Hoppa till innehåll

Publicerad 2008-02-14

Vattningsställe för Hästar

Förbättring av förhållandena för Hästkreatur i Wenersborg.

Utdrag af Stadsfullmäktiges protokoll 18 November 1864.

Till Wenersborgs Kommunal Styrelse!

Ledd af begäret för det allmännyttigas befordran, tager jag mig friheten att, bland de mångfaldiga inom Staden gjorda och projecterade förbättrin-
gar för allmän beqvämlighet och nytta, hemställa att, nedanstående 3:ne punkter måtte af Herrar Stadsfullmägtige och hästvänner behjärtas och vin-
na dess sympati:

1:o Nödvändigheten af ett ändamålsenligare vattningsställe för häst-kreaturen inom Staden, i likhet med hvad på flere andra ställen är anord-
nadt, än vid den så kallade allmännigen är allmänt bekant, hvarom mina hittills gjorda framställningar blifvit förbisedda, dels emedan vattnings-ställets starka lutning under hästarnes drickning, nödgas de stå för mycket framstupa hvarigenom en förstark tryckning på bröstets inelfvor förorsakas och dels att dessa kreatur för att undvika denna olägenhet, vadande ut i vattnet ända upp till kroppen hvaraf desamma förblifva våta om benen snart sagdt hela dygnet om, hvilket synnerligast under höst- och vårtiden är mycket skadligt, gifvandes upphof åt flerahanda sjukdomar dessutom är detta vattningsställe högst riskerande och har under föregående åren flera skador och olyckshändelser inträffat.
Af dessa anledningar vill jag föreslå att ett lämpligare vattningsställe anordnas, hvilket med lätthet låter sig göra genom att anbringa 2 eller 3 såkallade vattningshoar, för att hålla hästarna åtskiljda antingen af urholkade grofva stockar eller hopfogning af 3:ne plankor, uppställas vid sidorna af vattenpumparne, med ledning eller ledrännor från dessa
Pumpar dervid vattenhemtningen icke bör hindras, eller om en för detta ändamål särskild pump inrättas,

2:o Afvenså vore af behofvet påkalladt att ett lämpligare ställe än allmännigen utsåges för hästarnes svängning under den varmare årstiden och
dervid anbringades en passande simbrygga hvarvid simningarne kunna på ett mera ändamålsenligt sätt ske, till förekommande af de ofta i allmänningen inträffade skador och olägenheter m. m.

3:o Synes det vara högst nödvändigt att den upphöjning som finnes midt för Brukspatronen Norströms hus och Recidensgården planerades till en jemn dusering af Kungsgatans vestra ända från Recidensgatan ned till Hamngatan eller pumparne, i likhet eller proportionsvis med samma sluttning som å gränden på södra sidan af detta hus, för afhjelpande af den besvärliga uppkörningen uppför denna backe så väl för trafikerande och resande som hufvudsakligen använda denna inkörning till staden, men isynnerhet för vattenköring, dervid genom vattenspillning under frosttiden, denna starka lutning blifver isbelagd och derigenom förorsakar flera olägenheter såsom hästarnes slintning och kullfallande, som äfven har en hämmande inverkan på en ferm vattentillgång under påkommande eldsvådor. Kostnaden för sänkningen af denna med rätta kallade "djurplågeribacke", synes icke vara afskräck-ande, för afhjelpande af omförmälte olägenheter, genom afsprängande af några mindre bergklintar, som lära förefinnas under denna upphöjning på så sätt att en trottoir får förblifva eller bildas i lika bredd med öfriga
trottoirer utmed gatan intill föremämnde hus.

Wenersborg den 14 November 1864.
P; Nordström

(Nr 37. 10  januari 1865.)

KONTAKT

Lokalhistoria - SLHD

Telefon:
0521-72 23 49

E-post:
arkiv@vanersborg.se

Besöksadress:
Kansliet
Sundsgatan 29
Vänersborg