Hoppa till innehåll

 

Elevhälsan

Elevhälsan är den enhet inom Barn och utbildnings­förvaltningen som organiserar elevhälsan för barn och ungdomar.

Inom enheten finns elevhälsoteam med psykologisk, pedagogisk, medicinsk (logoped, skolläkare, skolsköterskor) och kuratorskompetens. I elevhälsan arbetar även en samverkande socialsekreterare och det finns ett mobilt skolteam som arbetar med fokus på ökad skolnärvaro.

Här nedan presenterar sig elevhälsan

Elevhälsochefen presenterar elevhälsan

Kurator

Skolkuratorer

Skolkuratorerna inom Elevhälsan är fördelade ute på kommunens grundskolor. Vi arbetar med främjande och förebyggande insatser ur ett elevhälsoperspektiv. Vårt arbete kan innebära individuella stöd- och samtalskontakter med elever, råd- och stödsamtal med vårdnadshavare, handledning och konsultation till pedagoger och samverkan med andra myndigheter och instanser vid behov.

På uppdrag av rektor för respektive skolenhet genomför vi utredningar, kartläggningar, observationer, klassarbete och är delaktiga i skolornas övergripande elevhälsoarbete.

Barbro Karlsson
Telefon: 0521-72 10 50
E-post: barbro.karlsson@vanersborg.se
Skolor: Mariedal

Camilla Edblad
Telefon: 0521-72 15 41
E-post: camilla.edblad@vanersborg.se
Skola: Vänerparken 7-9, Mulltorp

Anna Persson Bäcklund
Telefon: 0521-72 17 44
E-post: anna.persson@vanersborg.se
Skolor: Rånnum, Granås

Sandra Spelling
Telefon: 0521-721028
E-post: sandra.spelling@vanersborg.se
Skolor: Brålanda, Skerrud, Blåsut

Johanna Johansson
Telefon: 0521-72 15 07
E-post: johanna.johansson@vanersborg.se
Skola: Silvertärnan, Välkomsten

Anna Waldetoft
Telefon: 0521-72 22 10
E-post: anna.waldetoft@vanersborg.se
Skolor: Dalbo 7-9, Frände, Rösebo

Maria Gerdvall
Telefon: 0521-72 15 36
E-post: maria.gerdvall@vanersborg.se
Skolor: Onsjö, Torpa 7-9

Sofia Kindberg
Telefon: 0521- 72 13 05
E-post: sofia.kindberg@vanersborg.se
Skola: Torpa 7-9, kategoriansvarig

Zandra Olsson
Telefon: 0521-72 10 75
E-post: zandra.olsson@vanersborg.se
Skolor: Norra, Öxnered

Emma Bäckman
Telefon: 0521-72 20 01
E-post: emma.backman@vanersborg.se
Skola: Tärnan F-6

Logoped

Elevhälsans logopeder

Elevhälsan arbetar med att skola och förskola på bästa sätt ska hjälpa elever att utvecklas och nå målen. Elevhälsans logopeder har som uppdrag att bidra med ett språkligt perspektiv i detta arbete. Vi har kunskap om barns och ungdomars språk- och kommunikationsutveckling och hur språkförmåga och lärande samverkar.

Elevhälsans logopeder samverkar med logopedmottagningen på NÄL. Då föräldrar godkänt samverkan överförs information kring språklig utredning/behandling via elevhälsans logopeder till förskolan eller skolan. Pedagoger och föräldrar inbjuds då till ett språksamtal.

Logopederna deltar i elevhälsogruppernas arbete på alla F-6-skolor. Där arbetar rektor och elevhälsans personal med att utveckla skolans arbete så att det främjar hälsa och inlärning.

Logopederna bidrar också till kompetensutveckling av personal via föreläsningar och kurser.

Logopederna gör utredningar av elevers språkutveckling och språkförmåga i relation till inlärningssituationen. Detta gör vi när skolan behöver bättre kunskap om eleven för att kunna anpassa undervisning, bemötande och skolmiljö bättre till elevens behov.

Kontaktuppgifter:

Ulrika Kjellby Vesterlund
Telefon: 0521 - 72 17 98
E-post: ulli.westerlund@vanersborg.se

Aurela Balaj
Telefon: 0521 - 72 10 22
E-post: aurela.balaj@vanersborg.se

Fredrik Hammarstedt
Telefon: 0521 - 72 17 97
E-post: fredrik.hammarstedt@vanersborg.se

Anda Roman Svantesson
Telefon: 0521 - 72 18 05
E-post: anda.svantesson@vanersborg.se

Psykolog

Centralt i arbetet som psykolog är att i olika sammanhang omsätta psykologisk kunskap till praktisk nytta tillsammans med pedagoger och andra yrkesgrupper. Samverkan med andra aktörer såsom BUP och socialtjänst är viktiga inslag i arbetet. Psykologen har en etablerad roll inom elevhälsoarbetet och psykologens kompetens är en viktig kugge i det tvärprofessionella arbetet.

