Hoppa till innehåll

 

Samverkan skola-hem

Vi är stolta över Mariedalskolan och arbetar hårt för vår ”Helhetsidé”, men vi vet också att varje dag händer saker som inte borde hända. Ord som sägs, bråk som uppstår, regler som bryts osv, men genom att aldrig ge upp, se dessa händelser som lärande situationer där vi tillsammans med föräldrar fostrar barnen till ansvarskännande människor som har en god självkänsla och tilltro till sin egen förmåga, så hoppas vi att vi lägger en god grund för fortsatt lärande.

Vi uppskattar vårdnadshavares delaktighet och välkomnar vårdnadshavare som vill besöka Mariedalskolan för att följa barnen i det dagliga arbetet.

INFORMATIONSFOLDER
Varje hösttermin sammanställs en aktuell informationsfolder för läsåret.
I foldern finns skolans ”Helhetsidé”, ordningsregler, kontaktuppgifter, läsårstider, information om hur man sjukanmäler, vad som gäller vid ledigheter, kring mobiltelefoner och om man orsakar skada på egendom mm.
Informationsfoldern publiceras till alla vårdnadshavare via informationskanalen i VÄL och finns även att ladda ner från Mariedalskolans hemsida.

DIGITALA KOMMUNIKATIONSKANALER
Hemsida
Skolan har en hemsida som kan nås via kommunens hemsida.
http://www.vanersborg.se/utbildning--barnomsorg/grundskola/grundskolor/mariedalskolan.html
länk till annan webbplats
På hemsidan publiceras information om skolan, kontaktuppgifter etc.

VÄL
Kommunens lärplattform VÄL, www.edwise.selänk till annan webbplats, används för övergripande information och för specifik information från klassföreståndaren, för att följa barnets frånvaro mm.
Via VÄL kan även vårdnadshavare kommunicera med skolans personal samt anmäla frånvaro.
Vårdnadshavare loggar in på VÄL med e-legitimation.
Läs mer om hur du skaffar en e-legitimation på www.e-legitimation.selänk till annan webbplats.

Mail
All personal har mailadress i kommunens mailsystem. Mailadresser hittas i informationsfoldern och på hemsidan, men personalen nås även av mail via VÄL.

FÖRÄLDRAFÖRENING
Föräldraföreningen är en ideell förening som bygger på föräldrars engagemang och medlemskap.
Föräldraföreningen på Mariedalskolan är från och med läsåret 2016-2017 vilande.

FÖRÄLDRAMÖTEN – ÖPPET HUS
Alla klassföreståndare bjuder in till föräldramöte en gång per läsår; under höstterminen.
Vid föräldramöten lämnas information om verksamheten både i skolan och på fritids, läsåret, utvecklingssamtal etc.
Vid föräldramötet utses ibland representanter för aktiviteter med klassen. Det kan vara t ex Klassbollen, klassfester, utflykter.

Under vårterminen bjuder skolan in vårdnadshavare till ”Öppet hus” efter skoltid. Barnen visar då upp axplock ur sin vardag och de speciella aktiviteter som ägt rum under läsåret och vårdnadshavare får under otvungna former möjlighet att samtala med personal och andra vårdnadshavare.

FÖRSKOLEKLASS
Vårdnadshavare med barn i förskoleklassen erbjuds under höstterminen föräldrasamtal och under vårterminen utvecklingssamtal.

UTVECKLINGSSAMTAL - INDIVIDUELL UTVECKLINGSPLAN (IUP)
& BETYG
Utvecklingssamtal erbjuds en gång per termin i åk 1-6. Information som tidigare lämnades skriftligt inför utvecklingssamtalet lämnas numera muntligt vid utvecklingssamtalet.

För att underlätta för vårdnadshavare ska hen erbjudas att föra egna anteckningar på skolans blankett ”Vårdnadshavares minnesanteckningar – utvecklingssamtal”.

IUP skrivs vid ett av läsårets utvecklingssamtal i åk 1-5.
IUP skrivs inte i åk 6 eftersom betyg sätts.

Undervisande lärares bedömningar
Utvecklingssamtalen ska utgå ifrån en kunskapsutvärdering, utifrån kunskapskraven, i alla ämnen som eleven fått undervisning i under innevarande termin.

För denna kunskapsvärdering används formuläret Omdöme i VÄL.

Kunskapsnivån uttrycks som Otillräckliga kunskaper (når inte ”godkänd” nivå), Godtagbara kunskaper (når lägsta ”godkända” nivå) eller Mer än godtagbara kunskaper (når över lägsta ”godkända” nivå)

Bedömningen görs i förhållande till den undervisning som eleven fått fram till bedömningstillfället.

Kunskapsutvärderingarna blir en sammanfattande information som läraren ger vårdnadshavare muntligt vid utvecklingssamtalen.

IUPn definieras som att den innehåller två delar – omdömen och framåtsyftande planering.

I samband med skrivning av IUP är kunskapsutvärderingen omdömet.


Skriftlig information vid bedömning ”otillräckliga kunskaper”
Om elev i åk 6 bedöms riskera att inte nå kravnivån för lägsta godkända betyg ska blanketten ”Nulägesrapport – kunskapsutveckling” fyllas i och lämnas vid utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare ska kvittera informationen och originalblanketten ska sedan lämnas till rektor.

Vårdnadshavare kan få kopia på dokumentet om så önskas.

Blanketten kan vid behov även användas vid andra tillfällen och av andra årskurser för att informera vårdnadshavare om att en elevs kunskaper i något ämne bedöms som otillräckliga dvs inte når ”godkänd” nivå i förhållande till kunskapskraven och den undervisning som eleven fått fram till bedömningstillfället.

KONTAKT

Mariedalskolan
Vänersborgs kommun
462 54 Vänersborg

Besöksadress:
Restadvägen 22, Vänersborg

Telefon exp:
0521-72 10 45

Rektor grundsärskola:
Christina Hjern

E-post:
christina.hjern@vanersborg.se

Telefon:
0521-72 10 41

Rektor grundskola F-3 och fritids:
Anna Edensvärd

E-post:
anna.edensvard@vanersborg.se

Telefon:
0521-72 10 49

Rektor grundskola 4-6:
Louise Alström

E-post:
louise.alstrom@vanersborg.se

Telefon:
0521-72 10 36