Hoppa till innehåll
Bilden innehåller texten Ung i Vänersborg.

LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Bild från lupprapporten 2008

Lupp är en enkät för att kommuner, stadsdelar eller regioner ska få kunskap om ungas situation, deras erfarenheter och synpunkter.

Vänersborg är en av de städer som vid flera tillfällen genomfört undersökningen.

Anledningen till att Lupps enkät finns beror på att beslut som tas runtom i landet ska beröra ungdomar. Lupp står faktiskt för lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Genom att se ett mönster i hur unga tänker går det att skaffa kunskap. De som berördes i år var mellan 13 till 25 år gamla i kommunen.

Vänersborgs deltagande i Lupp

Det är första gången sedan 2008 som en undersökning sker i Vänersborg. Tidigare har kommunen inte ansett att en ny undersökning behövs förrän i år. När Lupp var en relativt ny undersökning gjordes enkäten dock med cirka 2 till 3 års mellanrum. Vill du ta en titt på resultaten från tidigare år kan du göra det på ungivbg.se. 2017 års resultat förväntas att tillkomma någon gång efter sommaren när ansvariga politiker är tillbaka från sina semestrar.

LUPP 2008

>>Ladda ner rapporten för 2008 (, 546 kB)

 I Vänersborg sker arbetet med att stärka barns och ungdomars inflytande, delaktighet och inkludering i samhället inom ramen för Kultur- och fritidsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Kunskapsförbundet Väst och Socialnämnden, var för sig men framför allt i samverkan

Allt arbete som pågår ute i verksamheterna genomsyras av synen på ungdomar som en resurs och bygger på ungdomars delaktighet, kreativitet och medverkan. Det arbete som pågår idag startade i och med millennieskiftet då kommunstyrelsen avsatte 250 000 kronor till Vänersborgs ungdomar att användas till något som kom hela ungdomsgruppen till del. Resultatet blev ett musik- och internetcafé, MIC, som drivs av och för ungdomar. MIC har av ungdomarna utvecklats till en konsertarrangör med nationellt rykte med känsla för ny och ung musik i vardande.

Andra viktiga faktorer i ungdomsarbetet är elevinflytandet på gymnasiet och bildandet av ett kommunövergripande ungdomsråd. Just nu pågår arbetet med att ta fram ett ungdomspolitiskt handlingsprogram som kommer att läggas fram till fullmäktige för beslut under 2009.

I de undersökningar som har gjorts och görs i Vänersborg (Lupp, drogvaneundersökning (ANT) med flera) om ungdomars liv, tankar och prioriteringar är det framför allt fyra övergripande områden som återkommer som viktiga för att göra Vänersborg till en ännu bättre ungdomskommun:

  • mötesplatser
  • aktiviteter
  • tillgänglighet
  • trygghet och säkerhet

Det mesta som görs för ungdomar i Vänersborg utgår från dessa områden.

Det är roligt att se att fler av ungdomarna i årskurs 8 i 2008 års Luppundersökning vill vara med och påverka i frågor som rör Vänersborgs kommun jämfört med 2006 års undersökning. Även andelen som är mycket positiva till framtiden har ökat både för årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet.

Christer Glännestrand
Enhetschef Ungdom

Tidigare rapporter


Lupp 2006 (, 684 kB)
Lupp 2004 (, 529 kB)

Kontakt

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress
Sundsgatan 29

Telefon
0521-72 10 00

E-post myndigheten
kommun@vanersborg.se

Facebook

INSTAGRAM