Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Nyanländas lärande

Barn och utbildningsförvaltningen i Vänersborgs kommun satsar stort på sina barn och elever!

I ett samarbete med Skolverket skapar Vänersborgs kommun bättre förutsättningar för sin personal, barn och elever. Flera olika insatser för Barn och utbildningsförvaltningens personal startar ht-2018.
Insatserna ska stärka vårt arbete i hur vi ska skapa goda förutsättningar för nyanlända barn och elevers lärande som i sin tur gynnar alla barn och elevers lärande.

Projekt nyanländas lärande, kort om vad projektet innehåller

För att göra miljön i klassrummet mer tillgänglig för våra elever och barn samt höja elevernas resultat så görs en rad insatser i förskola och grundskola för personalen.

Studiehandledarna, modersmålslärarna, Studie- och yrkesvägledarna, logopeder, förskolelärare samt alla pedagoger går olika utbildningar. För att möjliggöra detta arbete får Vänersborgs kommun statligt bidrag via Skolverket.

I Vänersborg har ett lokalt team bestående av representanter från Barn- och utbildningsförvaltningens olika verksamhetsområden satts samman. Arbetsprocessen har omfattat framtagande av nulägesbeskrivning, nulägesanalys och åtgärdsplan. Det lokala teamet har bland annat intervjuat både elever och personal i olika personalkategorier på kommunens förskolor och skolor som underlag för nulägesbeskrivningen.

Med nulägesanalysen som utgångspunkt har följande utvecklingsområden prioriterats. De olika insatserna som kommer att genomföras under läsår 18/19 samt 19/20 är:

 1. Systematiskt kvalitetsarbete
 2. Modersmålsundervisning, fortbildning för modersmålslärare för ökad kompetens och kvalitet i undervisningen
 3. Studiehandling, fortbildning för studiehandledare för ökad kompetens och kvalitet i undervisningen
 4. Vägledning för nyanlända elever – fortbildning för studie- och yrkesvägledare
 5. Traumamedveten omsorg, TMO – riktad till skolenheter och central elevhälsa
 6. Fortbildning, Språkens hus, Flerspråkighet och språklig sårbarhet i skolan, elevhälsans logopeder
 7. Flerspråkighet – utbildning anordnad av Elevhälsan
 8. Undervisning i förskolan, den formativa lärprocessen, pedagogisk dokumentation
 9. SKUA-handledare förskolan och grundskolan
 10. Kompetensutveckling/kollegialt lärande - ”Språk- och kunskapsutvecklande ämnesundervisning för nyanlända elever” Grundskola och grundsärskola förskoleklass – åk 9

Utbildning i systematiskt kvalitetsarbete

Förvaltningschef och lednings­grupp, rektorer, förskolechefer, utvecklingsledare, lärledare, förstelärare och elevhälsans personal ihop med Karlstads universitet startar i mars 2019 en utbildning med Karlstads universitet.

Det övergripande syftet med insatsen är att tillsammans bygga en struktur som gynnar en systematisk, långsiktig och hållbar kunskapsutveckling kring barn/elevers lärande och utveckling. Detta ska i sin tur leda till en långsiktig kvalitetsutveckling inom Barn- och utbildningsförvaltningens alla led. I och med detta påbörjade 110 personer en resa tillsammans som sträcker sig över tre terminer.

Utbildning för modersmålslärare

Modersmålsundervisning ger elever med ett annat modersmål än svenska möjlighet att läsa sitt modersmål som ett ämne i skolan.
Syftet med undervisningen är att ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper i och om sitt språk. Modersmålet har stor betydelse för barns språk, identitets-, personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen.
32 st modersmålslärare i Vänersborgs kommun går en utbildning som ges vid Högskolan Väst.
Utbildningen startar 29/10 2018, utbildningen avslutas i maj- 2019.

Syftet med utbildningen är att utveckla likvärdigheten och öka kvaliteten på modersmålsundervisningen vilket i sin tur leder till förbättrat lärande och ökad måluppfyllelse för elever som läser modersmål.

Reflektion från modersmålslärare genom Chongchit Gustafsson:
Vi som jobbar som modersmålslärare har fått möjligheten att vidareutbilda sig genom en kurs på Högskolan Väst. Kursen heter ’Att undervisa i modersmål’, 7.5 HP. Alla får vara med på kursen även om man inte har grundläggande behörighet, såsom svenska som andraspråk 3 eller engelska 6.
Det är mycket som tas upp under utbildningsdagar, vi diskuterar olika teman och visar varandra praktiska exempel. Sedan har vi fått många kloka idéer och tips om litteratur vilka vi kan använda till vår undervisning. Lärare på Högskolan Väst bjuder på varierande föreläsningar och skapar en lärorik miljö där vi känner oss trygga att ställa frågor, framförallt bjuder på glädje och nöje.
Det som vi kontinuerligt har behov av är hur vi jobbar praktiskt, arbetsformer och metoder skulle vi kunna behöva diskutera mera. Vi tror att utbildningsmaterial kommer att hjälpa oss med framtida planering och genomföring av våra modersmålslektioner.