De konkreta arbetsuppgifterna är varierande och innefattar, utöver arbetet i elevhälsoteamen, bland annant:
- konsultativt stöd till pedagoger och andra yrkesgrupper kring bl a inlärningssvårigheter, problemskapande beteende och grupputveckling
- utredningar och bedömningar
- utbildningsinsatser


Kontaktuppgifter:
Brit Corneliussen
Telefon: 0521 - 72 13 64
E-post: brit.corneliussen@vanersborg.se
Onsjö, Mariedal (grundsärskola) och Torpa (grundsärskola)

Ranjanie Wadman
Telefon: 0521 - 72 10 35
E-post: ranjanie.wadman@vanersborg.se
Vänerparken, Silvertärnan, Torpa

Gustav Björketun
Telefon: 0521 - 72 12 21
E-post: gustav.bjorketun@vanersborg.se
Granås, Öxnered och Blåsut

Karin Linderoth
Telefon: 0521 - 72 12 11
E-post: karin.linderoth@vanersborg.se
Rånnum, Mulltorp och Dalbo

Josef Apelman
Telefon: 0521 - 72 10 79
E-post: josef.apelman@vanersborg.se
Tärnan, Brålanda, Skerrud, Välkomsten
Frändefors och Rösebo

Marcela Inostroza Villarroel
Telefon: 0521 - 72 22 61
E-post: marcela.inostrozavillarroel@vanersborg.se
Mariedal och Norra skolan
Uppdrag riktat mot förskolan

Mobila skolteamet

Mobila Skolteamet - med fokus på ökad skolnärvaro

Mobila Skolteamet tillhör den centrala Elevhälsan i Vänersborgs kommun. Teamet består av pedagoger och socialpedagoger som arbetar tvärprofessionellt och i ett nära samarbete med grundskolornas rektorer, lärare och lokala elevhälsoteam.

Mobila Skolteamets syfte är att öka skolnärvaron för elever årskurs 1–9. Målet är att eleverna ska nå skolans kunskapskrav och genom tidiga insatser förebygga att elever med stor skolfrånvaro utvecklar psykisk ohälsa, kriminalitet, missbruk och/eller annan psykosocial problematik. Oavsett om frånvaron är giltig eller ogiltig är det viktigt att eleven får möjlighet till den undervisning den har rätt till. Forskning visar att skolan är en av de allra viktigaste skyddsfaktorerna för att minska risken att hamna i ett utanförskap i samhället.

Arbetet sker på olika nivåer;
- övergripande genom att månadsvis rapportera kommunens frånvarostatistik
- insats mot skola eller klass för att främja närvaro
- insats mot enskilda elever

Teamet arbetar utifrån ett elevperspektiv med fokus på skolnärvaro och måluppfyllelse. Samverkan mellan hem och skola är en förutsättning för att lyckas och teamet blir en brygga mellan dessa. Samverkan sker vid behov med andra aktörer, t.ex. Socialtjänst, Bup och Barn- och ungdomshabiliteringen.

Förfrågan och ansökan om insats från Mobila Skolteamet görs av rektor till elevhälsochef Lena Ericsson.


Kontakt Mobila Skolteamet:
Carianne Lundvall Karlsson, bitr elevhälsochef 0521-72 10 73
Karolina Almqvist, socialpedagog 0521-72 10 77
Martina Friberg, socialpedagog - 0521-72 20 86
Susanne Lundin, pedagog 0521-72 10 76
Katarina Lundqvist, pedagog 0521-72 10 67

Elevhälsans medicinsak insats - EMI
Skolsköterska och skolläkare

Inom EMI arbetar skolsköterskor och skolläkare och vi fortsätter Barnhälsovårdens arbete med hälsosamtal, hälsoundersökningar och vaccinationer. Uppdraget, är enligt skollagen, främst att verka förebyggande och hälsofrämjande. EMI följer eleverna hälsa, tillväxt och utveckling under hela skoltiden.

Skolläkaren träffar elever för konsultation och bedömningar av skolrelaterade hälsoproblem. Tid bokas genom skolsköterskan.

Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt och informerar inte någon i den övriga skolpersonalen om den enskilde eleven utan medgivande från förälder eller elev. Därför är det viktigt att du som förälder själv kontaktar skolan om ditt barns hälsotillstånd kräver extra uppmärksamhet.

Skolan är elevernas arbetsplats och det är viktigt att arbetsmiljön är bra, stimulerande och trygg. Skolsköterskan och skolläkaren samarbetar med skolans pedagogiska personal liksom övrig elevhälsa i arbetsmiljöfrågor och övergripande elevhälsofrågor.

Hälsobesöken i grundskolan i Vänersborg sker enligt ett basprogram. Ibland kan vissa hälsokontroller vara bra för att följa en elevs hälsa och utveckling. Det kan exempelvis handla om extra kontroller av tillväxt, syn, hörsel och rygg (kontrollelever). Alla besök hos skolsköterska och skolläkare är frivilliga.
Om du som vårdnadshavare inte önskar att ditt barn följer basprogrammet måste du själv kontakta skolsköterskan.

Skolsköterskor Vänersborgs grundskolor - läsåret 20/21

Skolsköterska med medicinskt ledningsansvar (MLA)
Malin Callh
Telefon: 0521 - 72 22 96
E-post: malin.callh@vanersborg.se

Skolläkare Enisa Hasanagic-Preljevic
Kontaktas via skolsköterska

Camilla Hansen
Telefon: 0521 - 72 22 60
E-post: camilla.hansen01@vanersborg.se
Brålanda skola och Skerrud skola

Monika Zackrisson
Telefon: 0521 - 72 22 06
E-post: monika.zackrisson@vanersborg.se
Blåsuts skola och Öxnered skola

Camilla Wennerdahl
Telefon: 0521 - 72 10 42
E-post: camilla.wennerdahl@vanersborgs.se
Frändeskolan och Dalboskolan

Lisa Persson
Telefon: 0521 - 72 13 20
E-post: lisa.persson@vanersborg.se
Granås skola

Anne-Len Doverhäll
Telefon: 0521 - 72 24 18
E-post: anne-len.doverhall@vanersborg.se
Mariedalskolan

Emelie Lind
Telefon: 0521 - 72 13 84
E-post: emelie.lind@vanersborg.se
Norra skolan

Malin Waldefeldt
Telefon: 0521 - 72 22 05
E-post: malin.waldefeldt@vanersborg.se
Onsjöskolan

Jenni Setterberg
Telefon: 0521 - 72 17 51
E-post: jenni.setterberg@vanersborg.se
Rånnum skola och Mulltorp skola

Monika Höglund
Telefon: 0521 - 72 24 38
E-post: monika.hoglund@vanersborg.se
Silvertärnan

Lotta Carlson
Telefon: 0521 - 72 15 68
E-post: charlotte.carlson@vanersborg.se
Torpaskolan

Sandra Valkama
Telefon: 0521 - 72 23 00
E-post: sandra.valkama@vanersborg.se
Tärnan skolan

Eva-Lotta Lindh
Telefon: 0521 - 72 17 75
E-post: eva-lotta.lindh@vanersborg.se
Vänerparkens skola och Välkomsten


Specialpedagog

Specialpedagog

Jag heter Lotta Rahmberg och arbetar som specialpedagog på elevhälsan.
Jag är ansvarig specialpedagog för särskolan i kommunen och deltar i elevhälsogruppernas arbete på Norra skolan, Mariedalsskolan och Torpaskolan.
I arbetet gör jag pedagogiska kartläggningar och bedömningar samt handleder personal. Jag arbetar även med kompetensutveckling kring frågor och teman som är aktuella i särskolan.
Jag har också individuella kontakter med elever och vårdnadshavare samt arbetar med övergripande utvecklingsarbete.

Kontaktuppgifter:
Lotta Rahmberg
Telefon: 0521 – 72 12 22
E-post: ann-charlotte.rahmberg@vanersborg.se


Samverkande socialsekreterare

Samverkande socialsekreterare

Kontaktuppgifter:

Annakarin Giers
Tel: 0521 - 72 23 71
annakarin.giers@vanersborg.se

KONTAKT

Elevhälsan
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 33, Vänersborg

Elevhälsochef:
Lena Ericsson

Telefon:
0521-72 10 80

E-post:
lena.ericsson@vanersborg.se

Bitr elevhälsochef:
Carianne Lundvall Karlsson

Telefon:
0521-72 10 73

E-post:
Carianne Lundvall Karlsson

Expeditionen:
Marie Martinsson

Telefon:
0521-72 12 80