Hoppa till innehåll

Publicerad 2008-02-14

Stafsfullmäktiges 1:a protokoll

Protokoll hållet vid sammanträde af Wenersborgs Stadsfullmäktige å Rådhuset den 3:dje Januarij År 1863.

Sedan Stadsfullmäktige på kallelse af Herr Borgmästaren och Ridd Russberg på Magistratens vägnar denna dag sammanträdt för att konstituera sig, och sedan Herr Borgmästaren på bordet till fullmäktige öfverlämnat de inför Magistraten förda valprotokollen under tillönskan af lycka och framgång åt fullmäktiges stundande arbeten för Samhällets väl, jemte tillförsäkran af all beredvillighet och allt tillmötesgående å Magistratens sida; öfverläm-
nades ordet på Stadsfullmäktiges enhälligt uttalade önskan till t.f. Lektorn, Herr C A v Sydow, hvilken bland stadsfullmäktig erhållet det största röstetalet, för ledande af valet till ordförande, hvilket nu företogs med sluten omröstning.

§ 1.
Vid uppsummering af nu afgifne röster erhöll undertecknad kallelse till Ordförande med högsta antalet röster 7. Närmast i röstetal voro f. Råd-mannen Hr A J Landström med 6 röster och t.f. Lektorn Hr C A v Sydow
med 5 röster, hvarförutan Herr Räntmästare J A Zachrison erhöll 2:ne röster.

§ 2.
Sedan klubban blifvit till undertecknad aflämnad företogs nu val till vice ordförande, likaledes med sluten omröstning, hvarvid Musik-Direktören Herr O H Bergquist till denna befattning kallades med högsta antalet röster 10.
Närmast: i röstetal voro Herr förre Rådman A J Landström med 5 röster o tf. Lektor v Sydow med 4 röster, hvarförutan fabrikören Herr J G Carlberg erhöll 1 röst.

§ 3.
De tvenne på fullmäktiges bord aflämnande Magistratens valprotokollen af den 18:de och 30:de sistlidne December, innehållande Stadsfullmäktiges, bemyndigande upplästes af ordföranden.

Så förekommit betyga
in fidem
F A Zettergren

Justeradt den 5/1 63 F A Zettergren

Offentigen uppläst d 20/1 63 F A Zettergren

KONTAKT

Lokalhistoria - SLHD

Kontaktperson:
Helena Wiman-Feldth

Telefon:
0521-72 23 53

E-post:
helena.falt@vanersborg.se

Besöksadress:
Kommunkansliet
Sundsgatan 29
Vänersborg