Hoppa till innehåll

Publicerad 2008-02-14

Trädplantering i Vänersborg

Trädplantering vid stadens norra och södra gränser och dels Edsgatans sträckning till Skräckleudde.

Utdrag af Stadsfullmäktiges protokoll 26 Januari 1864.

Till Herrar stadsfullmäktige i Wenersborg.
I anledning af stadsfullmäktiges skrifvelse den 6 Juli nästlidet år med derwid fogade protokolls utdrag, i fråga om dels trädplantering vid stadens norra och södra gränser och dels Edsgatans utsträckning till Skräckleudde, får drätselkammaren följande utlåtande afgifva.
Beträffande först trädplanteringsfrågan, för hwars utredning Kammaren anlitat biträde af herr Öfverjägmästaren och Riddaren A. P. Lindquist, få inhämtas af dennes härvid följaktiga yttrande med tillhörande project-förslag ock karta, att han påpekat två serskilte methoder för tillwäga-bringande af planteringen norr om staden. Enligt den ena af dessa methoder, hvilken Lindquist förordat, skulle närmast Wenerns strand planteras en så kallad skyddskappa, 100 fot bred, samt emellan denna och staden planteras träd. Hela planteringskostnaden är beräknad att uppgå till 1152 riksdaler.
Af den för ändamålet erforderliga åkerjord, 150 quadratrefvar, äger staden endast 26 quadratrefvar, hvaraf följer att 124 quadratrefvar, eller 22 tunneland 4 6/10 kappeland efter gamla ytmåttet, måste inköpas eller expropieras. Efter ett beräknadt pris af 1000 riksdaler per tunneland upp-
går således köpeskillingen för den jord som skall inköpas till omkring 22,142 riksdaler. Följaktligen skulle förslaget medföra en kostnad för staden af 23,294 riksdaler, utom den egna jord, som staden komme att dertill anslå.
Den andra methoden, hvilken Lindquist dock förkastar, såsom icke medförande åsyftad fördel, afser plantering af endast en skyddshäck utmed Wenerns strand, omkring 200 fot bred. Till denna plantering, för hvars verk-ställande kostnaden beräknas till 650 riksdaler, erfordras 65 quadratrefvar jord, hvaraf staden äger 19 refvar. Efter enahanda pris, som ofvan är nämndt, uppgår köpeskillingen för återstående 46 quadratrefvar, eller 8 tunneland 6 9/10 kappeland, till omkring 8,214 riksdaler.
Kostnaderna för plantering öster och söder om staden hafva icke blifvit beräknade, men torde kunna antagas för hvartdera wäderstrecket komma att uppgå till lika belopp, som för norra sidan beräknades I wester lärer i anseende till naturhinder, någon skyddsplantering icke kunna åstad kommas.
Med hänsyn till de dryga kostnader, som enligt ofvanupptagne beräkningar skulle genom företagets utförande drabba staden och till hvilkas bestridande, enär medel för sådant ändamål icke äro i stadskassan att till-gå, lån måste upptagas samt räntan derå årligen på stadens skattskyldige innevånare uttaxeras, och då härtill kommer att icke obetydliga årliga utgifter erfordras till anläggningens vård och underhåll, synes det skydd, som ifrågavarande planteringar möjligen i en aflägsen framtid kunna medföra, blifva alltför dyrköpt; såsom följd hvaraf drätselkammaren anser sig böra hemställa, att framställda förslaget måtte lemnas utan vidare afseende.
I fråga om Edsgatans utsträckning, inhämtas af Materialförvaltaren Stibergs jemwäl närlagde yttrande jemte af honom upprättad plankarta, att svåra hinder för denna gatas utsträckning till Wenern möta, såsom dels en hög bergkam utmed sjöstranden och dels en betydlig swacka i midten af fältet, der gatan skulle framlöpa. Kostnaderna för planering, dikning m.m. äro beräknade till 251 Rd, hvartill kommer lösen för 24 kappland jord. - Med afseende härå och då Edsgatans utsträckning som, derest skyddsplanteringen komme till stånd, skulle motverka det med sådan plantering afsedda syftemål, destomindre är af behofvet påkallad, som uppgifna fördelen, eller beredande af närmare och bequämare wattenhämtningsort för innevånarne i norra och nordwestra delen af staden, derigenom icke winnes, sedan lika stor sådan fördel blifvit beredd genom den redan beslutade utsträckningen af Nygatan; finner drätselkammaren sig föranlåten afstyrka föreslagna utsträckningen af förstnämnde gata.

Wenersborg den 21 Januari 1864.
På drätselkammarens wägnar
A. J. Landström
J. N. Freding

Kommentar: 1 Riksdaler, c:a 50,-
           1 Quatref, ca 3.335 m2
           1 Kappeland, c:a 155 m2
           1 Tunneland, c:a 4.935 m2

(Nr 25. 6 maj 1864.)

KONTAKT

Lokalhistoria - SLHD

Kontaktperson:
Helena Wiman-Feldth

Telefon:
0521-72 23 53

E-post:
helena.falt@vanersborg.se

Besöksadress:
Kommunkansliet
Sundsgatan 29
Vänersborg