Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Förväntansdokument Mariedalskolan

PERSONAL

Vi arbetar för att Mariedalskolans elever tillsammans ska utvecklas och lära med glädje, stolthet och respekt för varandra

Vi arbetar för att se alla elevers möjligheter och behov samt att ge eleverna möjlighet att påverka och vara delaktiga

Vi anser att goda relationer är en av grundpelarna för att skapa möjlighet till utveckling i en positiv lärmiljö

Ni kan ha följande förväntningar på oss

 • att alla barn ska mötas med hänsyn, vänlighet, respekt och jämställdhet
 • att vi följer läroplanen och arbetar efter skolans måldokument
 • att alla elever har en individuell utvecklingsplan som visar elevens kunskapsutveckling
 • att vi arbetar för att skapa trygghet och en trivsam skolmiljö för barn och vuxna
 • att vi bidrar till att det finns en positiv anda på skolan och uppmuntrar till ett gott uppförande
 • att vi strävar efter att känna alla barn i arbetslaget och i huset
 • att vi samarbetar kring ditt barn
 • att vi hjälper barnen att lösa konflikter efter behov
 • att vi arbetar kontinuerligt och målinriktat med värdegrundsarbetet enligt skolans Likabehandlingsplan
 • att berörd personal tar ansvar för att, enligt gällande rutiner, ta kontakt med vårdnadshavare om något särskilt har hänt
 • att vi utanför lektionstid, men inom ramen för vår arbetstid, svarar på InfoMentor/mail/sms/telefon

ELEVER
För att vi ska kunna uppfylla de förväntningar du kan ha på oss vuxna, har vi följande förväntningar på dig som elev

 • att du kommer i tid till skolan och har ätit frukost och är utvilad
 • att du uppträder hänsynsfullt, artigt och vänligt mot alla barn och vuxna och använder ett vårdat språk
 • att du tar ansvar för ditt skolarbete och med hjälp av din lärare arbetar utifrån måldokument och din individuella utvecklingsplan
 • att du lyssnar på andra och väntar på din tur då flera ska samsas om uppmärksamheten
 • att du passar tider
 • att du respekterar att skolan är en arbetsplats och att alla har rätt till arbetsro
 • att du är rädd om vår skola och de saker du använder
 • att du tar ansvar och sköter dina hemuppgifter och din planerin
 • att du ser till att det du behöver under skoldagen finns, t ex idrottskläder och läxböcker
 • att du följer skolans och klassens regler
 • att du använder hjälm vid t ex cykling och skridskoåkning

VÅRDNADSHAVARE
För att vi ska kunna arbeta efter skolans mål och riktlinjer har vi följande förväntningar på dig som vårdnadshavare

 • att ditt barn kommer i tid, har ätit frukost och är utvilat
 • att du stöttar ditt barn med dess hemuppgifter och ser till att de sköts
 • att du tar del av skolans information samt skickar tillbaka svarstalonger mm i tid
 • att du frånvaroanmäler ditt barn via läroplattformen InfoMentor enligt gällande rutin, dvs för varje dag ditt barn inte kommer till skolan
 • att du i första hand tar kontakt via läroplattformen InfoMentor om inget annat är överenskommet med berörd personal
 • att du har ett positivt förhållningssätt till skolan och dess personal gentemot ditt barn
 • att du respekterar personalens yrkesprofession och om du är missnöjd eller undrar över något först talar med berörd personal
 • att du meddelar berörd personal om det sker förändringar i familjen som påverkar ditt barn
 • att du deltar på föräldramöten, utvecklingssamtal samt sätter dig in i de olika dokument och planer som rör ditt barn samt att du tillsammans med oss följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring covid -19
 • att du följer skolans regler när du är på besök eller deltar i skolaktiviteter utanför skolans lokaler, t ex respekterar det foto- och filmningsförbud som gäller

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se