Hoppa till innehåll

Publicerad 2008-02-14

Smittkoppor och Orenlighet

Jernvägsarbetare insjuknar i Smittkoppor, vårdas på Stadens Sjukhus.

Utdrag af Stadsfullmäktiges protokoll 13 Augusti 1864.

Till Stadsfullmäktige i Wenersborg!

Då fall av Smittkoppor alltsedan sistlidne Mars uppträdt på Stadens
Länderier och sednast nyligen tre fall i Sundsdalstorp och en Jernvägs-
arbetare inkommit på Wenersborgs Lazarett med Smittkoppor, hvilka der annars icke få intagas samt Jernvägs Styrelsen till Sundhets Nämnden aflåtit skrifvelse med begäran om uplåtande af ett rum i Stadens Sjukhus för de Jernvägsarbetare, som insjukna och icke kunna vårdas i sina hem eller intagas på Wenersborgs Lazarett, har Sundhets Nämnden beslutat att ett rum i Stadens Sjukhus skulle uplåtas för Koppsjuka både bland Stadens innevånare och Jernvägsarbetarne.
Då enligt §. 3 mom. 1 af Kongl. Majt:s Nådiga Förordning för Sundhets Nämnder af den 30 December 1857. Nämnden icke eger påbjuda några afgifter utan skall der om å Sockenstämma beslutas, får Nämnden härmed anhålla det Stadsfullmäktige täcktes bestämma den afgift, som skall erläggas af Koppsjuke, hvilka kunna betala och som njuta wård å Stadens Sjukhus och får Nämnden ödmjukast föreslå nämnde afgift till En Riksdaler Riksmynt för Jernvägsarbetare, som icke tillhöra Wenersborgs Församling, samt bättre bemedlade personer men blott 50 öre per dag för mindre bemedlade.

Då i följd af att möjlig orenlighet en förfärlig stank herrskar bakom de ständiga salustånden på torget, som förpestar trakten deromkring, får Sundhets Nämnden ödmjukast anhålla hos Stadsfullmäktige det beslut fattas att dessa salustånd måtte flyttas från torget till hamnen nedanföre Residenset, der vanligen friska vindar bortblåsa den lukt, hvilken åtföljer de varor, som försäljas i dessa stånd.

Kommentar: 1 Riksdaler Riksmynt motsvarar idag c:a 50,-

(Nr 31. 29 september 1864.)

KONTAKT

Lokalhistoria - SLHD

Kontaktperson:
Helena Wiman-Feldth

Telefon:
0521-72 23 53

E-post:
helena.falt@vanersborg.se

Besöksadress:
Kommunkansliet
Sundsgatan 29
Vänersborg