Hoppa till innehåll

Publicerad 2008-02-14

Utskänkningstillstånd

Magistraten beviljar utskänkningstillstånd i Vänersborg

Utdrag af Stadsfullmäktiges protokoll 2 Juli 1863

§ 3.
Uti härvid föredragen skrifvelse av den 22 Juni som dock först under den 25 i samma månad till ordföranden inkommit, hade Magistraten, med tillkänna-gifvande att Kongl Majts Befallningshafvande för nu löpande Bränvins-försäljnings år, intill den 1 nästa Oktober, medgifvit, att 18 ställen för minuthandel med spritdrycker och 6 ställen, inberäknade Stadskällaren och Gästgifvaregården, för utskänkning af sådana drycker finge här i staden finnas, begärt Fullmäktiges yttrande, dels i afseende å det antal minuterings- och utskänkningsrättigheter, som Fullmäktige för sin del funne lämpligt föreslå, och dels huruvida dessa rättigheter borde samfälldt i ett utrop eller hvar för sig serskildt å blifvande auktion utropas.
Efter slutad öfverläggning, förklarade Herrar Fullmäktige sig vilja för nästkommande försäljnings år tillstyrka bibehållande af lika många
minuterings- och utskänkningsställen, som under nu löpande försäljnings år, eller 18 af det förra slaget och 6 af det sednare, inberäknadt Stads-källaren och Gästgifvaregården; äfvensom att en hvar af desse minuterings- och utskänkningsrättigheter må serskildt å blifvande auktion utbjudas.
Om det yttrande Fullmäktige sålunda i dessa delar afgifvit skulle Magistraten genom utdrag af protokollet underrättas.

KONTAKT

Lokalhistoria - SLHD

Kontaktperson:
Helena Wiman-Feldth

Telefon:
0521-72 23 53

E-post:
helena.falt@vanersborg.se

Besöksadress:
Kommunkansliet
Sundsgatan 29
Vänersborg