Hoppa till innehåll

 

Om Skördegatans förskola

Förskolan består av tre storarbetslag som är fördelade på sju team nu till hösten och åtta team till våren. Under större delen av dagen sker undervisning i teamen, då både vi pedagoger och forskningen menar att mindre gruppkonstellationer gynnar en god och kvalitativ undervisning. Vi arbetar åldershomogent och de yngsta barnen har sin tillhörighet på Ängen, de som är lite äldre på Hagen och de som är äldst har sin tillhörighet i Skogens storarbetslag och team.

På vår förskola arbetar vi hela tiden med att utveckla vår undervisning, vårt förhållningsätt och våra undervisande lärmiljöer. Ett fokus vi pedagoger har är att utveckla ett Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt och förhållningsätt, ”SKUAF” för att alla barn skall få rätt förutsättningar till att kunna utveckla sina språkliga förmågor. Just nu ingår i vårt förbättringsarbete att vi utvecklar våra undervisande lärmiljöer. Vi utgår då från barnens kognitiva förmåga och har som mål att vår undervisning och lärmiljöerna skall inspirera till lustfyllt lärande, vara utmanande och att de skall vara arenor för kommunikation och samspel.

Vi binder samman alla bitar i vår undervisning genom vårt valda temaområde som detta läsår är Barnkonventionen.
Hos oss är det viktigt att alla barn får ett lustfyllt lärande och blir stöttade hörda och utmanade utifrån just sina förmågor och sitt behov.

Vår utmaning är att se till att undervisa våra barn så att de utvecklar och får med sig kunskaper, erfarenheter och förmågor för att bli världsmedborgare i en föränderlig värld. Att alla barn känner hopp och får en tro på att de kan förverkliga sina drömmar.

På förskolan har vi ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete med läroplanen (Lpfö-98/16), de politiska målen och vår utbildningsplan som grund till allt vi gör. Förskolans arbete vilar på vetenskaplig grund och beprövat erfarenhet.

På Skördegatans förskola har vi ett tillagningskök.

Storarbetslagen samarbetar mycket och öppning och stängning sker på Ängen.

Skördegatans öppettider är 06.15 -17.30, men om behov föreligger öppnar förskolan 06.00.

KONTAKT

Skördegatans förskola
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Skördegatan 1, Vänersborg

Rektor:
Åsa Carlson

Telefon:
0521-72 16 91

E-post:
asa.carlson@vanersborg.se