Hoppa till innehåll

 

Betyg och bedömning

Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de nationella kunskapskrav som finns för respektive ämne. Som stöd för betygssättningen finns ämnesspecifika kunskapskrav för olika betygssteg.

Mål
Skolans mål är att varje elev utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna.

Riktlinjer
Läraren ska

  • genom utvecklingssamtal och den individuella utvecklingsplanen främja elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling,
  • utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveck-ling, muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt in-formera rektorn,
  • med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål fortlöpande informera elever och hem om studieresultat och utvecklingsbehov, och
  • vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella

KONTAKT

Verksamhetschef f-6
Ann Nyqvist

Verksamhetschef 7-9
Tomas Granat

E-post:
barnutbildning@vanersborg.se