Hoppa till innehåll

Publicerad 2008-02-14

Sverige-Norrige, 50-årig förening

Högtidhållande av den 50-åriga föreningen mellan Sverige och Norrige.

Utdrag af Stadsfullmäktiges protokoll 14 october 1864.

§ 2
Då enligt Kongl Majts Nådiga Circulär till samtlige consistorierna i Riket, årsdagen af den femtio - åriga föreningen mellan Sverige och Norrige skall högtidlighållas medelst Te Deum i alla kyrkor, wäcktes af ordföranden nu förslag att denna dag, som infaller den 4 nästa November, måtte genom någon
serskild festlig tillställning på Stadskassans bekostnad warda firad.
Sedan disscussion i anledning häraf ägt rum beslutade Fullmäktige, efter serskilde propositioner:
Att samlas in pleno för att jemte ifråga corpse och stater afgå till kyrkan att bevista Gudstjensten;
Att på stadskassans bekostnad låta anordna utspisning åt stadens alla fattige, och hvarom fattigwårdsstyrelsen skulle anmodas föranstalta.
Att Kungs - och Drottning gatorne äfvensom plantaget närmast stora torget samma dag på aftonen skola festligt anordnas och illumineras med Mareschaller samt att Regementsmusik jemväl skall, så fullständig som möjligt, anordnas att utföra lämplige musikstycken, allt på Stadskassans bekostnad.
För vidtagande af lämplige arrangementer i sistnämnde hänseenden ville Fullmäktige jemwäl utse en serskild festkomittée af 3:ne personer; och waldes till ledamöter i denne komittée ordföranden herr F. A Zettergren samt ledamöterne herrar J Svedborg och R Landqvist.
Om hvad Stadsfullmäktige sålunda beslutat skulle Drätselkammaren och FattigwårdsStyrelsen genom protokollsutdrag erhålla kännedom.

Nr 33. 18 november 1864.

KONTAKT

Lokalhistoria - SLHD

Kontaktperson:
Helena Wiman-Feldth

Telefon:
0521-72 23 53

E-post:
helena.falt@vanersborg.se

Besöksadress:
Kommunkansliet
Sundsgatan 29
Vänersborg