 röster, n:o 30, gällande för 19 röster, n:o 33, gällande för 9 röster, n:o 35, gällande för 9 röster, n:o 42, gällande för 3 röster, n:o 44, gällande för 20 röster, n:o 48, gällande för 15 röster, n:o 50, gällande för 165 röster, n:o 59, gällande för 2 röster, n:o 67, gällande för 65 röster, n:o 78, gällande för 13 röster, n:o 82, gällande för 20 röster, n:o 95, gällande för 4 röster, n:o 96, gällande för 6 röster, n:o 98, gällande för 42 röster n:o 99, gällande för 11 röster, n:o 118, gällande för 65 röster och n:o 124, gällande för 16 röster.
Enligt de öfwer voteringarne förde längder, utföll walet på sätt som följer:

Läroverksadjunkten C. A. von Sydow erhöll 3392 röster
Bataljonsläkaren Doktor K. F. Danelius 3328
Handlanden O. H. Dymling 3318
Skeppsbyggmästaren S. Olsson 3228
Handlanden P. E. Svedberg 3217
Bokhandlanden F. A. Zettergren 3211
Musikdirektören O. H. Bergqvist 3028
Boktryckaren S. V. Bagge 2937
Garfwerifabrikören J. G. Carlberg 2833
Handlanden L. J. Brun 2829
f.d. Rådmannen L. J. Landström 2823
Urfabrikören D. L. Cederskog 2768
Handlanden J. A. Andersohn 2548
Skeppsredaren C. J. Andersson 2428
Apothekaren P. S. Pyhlsson 2405
Handlanden C. S. Orup [död 1863 i mars] 2258
Skomakaremästaren A. Hallberg 2233
Bokbindaren A. P. Bolin 2231
Kopparslagaren C. Ryrberg 2097
Landträntmästaren J. A. Zachrisson 2054
Handlanden E. A. Wernbom 1982
Landskanslisten Herman Falck 1975
Bryggaren J. A. Storck 1905
Handlanden O. C. Bagge 1646
Lektorn, Magister J. Swedborg 1546
  
Desse tjugofem personer, hvilka erhållit defleste  
rösternas kulle således utgöra Stadsfullmäktige. 
  
För öfrigt erhöll 
Regementsskrifvaren H. Appelberg 1394
Handlanden Adolf Cedergren 1257
Sedan voteringen sålunda egt rum, tillkännagafs, att justeringen af protokollet kommer att ske Tisdagen den 30 dennes, klockan ellvfva förmiddagen.
Som ofwan
In fidem
J N Freding

KONTAKT

Lokalhistoria - SLHD

Kontaktperson:
Helena Wiman-Feldth

Telefon:
0521-72 23 53

E-post:
helena.falt@vanersborg.se

Besöksadress:
Kommunkansliet
Sundsgatan 29
Vänersborg