Hoppa till innehåll

 

Riktat verksamhetsbidrag

Extra bidrag 2022

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att en ny ansökningsperiod öppnas upp från 1 maj till 30 juni för bidrag gällande hösten 2022. Kriterier och formulär är detsamma som vid ordinarie ansökningsförfarande, klicka på länken längst ner på sidan för att ansöka.

Syftet med det riktade verksamhetsbidraget är att bidra till att alla invånare ges likvärdiga möjligheter att ta del av arrangemang och/eller delta i föreningslivet. Bidrag kan sökas för löpande verksamhet, men också för riktade insatser. Det kan till exempel handla om insatser för att locka nya grupper eller insatser med syfte att skillnaden mellan andelen deltagande flickor och pojkar inom idrotten ska minska. Det kan också handla om att skapa nya mötesplatser för invånarna inom ramen för föreningslivets arbete. Grundförutsättningen är att verksamheten/insatsen ska bidra till att uppnå de inriktningsmål och förväntade resultat som kommunfullmäktige antagit i mål- och resursplan och som avser kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde. Förening som ansökt om kommunalt aktivitetsstöd kan inte ansöka om riktat verksamhetsbidrag för de sammankomster man redan sökt bidrag om.

För kultur- och bygdegårdsföreningar, som beviljats riktat verksamhetsbidrag, hålls 2 000 kronor innestående och utbetalas först efter genomförd och redovisad medverkan under kulturveckan. Med medverkan avses även deltagande vid minst ett planeringsmöte inför kulturveckan.

Ansökan om bidrag inför nästkommande år görs via formuläret nedan senast 30 september. Till ansökan skall justerat årsmötesprotokoll inklusive ekonomisk redovisning samt verksamhetsberättelse från föregående år bifogas. OBS: Endast digitala ansökningar handläggs.