Utbildning för studiehandledare

Barn och ungdomar som nyligen kommit till Sverige och inte klarar att följa undervisningen på svenska kan få stöd i form av studiehandledning på modersmålet eller på det starkaste skolspråket. Genom att stöttas växelvis på svenska och modersmål utvecklar eleven verktyg för sitt eget lärande.

25 st studiehandledare är anmälda till en utbildning som Vänersborgs kommun upphandlat av Högskolan Väst. Utbildningen startar 29/10 2018, utbildningen avslutas i maj- 2019.

Syftet med utbildningen är att öka kvaliteten på studiehandledningen samt öka uppdragsmedvetenhet hos våra studiehandledare vilket i sin tur leder till förbättrat lärande och ökad måluppfyllelse för eleverna.

Barn och utbildningsförvaltningen i Vänersborgs kommun satsar stort på sina barn och elever!

I ett samarbete med Skolverket skapar Vänersborgs kommun bättre förutsättningar för sin personal, barn och elever. Flera olika insatser för Barn och utbildningsförvaltningens personal startar ht-2018.
Insatserna ska stärka vårt arbete i hur vi ska skapa goda förutsättningar för nyanlända barn och elevers lärande som i sin tur gynnar alla barn och elevers lärande.

Utbildning för studie- och yrkesvägledare

Enligt skollagen ska elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ha tillgång till studie- och yrkesvägledning. Den ska utgå från elevernas behov.

Eleverna behöver utveckla kunskaper både om sig själva och om olika valalternativ under sin skoltid för att kunna göra väl underbyggda studie- och yrkesval.

 • Studie- och yrkesvägledarna på våra fyra högstadieskolor går en utbildning och utvecklar samtidigt ett samarbete med Kunskapsförbundet väst. Utbildningen, Interkulturellt perspektiv på studie- och yrkesvägledning 7,5p kommer att ske via Karlstad universitet med 4 träffar mellan mars-19 och nov-19.

Träffarna är i Vänersborg.
Insatsen ska leda till att grundskolan har likvärdig studie- och yrkesvägledning av hög kvalitet i den utsträckning som krävs för alla elever oavsett skola, men särskilt med målgruppen nyanlända elever i åtanke.

Traumamedveten omsorg

En utbildning i traumamedveten omsorg, TMO, utgår från skolans uppdrag att skapa en trygg miljö för lärande och utveckling genom viktiga vuxna och goda relationer.

TMO ger personal i skolor ökade kunskaper och insikter om bemötande och förhållningssätt som stödjer elever som har varit utsatta för svåra påfrestningar inklusive kronisk stress och traumatiska upplevelser.

 • Hela Torpaskolans personal får under läsåret 18/19 denna utbildning.
 • Även all elevhälsans personal på våra grundskolor får utbildningen.

Undervisning i förskolan, den formativa lärprocessen

60 legitimerade förskolelärare deltar i en utbildning som ges av Karlstads universitet under ett år med start mars 2019.

Detta samarbete kommer att bidra till att utveckla förskolans kunskaper i dokumentation och undervisning utifrån Läroplanen för förskolan 2018 och bidra till barns utveckling och lärande!
Det utbildas också två stycken handledare som kan stötta lärarna i det språk- och kunskapsutvecklande arbetssättet på förskolorna.

Utbildning i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, SKUA.

Utbildningen riktar sig till lärarna samt fritidspersonal F-9 och består av en uppdragsutbildning vid Högskolan Väst. Utbildningen startar ht-19.

 • Det utbildas också tre stycken handledare i grundskolan som kan stötta lärarna i det språk- och kunskapsutvecklande arbetssättet på skolorna.
 • Även logopederna som har flerspråkighet som fokus går utbildning för att med ökad kvalitet kunna möta lärares som elevs behov i klassrummet.

Syftet med utbildningen är att pedagogerna:

 • Ska känna sig mer förtrogna att arbeta språk- och kunskapsutvecklande samt få ökade kunskaper om flerspråkiga barn/elevers språkutveckling.
 • Utvecklar samarbetet med studiehandledare och får ökad kunskap om vad ett interkulturellt förhållningssätt kan innebära i verksamheten.
 • Får fler metoder och verktyg att använda i undervisningen.
 • Får ökade kunskaper i hur man kartlägger och bedömer elevernas kunskaper samt analyserar sin undervisning.
 • Ska känna sig mer förtrogna att undervisa nyanlända och att eleverna snabbare integreras i ordinarie undervisning.
 • Kan anpassa undervisningen i större utsträckning och därmed möta elevernas behov så att eleven snabbare kommer ut i ordinarie undervisningsgrupp.

Processledare:

Patricia Karlsson

patricia.karlsson@vanersborg.se

Tel: 0521 72 25 81

Processledare:

Jonas Hagström

jonas.hagstrom@vanersborg.se

Tel: 0521 72 16 58

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se